Institutionen för nordiska språk

UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Informationsbladet har givits ut sedan 2001. Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så läggs du till i epostlistan.

Redaktör för UPP-NOS är Felix Marklund.

I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005

                  Till UPP-NOS arkiv

Upp-Nos Nr 561, 15 mars 2018

HÖGRE SEMINARIER

 • Onsdag 21 mars (OBS!). Line Sandst, Köpenhamn/Uppsala: Diskursen for propriers placering i byen. Sådan bliver tekst til navn og andre gråzoner. Lokal: Seminariet för nordisk namnforskning. Tid: 10.15–12 (OBS!).
 • Onsdag 21 mars. Mikael Kalm & Anna Sahlée: Projektseminarium. Elevtexter från 1800-talets senare hälft. Vad kommenterar lärarna? Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Onsdag 4 april. Linda Pfister: Textseminarium om artikel om (plats-)omständigheter och asylskäl. Artikeln med den preliminära titeln ”Varifrån kommer barnet och var förankras dess asylskäl? Omständigheter i Migrationsöverdomstolens prejudikat om ensamkommande barn” ska ingå i min sammanläggningsavhandling. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Måndag 16 april. Mathias Strandberg, Göteborg: Tonaccenten i skånska ortnamn. Lokal: Seminariet för nordisk namnforskning. Tid: 15.15–17. Postseminarium.
 • Onsdag 18 april. Annika Hillbom: Ord, text och tanke. Gymnasielevers ordanvändning i nationella provet i Svenska 3-kursen. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Onsdag 25 april. Matteo Tarsi: Titel meddelas senare. Lokal: 16-2014. Tid: 14.15–16.00. 
 • Onsdag 2 maj.  Simon Magnusson: Titel meddelas senare. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Måndag 7 maj. Lars-Jakob Harding Kællerød, Köpenhamn: Fink, Fisker og Fynbo. Identificering af mellemnavne i den danske folketælling 1880 og om mellemnavnets brug i tidens almuesamfund. Lokal: Seminariet för nordisk namn­forskning. Tid: 15.15–17.00.
 • Onsdag 9 maj. Lena Ekberg: Titel meddelas senare. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Onsdag 16 maj. Sonja Entzenberg: Textseminarium: Variation och förändring i kvinnors tillnamnsskick 1860-1920 på Öland. Texten tillgängliggörs en vecka före seminariet. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Onsdag 23 maj. Julia Prentice, Göteborg: Titel meddelas senare. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Måndag 28 maj. Friederike Kreil, Mainz: Still given or already self-chosen? About free name change in Sweden. (An outline of a doctoral thesis project). Lokal: Seminariet för nordisk namnforskning. Tid: 15.15–17.00. Postseminarium.
 • Onsdag 30 maj. Johan Christensson, Gävle/Stockholm: Titel meddelas senare. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.
 • Onsdag 14 november. Bo Wendt & Christian Mattsson, Svenska Akademiens Ordbok, Lund: Inför revideringen av SAOB. Historisk chans att påverka ordbokens framtida utformning. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.

KOLLOKVIER OCH ÖVRIGA SEMINARIER

 • Tisdag 20 mars. Sva-seminariet. Eeva-Liisa Nyqvist, Stockholm/Åbo universitet: Grammatisk kompetens hos finska språkbadselever. Lokal: 16-2044. Tid: 10.15–12.00.
 • Tisdag 20 mars. Grammatikkollokvium med workshop. Per Malm presenterar Uneek, ett webbaserat verktyg för komparativ analys av annoterad text och råtext. Därefter ”pröva på-workshop”. Kontakta Ulla Stroh-Wollin för instruktioner inför workshopen. Lokal: 16-2041. Tid: 15.15–17.
 • Tisdag 27 mars. Årsmöte med Sällskapet för svensk dialektologi. Föredrag av Björn Bihl: "Med stänk av dialekt. Dialektala och andra drag i Frödings riksspråkliga dikter". Lokal: 16-2041. Tid: 18.15. Postseminarium.
 • Tisdag 10 april. Sva-seminariet. Charlotte Engblom: Att arbeta i en forskningscirkel med tema nyanländas lärande och språkutvecklande arbetssätt. Lokal: 6-K1031. Tid: 10.15–12.00.
 • Tisdag 10 april. Diskurskollokvium. Malin Sandberg, Göteborg: Titel meddelas senare. Kollokviet kommer att behandla ett pågående avhandlingsprojekt om texter inom Kulturrådets satsning "Kultur för äldre". Lokal: 16-2041. Tid: 13.15–15.00. Se också: http://www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/diskurs/
 • Onsdag 11 april. Temahalvdag om infrastruktur för forskning (och undervisning). Vi inventerar institutionens digitala – och digitaliserbara – resurser, och diskuterar tänkbara strategier och infrastrukturella projektansökningar. Lokal: 16-2041. Tid: 13.15–16.00 (OBS!).
 • Torsdag 12 april. Årsmöte med Adolf Noreen-sällskapet för svensk språk- och stilforskning. Mötesförhandlingarna följs av föredrag av Jan-Ola Östman, Helsingfors universitet: "Migration, ansvar och identitet. Den tredje positionen hos bosnier i svenska Österbotten”. Lokal: Humanistiska teatern, Campus engelska parken. Tid: 18.30. Efter föredraget serveras sexa i 16-2035 (förhandsanmälan senast måndagen den 9 april till Maria Westman). Alla intresserade är välkomna!
 • Torsdag 12 april. Fornnordisterna. NN & Veturliði Óskarsson: Textläsning: Gudruns drömmar i Laxdœla saga, kap. 33. Kontakta V.Ó. för text och/eller upplysningar. Lokal: 16-2041. Tid: 16.15–18.00.
 • Tisdag 17 april. Namnkollokvium. Kandidatuppsatser i fokus. Vi färdigställer förslagen på C-uppsatser från höst­terminen. Personnamnforskare och ni som sysslar med namnvård och namnplanering, vi behöver er hjälp med litteratur etc.! Lokal: Seminariet för nordisk namnforskning. Tid: 14.15–15.30.
 • Onsdag 18 april. ENES 100. Stefan Brink, Aberdeen: Studier i Nordens äldre samhälle och kultur. Tendenser, trender och viktiga framtida forskningsuppgifter. Tid: 18.15. Lokal: Upplandsmuseets föreläsningssal. Postseminarium.
 • Fredag 27 april. Runråd 87, det trettonde heldagsrunrådet. Projektet Evighetsrunor. Vid heldagsrunrådet presenterar vi resultat från infrastrukturarbetet och forskningsuppgifterna. Särskilt fokus läggs vid att diskutera utformningen av sökgränssnittet för forskningsplattformen. Lokal: 7-0043. Tid: 9–. http://www.runforum.nordiska.uu.se/kalendarium­/runrad-87/
 • Måndag 7 maj. Sva-seminariet. Anna Flyman Mattsson, Lund: Grammatiska profiler på Sfi. Lokal: sal 16-2044. Tid: 10.15–12.00.
 • Tisdag 8 maj. Diskurskollokvium. Om metod i diskursanalys. Mats Landqvist, Södertörns högskola inleder. Inform­ation om läsning kommer. Lokal: Meddelas senare. Tid: 13.15.
 • Onsdag 16 maj. ENES 101. Per Frölund och John Ljungkvist, Uppsala: Kungsgården i Gamla Uppsala. Hall, hantverk och hus från yngre järnålder och medeltid. Resultat från forskningsprojekten ”Gamla Uppsala – framväxten av ett my­tiskt centrum” och ”Viking Dynasties”. Tid: 18.15. Lokal: Upplandsmuseets föreläsningssal. Postseminarium.
 • Torsdag 17 maj. Fornnordisterna. NN & Veturliði Óskarsson: Personen Guðrún Ósvífursdóttir i Laxdœla saga. Kon­takta V.Ó. för närmare upplysningar. Lokal: 16-2041. Tid: 16.15–18.00.
 • Tisdag 29 maj. Namnkollokvium. Diskussion av en nyutkommen namnavhandling från Köpenhamn. Vi läser antingen Line Sandsts om urbana ortnamn, Laurine Albris om ortnamn och storgårdar i Sydskandinavien eller Martin Sejer Danielsens om ortnamnsförklarande element. Lokal: Seminariet för nordisk namnforskning. Tid: 14.15–15.30.

DISPUTATION

 • Lördag 28 april. Alessandro Palumbo försvarar sin avhandling ”Skriftsystem i förändring. En grafematisk och paleografisk studie av de svenska medeltida runinskrifterna”. Fakultetsopponent är professor Karl G. Johansson från Universitetet i Oslo. Lokal för disputationen: Ihresalen, Campus Engelska parken. Tid: 10.15–13.00.

KONFERENSER

 • Fredag 6 april. Den tredje endagskonferansen Conversation as a tool for professional practice, Høgskolen i Sørøst-Norge, på Campus Bakkenteigen. Konferansen innledes med et todagers pre-conference workshop / ph.d.-kurs i interaksjonsanalyse. https://www.usn.no/aktuelt/aktivitetskalender/conversation-as-a-tool-for-professional-practice-article210754-7373.html
 • Torsdag 12–fredag 13 april. ASLA-symposiet 2018 vid Karlstads universitet, med temat ”Klassrumsforskning och språk(ande).” https://www.kau.se/csl/samverkan/samverkan/konferenser/asla-2018
 • Onsdag 25 april. Språkrådsdagen. Temat för konferensen är ”språk i förändring”. Varje år arrangerar Språkrådet en inspirerande konferens om språken i Sverige. Konferensen vänder sig till alla språkintresserade, och på programmet står bland annat föredrag från ledande språkvårdare och språkvetare. Plats: Hörsalen, Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm. Anmäl dig via anmälningsformuläret senast den 12 april. http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/evenemang/sprakradsdagen/­sprakradsdagen-2018.html
 • Torsdag 7–fredag 8 juni. Forum för textforskning (FoT) 13 vid Lunds universitet. Sista dag för registrering: 14 maj 2018. http://konferens.ht.lu.se/fot13/
 • Torsdag 14–fredag 15 juni. Svenska språkets historia 15 vid Tartu universitet. Tema: Språkmöte och språk­historia. Temat är naturligt med hänsyn till platsen för konferensen. Estland är ett område där språkmöten alltid satt sin prägel på människors vardag. Sista datum för registrering är den 14 maj 2018. https://sisu.ut.ee/svenskaspraketshistoria15
 • Torsdag 14–fredag 15 juni. The annual TABU Dag is an international linguistics conference organized at the University of Groningen in the Netherlands. The conference offers excellent opportunities to meet other linguists and discuss current research in several areas of linguistics. In particular graduate students and postdoctoral re­searchers are encouraged to present their work. We invite abstracts (in English) in any field of linguistics. The deadline for abstract submission is March 30th, 2018. http://www.let.rug.nl/tabudag/
 • Måndag 20–onsdag 22 augusti. Den elfte nordiska dialektologkonferensen vid Islands universitet i Reykjavík. Tema: ”Språklig variation i den digitala tidsåldern”. Genom att välja detta tema vill vi dels fokusera på nya meto­der inom språkvariations- och dialektforskning, dels på den digitala teknikens påverkan på språkvarieteter och dia­lekter i dagens samhälle. Vi vill samtidigt fokusera på språkliga varieteter och dialekter ur ett historiskt perspektiv, gärna med hjälp av nya metoder. Som alltid på de nordiska dialektologkonferenserna är dock alla ämnen som rör dialekter och varieteter välkomna. https://conference.hi.is/dialektolog2018/
 • Onsdag 21–fredag 23 november. NORDISCO 2018 vid Århus universitet. 5th Nordic Interdisciplinary Con­ference on Discourse and Interaction. The conference invites contributions from different and diverse fields of in­quiry including discourse analysis, conversation analysis, discursive psychology, critical discourse analysis, inter­action analysis, rhetoric, narrative analysis, discourse theory, political discourse analysis, social semiotics, multi­modal discourse analysis, applied linguistics, sociolinguistics, textual studies, media studies, gesture studies, communication studies and organization studies. Deadline for abstracts: 23 March 2018. http://conferences.au.dk/nordisco2018/
 • Torsdag 29–fredag 30 november. NORNA:s 48:e symposium med temat ”Namn i skrift” anordnas av Göteborgs universitet och Institutet för språk och folkminnen i Göteborg. Symposiet erbjuder möjligheten att reflektera kring skriftens signifikans inom studiet av namn utifrån olika forskningsperspektiv. http://sprak.gu.se/forskning/konferenser/namn-i-skrift

NY LITTERATUR

Seminariet för nordisk namnforskning

 • Schulte, Michael: Urnordisch. Eine Einführung. Wien 2018.
 • Kroonen, Guus: Etymological Dictionary of Proto-Germanic. Leiden/Boston 2013.
 • Plurala Ortnamn. Föredrag från ett symposium i Uppsala 6–7 oktober 2016. Uppsala 2018. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 148.)
 • Hedersledamoten Svante Strandbergs bibliografi. Särtryck ur: Föreningen för Västgötalitteratur 2018:1. 

LEDIGA JOBB