Institutionen för nordiska språk

Studierådet

Nordiska studierådet är en förening för alla som studerar vid Institutionen för nordiska språk. Som del av Uppsala studentkår arbetar vi i studierådet för att se till att studenters rättigheter tillgodoses och för att få till stånd förbättringar för studenter på institutionen.

På uppdrag av Uppsala studentkår utser vi representanter till olika poster på institutionen. Studentposter finns till exempel i institutionsstyrelsen och lika villkors-gruppen. Vi har också en representant i Humanistiska sektionsrådet, ett råd där studenter vid språkvetenskapliga, historisk-filosofiska och teologiska fakulteterna samarbetar. Du som är intresserad av någon av posterna är välkommen att kontakta oss.

Studierådets ledamöter väljs på årsmötet, som hålls två gånger per år, i början av varje termin. Därutöver hålls ordinarie studierådsmöten fortlöpande under terminerna. Alla studenter vid institutionen är välkomna på mötena, och en kallelse sätts upp på studierådets anslagstavla på institutionen senast en vecka före varje möte.

Sedan våren 2014 anordnar studierådet ett par gånger per termin föredragsserien Lägre seminariet, där du som student har möjlighet att hålla föredrag om något språkrelaterat ämne. Detta är till exempel ett ypperligt tillfälle att presentera resultaten från din egen C-uppsats. Hittills har föredragen handlat om allt från könsneutralt språkbruk till samiskt inflytande på de nordiska språken till namn på borgruiner.

Studierådet bedriver också verksamhet av mer studiesocial karaktär, såsom filmkvällar och liknande. Här är det fritt fram att komma med förslag på aktiviteter som kan tänkas främja sammanhållningen hos institutionens studenter!

Vill du engagera dig? Har du frågor om studierådets verksamhet eller förslag på framtida aktiviteter? Känner du för att presentera något på Lägre seminariet? Hör av dig till oss, antingen via mejl eller via vår facebook-sida. På facebook ges också fortlöpande information om studierådets verksamhet.

Studierådet på Facebook
nordiska.studieradet@gmail.com