Kursplan för Presentationsteknik

Presentation Technique

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV174
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-01-22
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Gäller från: vecka 04, 2009
 • Behörighet: Sv B/Sv2 B, En B
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i fjärde terminens studier inom Språkvetarprogrammet, 180 högskolepoäng.

Mål

Efter kursens slut ska studenten kunna:


 • reflektera över och diskutera skriftspråkets norm- och genrekrav

 • redogöra för skrivprocessens olika stadier

 • tillämpa de vanligaste struktureringsprinciperna

 • skriva texter utifrån grundläggande norm- och genrekrav

 • tillämpa funktionella bearbetningsmetoder

 • använda relevanta hjälpmedel

 • tillämpa principerna för korrekturläsning

 • beskriva olika samtalsstilar och grundläggande förutsättningar för lyckad kommunikation

 • översiktligt redogöra för retorikens teorier och metoder

 • förbereda strukturerade och mottagaranpassade anföranden

 • framföra olika typer av tal på ett för situationen funktionellt sätt

 • analysera och diskutera egna och andras anföranden

 • problematisera presentationsteknik utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv

Innehåll

Utbildningen syftar till att ge deltagarna ökade insikter i språkfrågor och fördjupade kunskaper i skriftlig och muntlig framställning. Kursen ska öka medvetenheten om de krav som olika språksituationer ställer, skapa förtrogenhet med språkliga hjälpmedel och ge en orientering om litteratur som berör olika sidor av språklig kommunikation i tal och skrift.

Undervisning

Undervisningen är obligatiorisk och ges i form av seminarier och övningar. Den skriftliga delen bygger på skrivuppgifter av olika slag: intervju, argumentation mm. Den muntliga delen är uppbyggd runt övningar i att förbereda, framföra och analysera olika typer av anföranden. I kursen ingår videoinspelning.

Examination

Muntliga och skriftliga uppgifter under kursens gång.
En student som underkänts på kursen två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen omfattar 7,5 hp. För fördjupning till filosofiekandidatexamen inom Språkvetarprogrammet krävs totalt 180 hp varav 90 eller 120 hp ska vara inom huvudområdet och minst 15 hp inom huvudområdet ska utgöras av ett självständigt arbete.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment läses inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 13, 2012

Litteratur:

 • Byrman, Gunilla Korrekturläsning - en ögonöppnare?.

  Ingår i:

  Håkansson, Gisela Svenskans beskrivning : SvB. 22 Förhandlingar vid Tjugoandra sammankomsten för svenskans beskrivning, Lund den 18-19 oktober 1996

  Lund: Lund University Press, 1997

  S. 239-249.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Domeij, Rickard Datorn granskar språket

  Stockholm: Norstedts akademiska förlag : b Svenska språknämnden, 2005

  (Småskrift utgiven av Svenska språknämnden 2005.) Kap 2 och 3. [Kap. 2: Skrivforskning - att granska och bearbeta text. Kap. 3: Skribenten och skrivverktygen.]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dysthe, Olga; Hertzberg, Frøydis; Hoel, Torlaug Løkensgard Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Forsberg, Jenny Tydliga texter : snabba skrivtips och språkråd

  Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gärdenfors, Peter; Holsanova, Jana Att kommunicera med och utan teknik

  Ingår i:

  Domeij, Rickard Tekniken bakom språket

  Stockholm: Norstedts, 2008

  s. 25-48

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Karlsson, Ola Lär dig använda digitala språkresurser

  Ingår i:

  Domeij, Rickard Tekniken bakom språket

  Stockholm: Norstedts, 2008

  s. 239-255

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Norrby, Catrin Samtalsanalys : så gör vi när vi pratar med varandra.

  2., [rev.]uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2004

  Kap. 12 och 13 läses.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Renberg, Bo Bra skrivet väl talat : handledning i skrivande och praktisk retorik

  [Ny utg.]: Lund: Studentlitteratur, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Läses enligt anvisning

Versioner av litteraturlistan