UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.  Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så lägger han till dig i utskickslistan.

UPP-NOS har givits ut sedan 1 mars 1989. Med anledning av dess 30-årsjubileum gjordes en intervju med den förste redaktören (se här). I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005:

                  Till UPP-NOS arkiv

Upp-Nos Nr 584, 23 maj 2019

HÖGRE SEMINARIER

 • Onsdag 29 maj. Åsa af Geijerstam m.fl: Funktionellt skrivande i tidiga skolår. Bedömning, undervisning och professionell utveckling (FEAST). Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Onsdag 5 juni. Slutventilering av Adrian Sangfelts avhandlingsmanuskript. Granskare: Lars-Olof Delsing, Lund. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–17.00.

KOLLOKVIER, ÖVRIGA SEMINARIER OCH LIKNANDE

 • Tisdag 28 maj. Text-, interaktions- och diskurskollokviet. Britt-Louise Gunnarsson: Multinationella företags ”career stories”. Arbetsseminarium om jämförande analyser av videor. Lokal: 16-2041. Tid: 13.15–15.00.
 • Tisdag 4 juni. Sva-seminariet. Natalia Ganuza: Modersmålsundervisning – villkor, möjligheter och utmaningar. Lokal: 16-2043. Tid: 10.15–12.00.
 • Tisdag 4 juni. News from America. A one-day seminar at Uppsala University, arranged by the Swedish Institute for North American Studies. The seminar is free and open to the public. Pre-registration is encouraged by sending an e-mail here. Lokal: Sal IX, Universitetshuset. Tid: 10.30–15.30.
 • Fredag 14 juni. Forskningsdag vid Institutionen för nordiska språk. Medarbetare bjuds in att anmäla en kort presentation om sin forskning. Anmälan av föredrag; anmälan till lunch (endast anställda, senast 7 juni). Lokal: 7-0042. Tid: 10–16 (preliminär sluttid).

KONFERENSER OCH WORKSHOPPAR

 • Måndag 3–onsdag 5 juni. Names in the Economy 6 arrangeras i Uppsala av Institutet för språk och folkminnen samt Institutionen för nordiska språk. The focus at this conference will be the economy or economic aspects hidden or evident in various types of names: how names can hold different values, how names can be used, or misused, to enhance such values, how names can be used in branding, and how names can be a financial means in a global world.
 • Måndag 10–tisdag 11 juni. Forum för textforskning (FoT) 14 vid Uppsala universitet. Temat: Texter i tiden – texter i utbildning, samhälle och historia. Detta breda tema välkomnar särskilt presentationer som ger aktuella perspektiv på texter inom utbildning, i samhället och i historien.
 • Torsdag 12 september. Äldre språkhistoria – yngre forskare i Uppsala. Institutionen för nordiska i samarbete med Institutet för språk och folkminnen arrangerar detta endagssymposium riktat mot historiskt inriktade språkforskare som är i början av sin forskarbana. Syftet är att samla unga forskare som intresserar sig för nordisk och äldre germansk språkhistoria, både från inhemska och utländska universitet, för att främja utbytet inom denna grupp av forskare och visa upp ett levande forskningsfält för intresserade studenter. Sammandraget ska vara arrangörerna tillhanda senast den 20 maj 2019, anmälan senast den 30 juni 2019. Anmälan till symposiet samt presentationsämnen och eventuella frågor skickas till Simon Karlin Björk eller Mathias Strandberg.
 • Torsdag 19–fredag 20 september. Områdesgruppen för forskning om tal och interaktion (OFTI) 37 vid Universitetet i Sørøst-Norge. Tema: Nye retninger i nordisk samtaleforskning. Plenarföreläsare: Mathias Broth, Marja Etelämäki och Elizabeth Stokoe. Frist for innsending av abstract til presentasjoner og datasesjoner: 19. august.
 • Torsdag 11–11 oktober. Heldagsrunråd: Runor i Västsverige. Vid Göteborgs universitet. Vi välkomnar bidrag från olika ämnen, däribland språkvetenskap, historia och arkeologi. Anmälan av deltagande samt eventuell titel på bidrag och ett abstrakt på ca. 200 ord skickas via email till Michelle Waldispühl senast den 1 september 2019.
 • Onsdag 16–torsdag 17 oktober. Språk och rätt i forskning, utbildning och praktik vid Linnéuniversitetet i Växjö. Fältet rättslingvistik har vuxit i Norden de senaste åren. Forskare i de nordiska länderna behöver hitta gemensamma plattformar för att presentera forskning och skapa gemensamma projekt, gärna i samarbete med det omgivande samhället. Vi vill skapa en sådan möjlighet genom en konferens där forskning, utbildning och praktik kan träffas. Deltagande utan föredrag eller poster, senast 15 september 2019. Du anmäler dig som deltagare på konferensen via konferensens anmälningsformulär.
 • Torsdag 24–lördag 26 oktober. Workshop on language documentation: multilingual settings and technological advances, Uppsala. The workshop will provide a forum for discussing issues related to language documentation in multilingual settings and recent technological advances. This includes challenges of carrying out documentation of multilingual settings as well as contributions of recent technological advances in data collection and efficient data processing. Deadline for abstract submission: 17 June.
 • Torsdag 7–fredag 8 november. Litteraturdidaktik: Litteraturstudiers Samhällsrelevans vid Högskolan Dalarna. Litteraturdidaktiskt nätverk, LDN, bjuder in till en konferens om litteraturstudiers samhällsrelevans. Konferensen tar sin utgångspunkt i senaste årens diskussioner om värdet av humanistiska och särskilt av litteraturvetenskapliga kunskaper och söker lyfta frågan om litteraturutbildningens samhällsrelevans. På vilket sätt kan litteraturstudier vara värdefulla utanför ungdomsskolan och den högre utbildningen? Hur definieras deras funktion? Hur kan samhällsrelevant litteraturutbildning se ut? Vänligen sänd in ett abstract för en presentation (20 minuter), en workshop (60 minuter) ett rundabordssamtal eller en panelbeskrivning senast 24 maj 2019 via e-post.
 • Onsdag 1–fredag 3 april 2020. The Sound of Indo-European 4: Phonetics, phonemics, and morphophonemics vid Kölns universitet. Papers concerning the areas of phonetics, phonology and morphophonology of the Indo-European proto-language as well as the Indo-European individual languages will be accepted. Moreover, papers on the nature / mechanisms of sound change in general are also welcome. Abstracts no longer than 700 words must be submitted by 1 August 2019 here.
 • Torsdag 14–fredag 15 maj 2020. Svenska språkets historia 16 vid Lunds universitet. Temat är Främmande inflytande på talad och skriven svenska, med underrubriken ”Fantastiskt, utländskt, flärdfullt om du vill”. Dagen före konferensen anordnas ett halvdagsseminarium av redaktionen för Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) i Lund. Information om anmälan, deadlines för abstrakt och konferensavgift kommer. Konferenskommittén når du för tillfället här.

STIPENDIER

 • Ortnamnssällskapet i Uppsala utlyser stipendiemedel om 100 000 kronor att användas för namnforskning i vid bemärkelse. Sista dag att söka är 26 maj 2019. Utlysningen finns här.
 • Svea Orden utlyser maximalt tre stipendier om sammanlagt 150 000 kronor. Utlysningen riktar sig till doktorander i slutfasen av ett avhandlingsprojekt om svensk historia i vid mening – t.ex. arkeologi, historia, konsthistoria, religionshistoria, språkhistoria – under perioden 500–1500. Sista dag att söka är 9 juni. Utlysningen finns här.

NY LITTERATUR

Institutionen för nordiska språk

 • Nya familjekonstellationer – nya benämningar? Familjen och dess medlemmar i finskan, ryskan, svenskan och tyskan. Anita Malmqvist och Asbjørg Westum (red.). Umeå 2019. (Studier i språk och litteratur från Umeå universitet 38)
 • Müller, Christiane: Permable islands. A contrastive study of Swedish and English adjunct clause extractions. Lund 2019. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap A 80)
 • Strömquist, Siv, 2019: Skiljeteckensboken. Skiljetecken, skrivtecken och typografiska grepp. Stockholm.
 • von See, Klaus †, La Farge, Beatrice & Schulz, Katja. Kommentar zu den Liedern der Edda. Band 1: Götterlieder. Teil I & II. Unter Mitwirkung von Simone Horst und Eve Picard. Heidelberg 2019.
 • Christensen, Robert Zola: Dansk. Nabosprog og fremmedsprog. 3. opplag. Lund 2017.
 • Jóhannesson, Alexander: Isländisches etymologisches Wörterbuch. Bern 1956.

Seminariet för nordisk namnforskning

 • The Protection of the Intangible Cultural Heritage of Geographical Names in Nanjing, China. Yong Yuguo (Red.). Translated by Xia Zhonghua. Nanjing 2018.
 • Nådendal – Vallis Gratiae. Finlands Birgittakloster. Charlotte Cederbom, Olle Ferm och Staffan Nyström (utg.).  (Sällskapet Runica et Mediævalia. Scripta maiora 10.)