Projekt med fortsatt finansiering under året

Morfologiska förändringsprocesser i renässanstidens svenska

Renässanstiden är språkligt sett en av de mest om-välvande perioderna i svenskans historia. Från medeltiden fram till 1700-talet sker en mängd genomgripande förändringar i det svenska språksystemet. Många av de drag som utmärker dagens svenska utformas just under renässanstiden. Även om huvuddragen av de enskilda förändringarna är kända saknar vi en helhetsbild av hur utvecklingen från fornsvenska till nusvenska har försiggått. Likaså är processerna bakom förändringarna okända.

Projektet, Morfologiska förändringsprocesser i renässanstidens svenska, har som övergripande syfte att dels kartlägga språkliga förändringar i renässanstidens svenska, dels skärpa den teoretiska förståelsen om språkförändring som begrepp och fenomen genom att pröva i vilken utsträckning som moderna socio-lingvistiska metoder och förklaringsmodeller kan användas för att belysa språk-förändringsprocesser i historisk tid.

 • Ansvarig: David Håkansson
 • Finansiär: Kungl. Vitterhetsakademien

Ordförståelsen i dagens samhälle

Under 1970- och 1980-talen genomfördes en rad studier av begriplighet i Sverige. Flera av dessa studier var inriktade på att mäta den språkliga förståelsen i samhällskommunikationen genom undersökningar av ordförståelse. I en uppmärksammad bok, Språkklyftan (1976), visade Frick & Malmström på upp-seendeväckande dåliga resultat när det gällde förståelsen av mer eller mindre vanliga ord i massmedia och samhällskommunikation. De dåliga resultaten gav upphov till en intensiv diskussion av samhällets språkklyftor. Även på senare tid har studier av begriplighet genomförts, men fokus har då snarare kommit att riktas mot läsförståelsen. Några systematiska studier av ordförståelse med statistiskt tillfredsställande storlek på materialet har däremot inte gjorts. För att i någon mån fylla denna lucka genomför vi ett projekt med det övergripande syftet att undersöka huruvida ordförståelsen i samhället har förändrats under 1990- och 2000-talet. Materialet för studien utgörs av högskoleprovets ordkunskapsprov, ORD-provet.

 • Ansvarig: David Håkansson & Anna W. Gustafsson (Lunds universitet)
 • Finansiär: Erik Wellanders fond och Fonden för forskning i modern svenska

Framställningen av muslimer och judar i östnordiska texter från medeltiden 

 • Huvudansvarig: Jonathan Adams
 • Finansiär: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Heliga Birgitta på fornsvenska

 • Huvudansvarig: Roger Andersson, Stockholms universitet
 • Medarbetare: Zeth Alvered, Henrik Williams.
 • Start: 2012.
 • Finansiärer: Centrum för medeltids-studier, Stockholms universitet, Kungl. Vitterhetsakademien, Riksbankens Jubileumsfond

Language Change and Linguistic Variation in 19th-Century Icelandic and the Emergence of a National Standard

Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

Testing Talk. Interactional organization and assessment practice in paired L2 oral proficiency tests

[Testa tal, tala under test: Interaktion och bedömning av muntlig färdighet i språk.]

 • Huvudansvarig: Erica Sandlund, Karlstads universitet
 • Medarbetare: Liliann Byman Frisén, Lina Nyroos, Pia Sundqvist och Peter Wikström
 • Start: 2013
 • Finansiär: Vetenskapsrådet