Adolf Noreen-sällskapet

Medlem i Adolf Noreen-sällskapet blir man enklast i samband med prenumeration på Språk och stil (varvid medlemskapet inte kostar någonting extra). Om man vill bli medlem utan att prenumerera på Språk och stil betalar man en årsavgift (f.n. 30 SEK) till plusgirokonto 26 29 47-5, Adolf Noreen-sällskapet. Sällskapet har ett hundratal medlemmar. Medlemmar i sällskapet får kallelse till de möten där ledamöter av sällskapets styrelse – och indirekt också Språk och stils redaktörer – väljs. Möten hålls i Uppsala minst en gång om året och på programmet står också föredrag av en inbjuden föreläsare.

Årsmöte 12 april 2018

Adolf Noreen-sällskapet håller årsmöte torsdagen den 12 april 2018 kl. 18.30 i Humanistiska teatern på Campus Engelska parken.

Efter mötesförhandlingarna håller prof. em Jan-Ola Östman, Helsingfors universitet, ett föredrag över ämnet

Migration, ansvar och identitet: den tredje positionen hos bosnier i svenska Österbotten

Jan-Ola Östman diskuterar språkvetarens upp­gift och förhållande till begreppet ”ansvar” med utgångs­punkt i Karl Poppers syn på tolerans i hans storverk Det öppna samhället och dess fiender. Ansvar föreslås som ett alternativ till det som språkvetare för det mesta talar om som ideologi. Föredraget illustreras med data från fältarbete med första och andra gene­ra­tionens bosnier som kom till Närpes i Svensk­finland i början av 1990-talet och deras ut­maningar med att skapa sig en identitet i sitt nya dialektala språksamhälle, en konstruktion som tar sig uttryck i det som Homi Bhabha kallar en ”tredje position”.

Alla intresserade är varmt välkomna!

Styrelse

Under mandatperioden 2017–2019 har styrelsen följande sammansättning:

  • Ordförande: prof. Björn Melander
  • Vice ordförande: doc. Gustav Bockgård
  • Skattmästare: fil. dr Mikael Kalm
  • Sekreterare: fil. dr Saga Bendegard
  • Vice sekreterare och klubbmästare: fil. dr. Maria Westman
  • Övrig ledamot: doc. David Håkansson, prof. Catrin Norrby.