Adolf Noreen-sällskapet

Medlem i Adolf Noreen-sällskapet blir man enklast i samband med prenumeration på Språk och stil (varvid medlemskapet inte kostar någonting extra). Om man vill bli medlem utan att prenumerera på Språk och stil betalar man en årsavgift (f.n. 30 SEK) till plusgirokonto 26 29 47-5, Adolf Noreen-sällskapet. Sällskapet har ett hundratal medlemmar. Medlemmar i sällskapet får kallelse till de möten där ledamöter av sällskapets styrelse – och indirekt också Språk och stils redaktörer – väljs. Möten hålls i Uppsala minst en gång om året och på programmet står också föredrag av en inbjuden föreläsare.

Årsmöte 12 april 2019

Adolf Noreen-sällskapet håller årsmöte fredagen den 12 april 2019 kl. 13.30 i Seminarierummet på Institutionen för nordiska språk (rum 16-2041 på Campus Engelska parken).

Efter mötesförhandlingarna (kl. 14.15) håller fil. dr Maria Fremer, Helsingfors, ett föredrag över ämnet

Du-reformen i ljuset av 1900-talets reklamfilmer

Maria Fremer, fil.dr i nordiska språk vid Helsingfors universitet och språkvårdare vid Institutet för de inhemska språken, presenterar sin studie av tilltalsformer i svenska reklamfilmer. Huvudfokus ligger på 1950-, 1960- och 1970-talet och syftet är att bidra till förståelsen av du-reformen, som enligt den gängse uppfattningen skedde mycket snabbt, och framför allt innebar en övergång från ett komplicerat tilltalsskick med starka krav på titulering till ett allmänt duande. Undersökningen visar bland annat att tittaren kan tilltalas med både du och ni ända från början av genrens historia och fram till tiden för du-reformen. I och med du-reformen försvinner ni, och duandet breder ut sig, från de affektiva kontexter där det hela tiden förekommit, till de neutralt sakliga sammanhang som varit den typiska kontexten för tilltal med ni. Flera samtidiga förändringar i språket, samhället och kulturen kan iakttas i filmerna och förklaras genom begreppen demokratisering, informalisering, intimisering och samtalisering.

Efter föredraget blir det ”after work”-samvaro i Nordiska språks personalrum 16-2035.

Förhandsanmälan senast tisdagen den 9 april till klubbmästare Maria Westman: maria.westman@edu.uu.se

Alla intresserade är varmt välkomna!

Styrelse

Under mandatperioden 2017–2019 har styrelsen följande sammansättning:

  • Ordförande: prof. Björn Melander
  • Vice ordförande: doc. Gustav Bockgård
  • Skattmästare: fil. dr Mikael Kalm
  • Sekreterare: fil. dr Saga Bendegard
  • Vice sekreterare och klubbmästare: fil. dr. Maria Westman
  • Övrig ledamot: doc. David Håkansson, prof. Catrin Norrby.