Institutionen för nordiska språk

Från fornnordiska till förortssvenska

Forskare och forskningsprojekt vid institutionen.

Månadens forskare

Forskningsrapport 2016

Konferenser

Forskning vid institutionen

Bredd och mångsidighet präglar den nordistiska forskningen i Uppsala. Professorer, lektorer, postdoktorer, doktorander och adjunkter bidrar alla till en livaktig forskningsmiljö. Framför allt gäller forskningen det svenska språket i all dess variation, men även våra nordiska grannspråk, inklusive isländska och färöriska, studeras. Såväl äldre som yngre språkskeden utforskas, den teoretiska och metodiska omfattningen är vid, och fokus i forskningen spänner från analyser av enstaka ljud, tecken, ord och namn till studier i språkets struktur, bruk och tillämpning i olika genrer, situationer och samhälleliga kontexter.

Inom den historiskt inriktade forskningen utgör studier av våra äldsta språkliga minnesmärken, runinskrifterna, en viktig del, liksom den filologiska forskningen med utgångspunkt i äldre handskrifter, diplom och andra textbärare. Även forskning om namn har en lång tradition i Uppsala. Eftersom namn bildats sedan urminnes tider, och mycket i vår omvärld fångas in och pekas ut genom namngivning, är den kronologiska och ämnesmässiga variationen inom namnforskningen mycket stor. Runor, namn och äldre texter utgör därtill grunden för språkhistoriska studier kring t.ex. ljudhistoria, morfologi och ordbildning.

Forskningen om nysvenska och modern svenska är omfattande och mångsidig: grammatik, semantik, interpunktion, lexikografi, litterär stilistik, översättning, språk- och namnvård, elevspråksforskning, ungdomstidens och åldrandets språk, kommunikation i vården, facktexter, samtal och skrivande i arbetslivet, institutionell diskurs, språk och kön, språkkontakt och interkulturell kommunikation är en del av det som studeras. Den breda språksociologiska forskningen vid institutionen handlar om så skilda saker som antirasistiska diskurser i medierad debatt, kommunikation i vården och dialekters sociala betydelse. Här bedrivs även samtalsanalytisk forskning med koppling till lärande och flerspråkighet.

Seminarier

Inom forskarutbildningsämnet Nordiska språk bedriver institutionen två seminarieserier, namnforskning och i svenska och nordiska språk.

Programmet för terminens seminarier i namnforskning.

Programmet för seminariet i svenska och nordiska språk publiceras i kalendariet och i UPP-NOS.

Forskarutbildning

Institutionen erbjuder ett ämne inom forskarutbildningen: nordiska språk. Språkhistoria, dialektologi, namnforskning och sociolingvistik är exempel på olika inriktningar inom ämnet. Utbildningen ger dig möjlighet att bli expert på ditt område, arbeta självständigt och tänka kritiskt.

Du utvecklar både praktiska och teoretiska färdigheter och får en kunskapsbredd i ditt ämne. En forskarutbildning gör dig redo för kvalificerade arbetsuppgifter inom näringsliv, offentlig förvaltning, högskolor och universitet.

Hur går ansökan till forskarutbildningen till?