Institutionen för nordiska språk

Högre seminarium: Skriftbruk i gymnasieskolan, Presentation av och diskussion kring ett planerat projekt

  • Datum: 22 mars, kl. 14.15–16.00
  • Plats: Stora seminarerummet (16-2041)
  • Föreläsare: Yvonne Hallesson
  • Kontaktperson: David Håkansson
  • Seminarium

Vad innebär det att vara skriftkompetent på olika gymnasieprogram? Vilken läs- och skrivkompetens krävs på exempelvis Hantverksprogrammets frisörinriktning eller på Ekonomiprogrammet? Vilka texter läses och skrivs i de skriftpraktiker elever rör sig i och mellan under en skoldag och hur ser arbetet kring texterna ut? Sådana frågor är centrala för mitt kommande postdoktor-projekt där jag avser att undersöka skriftbruk på några olika gymnasieprogram, både yrkes- och studieförberedande program. Studien anknyter till forskningsfältet Disciplinary literacy där uppmärksamheten riktas mot de ämnesspecifika krav som ställs på läsande och skrivande och sätt att kommunicera knutet till skilda undervisningsämnen. I projektet intresserar jag mig för skriftbruk både ur ett ämnesspecifikt och ur ett programspecifikt perspektiv. För att undersöka detta planerar jag en etnografiskt inspirerad skriftbruksstudie med observationer av skriftanvändning under en skoldag på olika gymnasieprogram, och med en fördjupning inom programspecifika ämnen. På seminariet ges en presentation av det planerade projektet med diskussion kring några metodologiska utmaningar.