Department of Scandinavian Languages

Samnordisk runtextdatabas

Projektet Samnordisk runtextdatabas har som syfte att samla samtliga nordiska runinskrifter digitalt. Inskrifterna återges i translittererad och normaliserad form samt i engelsk översättning. Det ingår också uppgifter om t.ex. tidsperiod, fyndområde, excerperad källa och lägeskoordinater.

Huvudansvariga: Lena Peterson och Henrik Williams. Start: 1993. Finansiär 1993-7: Axel och Margaret Ax:sons Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.

Uppsala runforum