Testa tal, tala under test: Interaktion och bedömning av muntlig färdighet i språk

Av all verksamhet som pågår i skolan är sannolikt prov och tester det som är mest avgörande för eleverna, eftersom de vet att resultatet påverkar deras betyg och i förlängningen möjligheterna för fortsatta högre studier. Sedan är det givetvis så att vissa tester både upplevs och är viktigare än andra: allra viktigast i grundskolan är de nationella proven. I det projekt som föreslås här ligger fokus på det nationella provet i engelska i årskurs 9, närmare bestämt på den muntliga delen av provet.

På regeringens uppdrag har Skolinspektionen genomfört ett antal omrättningar av nationella prov. I Skolinspektionens redovisning från 2011 (Lika eller olika?) framförs mycket stark kritik mot hur de nationella proven rättas, däribland de engelska proven i nian. Det finns omfattande skillnader mellan ursprungsrättningen och Skolinspektionens bedömning, vilket är allvarligt för den enskilde eleven som riskerar att få ett felaktigt betyg. Skolinspektionen ifrågasätter alltså om det nationella provet som sådant verkligen stöder en likvärdig bedömning och betygssättning, något som är provets uttalade syfte. Några av de viktigaste slutsatserna är att provinstruktionerna är alltför omfattande och svårförståeliga samt att det generellt sett är störst skillnader i provdelar där tolkningsutrymmet är stort. Hit måste vi räkna den muntliga delen av engelskprovet.

Det övergripande syftet med det föreslagna projektet är dels att belysa komplexiteten i att bedöma muntlig engelska, dels att pröva en workshopmodell för att öka engelsklärares medvetenhet kring att genomföra och bedöma den typ av muntligt test som det nationella provet innebär: samtal mellan två elever.

Projektet omfattar flera materialtyper. Från en tidigare studie finns 199 muntliga tester som utgör startpunkt och även underlag för en lärarworkshop som genomförs under projektets första år vid deltagande skolor. Initialt genomförs även en större enkät (200 lärare) i syfte att kartlägga verksamma engelsklärares åsikter om bedömning av muntlig engelska. Resultaten av lärarenkäten används för att skapa den guide vi använder i lärarintervjuer. Vidare genomförs en pilotstudie (utprovning av mätinstrument) under det första året, samt en analys av de skrivningar som finns om muntlig färdighet i de tre senaste läroplanerna. Nya muntliga data samlas in från två skolor (sex klasser); målet är att studien ska omfatta ungefär 100 elever (50 tester). Elevproduktionerna spelas in (ljud) och bedöms förutom av den egna läraren av två externa bedömare. För varje elev finns då tre bedömningar, vilket kan ses som ett validitetsmått i relation till Skolinspektionens kritik. Bedömningarna kommer att jämföras såväl kvantitativt (statistiskt) som kvalitativt (samtalsanalys). En andra lärarworkshop på deltagande skolor genomförs under projektets tredje år. Vid detta tillfälle används material från lärarintervjuerna (t.ex. uttryckta problem förknippade med muntliga prov) samt ljudfiler från lärarnas egna tidigare elevers prov för att skräddarsy ljudunderlaget som ingår i workshopen.

I våra workshops med språklärare arbetar vi med audiovisuell teknik och låter deltagarna arbeta med autentiska testsituationer (inspelningar) samt reflektera över bedömning av eleverna i samtalet. Med skräddarsytt material från de egna skolorna syftar metoden till att bidra till att höja lärarnas medvetenhet kring hur bedömning av muntlig engelska går till; lärarnas förväntas erhålla verktyg som underlättar genomförande och bedömning av muntlig engelska.

Förutom lärarworkshops på deltagande skolor genomförs också öppna workshops genom det nätverk som Centrum för språk- och litteraturdidaktik vid Karlstads Universitet erbjuder. Med ett sådant upplägg är förhoppningen att resultaten av hela projektet sprids både lokalt och regionalt.

Sammanfattningsvis förväntas projektet bidra med ny kunskap om interaktion i muntliga tester och belysa centrala faktorer som influerar såväl elevers prestationer i muntliga språkliga tester som lärares bedömningar. Projektet förväntas också ge bidrag som är relevanta för framtida testkonstruktion.

Besök projekthemsidan.
 

Footer