Institutionen för nordiska språk

UPP-NOS

UPP-NOS är ett informationsblad från Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Informationsbladet har givits ut sedan 2001. Vill du få ett mejl när ett nytt UPP-NOS publiceras? Kontakta redaktören så läggs du till i epostlistan.

Redaktör för UPP-NOS är Felix Marklund.

I vårt arkiv hittar du samtliga UPP-NOS sedan 2005

                  Till UPP-NOS arkiv

Upp-Nos Nr 566, 24 maj 2018

HÖGRE SEMINARIER

 • Måndag 28 maj. Friederike Kreil, Mainz: Still given or already self-chosen? About free name change in Sweden. (An outline of a doctoral thesis project). Lokal: Seminariet för nordisk namnforskning. Tid: 15.15–17.00. Postseminarium.
 • Onsdag 30 maj. Johan Christensson, Gävle/Stockholm: Leka lärare – lärarstudenters professionella identiteter under lärarutbildningen. Lokal: 16-2041. Tid: 14.15–16.00.

KOLLOKVIER OCH FORSKNINGSDAGAR

KONFERENSER

 • Torsdag 7–fredag 8 juni. Forum för textforskning (FoT) 13 vid Lunds universitet. Konferenstema: Med texten i centrum? http://konferens.ht.lu.se/fot13/
 • Torsdag 14–fredag 15 juni. Svenska språkets historia 15 vid Tartu universitet. Tema: Språkmöte och språk­historia. Temat är naturligt med hänsyn till platsen för konferensen. Estland är ett område där språkmöten alltid satt sin prägel på människors vardag. Sista datum för registrering är den 25 maj 2018. https://sisu.ut.ee/svenskaspraketshistoria15
 • Torsdag 14–fredag 15 juni. The annual TABU Dag is an international linguistics conference organized at the University of Groningen in the Netherlands. The conference offers excellent opportunities to meet other linguists and discuss current research in several areas of linguistics. In particular graduate students and postdoctoral re­searchers are encouraged to present their work. http://www.let.rug.nl/tabudag/
 • Måndag 20–onsdag 22 augusti. Den elfte nordiska dialektologkonferensen vid Islands universitet i Reykjavík. Tema: ”Språklig variation i den digitala tidsåldern”. Genom att välja detta tema vill vi dels fokusera på nya meto­der inom språkvariations- och dialektforskning, dels på den digitala teknikens påverkan på språkvarieteter och dia­lekter i dagens samhälle. Vi vill samtidigt fokusera på språkliga varieteter och dialekter ur ett historiskt perspektiv, gärna med hjälp av nya metoder. Som alltid på de nordiska dialektologkonferenserna är dock alla ämnen som rör dialekter och varieteter välkomna. https://conference.hi.is/dialektolog2018/
 • Torsdag 20–fredag 21 september. OFTI 36 vid Stockholms universitet. Tema: Tal – Interaktion – Multimodalitet. Konferensen är ett samarrangemang mellan Institutionen för pedagogik och didaktik och Institutionen för svenska och flerspråkighet. Det aktuella temat rymmer ett brett spektrum av perspektiv och olika typer av data som omfattar allt från vardagliga till institutionella miljöer. 20 augusti är deadline för inskickande av abstract till presentationer samt datasessioner. https://www.su.se/svefler/om-oss/evenemang/konferenser-symposier-och-workshoppar/tidigare-andordnade-konferenser-och-symposier/ofti-36?cache=%2F
 • Måndag 12–tisdag 13 november. Konferensen ”Modersmål, minoritet och mångfald – Flerspråkiga identiteter i en nordisk utbildningskontext” vid Högskolan Dalarna. Den riktar sig till forskare, forskarstuderande och lärarutbildare med intresse för frågor relaterade till modersmål, minoriteter och mångfald i skolsammanhang. Sista dag för inlämning av abstrakt: 15 juni 2018. http://www.du.se/mmm2018
 • Måndag 19–tisdag 20 november. Fjortende nordiske konference om SFL og socialsemiotik (NSFL 14) på Aalborg Universitet. Vi ser frem til at modtage dit abstract under et af de mange temaer senest den 15. juni 2018. http://www.cgs.aau.dk/forskning/konferencer/nsfl-14
 • Onsdag 21–fredag 23 november. NORDISCO 2018 vid Århus universitet. 5th Nordic Interdisciplinary Con­ference on Discourse and Interaction. The conference invites contributions from different and diverse fields of in­quiry including discourse analysis, conversation analysis, discursive psychology, critical discourse analysis, inter­action analysis, rhetoric, narrative analysis, discourse theory, political discourse analysis, social semiotics, multi­modal discourse analysis, applied linguistics, sociolinguistics, textual studies, media studies, gesture studies, communication studies and organization studies. Late registration deadline 1 September 2018. http://conferences.au.dk/nordisco2018/
 • Torsdag 29–fredag 30 november. NORNA:s 48:e symposium med temat ”Namn i skrift” anordnas av Göteborgs universitet och Institutet för språk och folkminnen i Göteborg. Symposiet erbjuder möjligheten att reflektera kring skriftens signifikans inom studiet av namn utifrån olika forskningsperspektiv. Deadline för sen registrering är den 30 september 2018. http://sprak.gu.se/forskning/konferenser/namn-i-skrift

KURSER

 • Måndag 13–måndag 20 augusti. Årets sommarkurs i älvdalska anordnas av Ulum Dalska. Kursen riktar sig både till nybörjare och dem som vill förbättra sina kunskaper inom älvdalsk stavning, grammatik och muntlig kommunikation. Fil.dr Yair Sapir undervisar på kursen. För mer info se: http://www.ulumdalska.se/2018/05/samarkussn-2018/