Institutionen för nordiska språk

Svenska som andraspråk för lärare år 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet II 2017/2018 (45 hp)

HT17 vecka 35-02 - 50 % - Campus

Sista ansökningsdatum: 2017-04-18

Anmälningskod: UU-F2060 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Lottning

Behörighet: Lärarexamen samt huvudmannens godkännande.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 67500 kr

Anmärkning: Kursen ges i form av en kombination av distansundervisning med inslag av fysiska campusträffar (C/D). Varje termin innefattar 6 campusträffar (heldagar). I anslutning till sommarlovet ges den sista träffen för vårterminen samt den första för höstterminen utanför skolornas terminstid. Samtliga campusträffar äger rum vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

Målgrupp: Lärare som undervisar i åk 7-9
Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i svenska som andraspråk i åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Om kursen

Kursen riktar sig till den som redan har en behörighetsgivande lärarexamen och som undervisar i svenska som andraspråk i åk 7–9 utan att vara ämnesbehörig.

I kursen behandlas teorier och aktuell forskning om flerspråkighet, interkulturalitet och andraspråksinlärning. Svenskans struktur och fonetik studeras i ett kontrastivt perspektiv. Ett moment i kursen är bedömning av elevers språkliga utveckling, kopplat till aktuella styrdokument. Vidare behandlas flerspråkiga elevers läs- och skrivutveckling samt kunskapsutveckling på ett andraspråk. Kursen omfattar arbetssätt som stöder flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling. Kursen bygger på ett aktivt deltagande och är processinriktat upplagd, med verksamhetsanknutna uppgifter, kopplade till den egna verksamheten i skolan, mellan träffarna. Den består av följande 6 delkurser:

  1. Skolans roll i det mångkulturella samhället
  2. Det svenska språkets struktur
  3. Muntlig kommunikation och uttalsundervisning
  4. Andraspråksinlärning och andraspråksdidaktik
  5. Bedömning och betygsättning
  6. Läsa, skriva och lära på ett andraspråk

Den här utbildningen ingår i Lärarlyftet II och vänder sig till dig som har en behörighetsgivande lärarexamen men saknar behörighet i ett ämne som du undervisar i. Din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under en särskild blankett som ska skickas in i samband med ansökan. Blanketten och mer information om Lärarlyftet II hittar du på Skolverkets webbplats.


Mer information

Kontakt

Institutionen för nordiska språk

Engelska parken, Thunbergsv 3 L

Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Kristina Lundgren kristina.lundgren@uadm.uu.se

Telefon: 018-471 19 19