Institutionen för nordiska språk

UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Informationsbladet har givits ut sedan 2001. Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så läggs du till i epostlistan.

Redaktör för UPP-NOS är Felix Marklund.

I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005

                  Till UPP-NOS arkiv

Upp-Nos Nr 552, 12 oktober 2017

HÖGRE SEMINARIER

 • Måndag 16 oktober. Katharina Leibring och Björn Lundquist: Frågor kring samisk och meänkielisk ortnamnsvård och om den nya personnamnslagen. Lokal: Seminariet för nordisk namnforskning. Tid: 14.15–16.
 • Onsdag 18 oktober. Andreas Nord: Yrkeslivstillvänt skrivande i högre utbildning – en projektskiss. Akademiska utbildningar har flera mål. De ska ge studenterna grunderna till vetenskapligt tänkande och till vetenskapliga praktiker, eftersom utbildningarna ska vila på vetenskaplig grund och dessutom vara en ingång till fortsatta högre studier. Men många utbildningar har också som uttryckligt mål att förbereda för ett framtida yrkesliv. Vi vet att skrivandet – och literacy generellt – spelar en stor roll på dagens arbetsmarknad. Men hur förbereds dagens studenter för arbetslivets krav i detta avseende? På seminariet ger jag en bakgrund till ett projekt som utforskar just relationen mellan skrivande inom utbildning och arbetsliv. Lokal: 16–2041. Tid: 14.15–16.                     
 • Tisdag 24 oktober. Alessandro Palumbo: Slutventilering av Alessandro Palumbos avhandlingsmanus. Titel: Medeltida runor: En grafematisk och paleografisk studie av de svenska medeltida runinskrifterna. Skuggopponent: Lasse Mårtensson, Högskolan i Gävle. Lokal: 7–0043. Tid. 14.15–17.
 • Onsdag 1 november. Textseminarium: Gemensam läsning och diskussion av kapitel i Håkansson & Karlsson (red) 2017: Varför språkvetenskap? Kunskapsintressen, studieobjekt och drivkrafter. Lokal: 16–2041. Tid: 14.15–16.
 • Onsdag 8 november. Theresia Pettersson: Stockholms stads tänkeböcker ur ett texthistoriskt perspektiv. Lokal: 16–2041. Tid: 14.15–16.
 • Måndag 13 november. Staffan Nyström m.fl.: Arbetsseminarium: En kompletterad och uppdaterad version av det digitala läromedlet Namn och namnforskning behövs. Vem gör vad? Lokal: Seminariet för nordisk namnforskning. Tid: 15.15–17
 • Onsdag 15 november. Per Holmberg: Titel meddelas senare. Lokal: 16–2041. Tid: 13.15–15.
 • Onsdag 22 november. Patricia Staaf: Titel meddelas senare. Lokal: 16–2041. Tid: 14.15–16.
 • Måndag 27 november. Simon Karlin Björk: Avhandlingsseminarium: Några specifika frågeställningar i arbetet med -arna-namnen presenteras och diskuteras. Lokal: Seminariet för nordisk namnforskning. Tid: 15.15–17.
 • Onsdag 29 november. Ansökningsseminarium. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.
 • Fredag 1 december. Tiina Pitkäjärvi: Slutseminarium: Tiina Pitkäjärvis avhandlingsmanus granskas med Per Ledin, Södertörns högskola, som inbjuden granskare. Lokal: 16–2041. Tid: 13.15–15.
 • Onsdag 6 december. Maria Johansson: Rapport från avhandlingsarbetet. Lokal: 16–2041. Tid: 14.15–16.
 • Måndag 11 december. Staffan Nyström m.fl.: Rapport från årets nationella och internationella symposier, konferenser etc. Lokal: Seminariet för nordisk namnforskning. Tid: 15.15–17.

KOLLOKVIER, SAMMANTRÄDEN OCH ÖVRIGA SEMINARIER

 • Tisdag 17 oktober. Grammatikkollokvium med Johan Brandtler, Gent: Vad är det du säger? Användningen och betydelsen hos utbrytningsformade frågor i svenskan. Lokal: 7-0043. Tid. 15.15–17.00.
 • Torsdag 19 oktober. Kollegiet för ämneslärarutbildningen i Svenska och Svenska som andraspråk sammanträder. Lokal: 16-1065. Tid: 13–15.
 • Tisdag 7 november. Diskursgruppen: diskussion av de texter i antologin Varför språkvetenskap? (red. David Håkansson och Anna-Malin Karlsson) som berör diskurs som studieobjekt och/eller analytiskt redskap. Planering av texturval, läsning och ansvar för inledningar sker på e-postlistan. Den som vill delta i diskursgruppens träffar uppmanas anmäla sig till kollokvieseriens e-postlista: https://lists.uu.se/sympa/subscribe/nordiska-diskurs. Lokal: 16–2040. Tid: 13.15–15.
 • Tisdag 14 november. Namnkollokvium: Internationella projekt. Flera internationella projekt som intresserar sig för tidig migration och språk samlar jämförande lingvister, genetiker, arkeologer och religionshistoriker. Namnforskare brukar lysa med sin frånvaro i de sammanhangen, trots att ortnamnsmaterial skulle kunna bidra med nya insikter. Vad kan detta bero på? Med utgångspunkt i ett par polemiska artiklar av Jürgen Udolph och Harald Bichlmeier diskuterar vi ortnamnsforskningens ställning inom historisk lingvistik, Alteuropäische Hydronymie och den betydelse denna teori har haft och fortfarande har för ortnamnsforskningens status som forskningsfält. Lokal: Seminariet för nordisk namnforskning. Tid. 14–15.30.
 • Tisdag 5 december. Diskursgruppen: diskussion om olika typer av diskursanalys med utgångspunkt i antologin The Discourse Reader (preliminärt program). Lokal: 16-2040. Tid: 13.15–15.00.
 • Tisdag 12 december. Namnkollokvium: Simon Karlin Björk: Ämne meddelas senare. Lokal: Seminariet för nordisk namnforskning. Tid: 14–15.30.
   

KONFERENSER OCH KURSER

 • Onsdag 25– fredag 27 oktober. Konferensen Svenskans beskrivning 36. Tema: Varför svenska? Uppsala universitet står genom Institutionen för nordiska språk som värd för nästa upplaga av konferensen Svenskans beskrivning. http://www.nordiska.uu.se/konferens/svebe36/

NY LITTERATUR

 • Gustafsson, Anna W. & Håkansson, David: Ord på prov. En studie av ordförståelse i högskoleprovet. Lund, 2017. N.
 • Svenskans beskrivning 35. Förhandlingar vid trettiofemte sammankomsten.  Göteborg 11–13 maj 2016. Red. Emma Sköldberg et al. Göteborg, 2017. N.
 • Futhark. International Journal of Runic Studies. Vol. 7. Red. James E. Knirk & Henrik Williams. Uppsala/Oslo, 2017. N.
 • Birgitta- The revelations of St. Birgitta of Sweden. Vol. 1-4.. New York, 2006-2015. N.
 • Nilson, Eva: Att skapa en läsare. Läsarter och läsare av litterär text i svenskämnets nationella examination på gymnasiet åren 1968 till 2013.  Institutionen för språkdidaktik, Stockholm, 2017. N.
 • Kaya, Anna: Att undervisa nyanlända: metoder, reflektioner och erfarenheter. 1. uppl. Stockholm, 2016. N.
 • Illman, Ruth & Nynäs, Peter: Kultur, människa, möte: ett humanistiskt perspektiv. Andra upplagan. Lund, 2017. N.