Institutionen för nordiska språk

Kursplan för Förberedande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning, 20 veckor

Preparatory Course in Swedish as a Foreign Language, 20 weeks

Kursplan

 • 0 högskolepoäng
 • Kurskod: 5PU023
 • Utbildningsnivå: Förberedande nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: _
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2010-08-11
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2010-11-10
 • Reviderad av: Institutionen för nordiska språk
 • Gäller från: vecka 36, 2010
 • Behörighet: Avslutad gymnasial förutbildning och kunskaper i svenska motsvarande 1 termins intensivstudier. Dessa kunskaper styrks vid särskilt inträdesprov.
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten ha färdigheter i svenska språket och kunskaper om svensk kultur och svenskt samhälle som motsvarar kraven för behörighet till Behörighetsgivande utbildning i svenska för studenter med utländsk förutbildning.
Efter genomgången kurs ska studenten


 • kunna kommunicera muntligt och kunna följa med och delta i samtal och diskussioner om kända och mindre kända ämnen och företeelser, berätta om olika företeelser/åsikter/erfarenheter

 • kunna hålla presentationer om faktaämnen och därmed kunna använda ett mera utbyggt språk

 • ha ett uttal som inte hindrar kommunikation

 • kunna tillämpa grundläggande grammatiska regler i tal och skrift

 • kunna förstå vad som sägs på radio och tv, t.ex. nyhetsprogram eller underhållningsprogram men även vissa faktaprogram

 • kunna läsa och tillgodogöra sig tidningsartiklar och andra autentiska texter

 • kunna läsa relativt långa texter snabbt

 • ha kännedom om skillnader mellan talspråk och skriftspråk särskilt på akademisk nivå och kunna använda rätt stil vid rätt tillfälle

 • kunna skriva kommentarer till olika fakta/åsikter, redogöra skriftligt för egna åsikter och erfarenheter

 • kunna skriftligt redovisa fakta

 • ha kännedom om Sverige, svenska förhållanden och svensk kultur

Innehåll

Kursen är en sammanhållen enhet där all färdighetsträning och allt kunskapsinhämtande integreras i studier av olika ämnesområden.

Muntlig framställning: De studerande tränar muntlig framställning genom att redogöra, beskriva, referera, sammanfatta, diskutera och argumentera, intervjua, redovisa muntligt såväl enskilt som i grupp. I kursen ingår också uttalsövningar i lärostudio.

Skriftlig framställning: De studerande tränar sin förmåga att skriftligt redogöra för inhämtad kunskap genom exempelvis övningar i att sammanställa och redovisa fakta, att resonera kring och kommentera fakta, att argumentera, att kommentera bilder och diagram och att skriva referat. De studerande tränar att på en grammatiskt korrekt svenska författa texter i anslutning till olika teman.

Läsförståelse: De studerande tränar sin förmåga att läsa texter. I kursen ingår övningar av tekniker att läsa texter för olika behov: översiktsläsning, närläsning och informationsläsning. De studerande skall under kursen läsa skönlitteratur och faktatexter på svenska.

Hörförståelse: De studerande lyssnar på olika föredrag, intervjuer och diskussioner och redovisar innehållet skriftligt eller muntligt.

Kunskap om språket: Kursen ger fördjupade kunskaper om svenskans fonologi, grammatik, semantik och pragmatik.
De studerande övar olika tekniker att på ett rationellt sätt utöka sitt ordförråd.
De viktigaste syntaktiska reglerna, speciellt inom skriftspråket tränas. De studerande bedriver studier med tyngdpunkt på sådana grammatiska moment som orsakar särskilda problem.

Kunskap om Sverige: Kursen är upplagd efter teman genom vilka de studerande ökar sina kunskaper om Sverige och om att studera vid svenskt universitet.

Undervisning

Undervisningen ges i form av, lektioner och gruppövningar. De studerande arbetar också enskilt, i par och i smågrupper med olika typer av uppgifter. Uppgifterna är i stor utsträckning problembaserade. Redovisningar sker skriftligt och/eller muntligt, enskilt eller i grupp. Uttalsträning äger rum i lärostudio. De studerande förväntas dessutom aktivt bedriva självstudier.

Examination

Examination sker fortlöpande under kursens gång och med muntlig och skriftligt slutprov. För deltagande i slutprov krävs fullgjorda uppgifter under kursen.

Som betyg på kursen används något av uttrycken godkänd eller underkänd.

För studerande som ej godkänts i ordinarie prov anordnas att nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En studerande som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen är förberedande och kan inte ingå i en examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 23, 2018

Litteraturlistan publiceras på Studentportalen.