Kursplan för Svenska som andraspråk C

Swedish as a Second Language C

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS081
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk G2E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-09-10
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-02-29
 • Reviderad av: Institutionen för nordiska språk
 • Gäller från: vecka 09, 2012
 • Behörighet: Svenska som andraspråk A 30 hp och B 30 hp eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Kursen syftar till att ge fördjupade och/eller breddade kunskaper inom ett eller flera områden av ämnet, med hänsyn till studentens intresseinriktiong. I kursen ingår att göra en självständig undersökning av ett begränsat problem med anknytning till Svenska som andraspåk.

Lärandemål för delkursen Examensarbete 15 hp
Efter genomgången delkurs förväntas studenten kunna:
- genomföra en vetenskaplig undersökning där han/hon:


 • avgränsar ämnesområdet på ett rimligt sätt

 • tillämpar en relevant metod och analyserar ett adekvat material

 • ger en översikt över relevant forskning inom området

 • redovisar resultat från en empririsk studie

 • diskuterar och drar väl underbyggda slutsatser av resultaten


- presentera undersökningen i en uppsats:

 • enligt ett vetenskapligt framställningssätt

 • med tydlig struktur

 • med god språklig form


- kritiskt granska och diskutera andras uppsatsarbeten i olika stadier.

Innehåll

Utbildningen består av delkurserna Metod och teori i uppsatsarbetet 7,5 hp (se separat kursplan), Examensarbete 15 hp, samt en valfri delkurs (se separat lista). I delkursen Examensarbete ingår att göra ett självständigt examensarbte i form av en undersökning av ett begränsat problem med anknytning till svenska som andraspråk. Ämnet bestäms i samråd med examinator och redovisas skriftligt i form av en uppsats, som presenteras vid seminariet.

Examensarbete 15.0 hp

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarieövningar.

Examination

I delkursen Examensarbete och seminarium avgörs godkännande och betygsgrad framför allt av uppsatsens kvalitet men även av den studerandes insatser vid seminariegruppens sammanträden. Inom läskurserna kontrolleras kunskaperna genom skriftligt eller muntligt prov.
Som betyg används något av uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd.
För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på delkursen Examensarbete.
För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.
En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Fördjupning i förhållande till examensfordringar

Kursen utgör tredje terminens studier i Svenska som andraspråk och får tillsammans med Svenska som andraspråk A och Svenska som andraspråk B ingå som huvudområde i filosofie kandidatexamen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 09, 2012

 • Jarrick, Arne; Josephson, Olle Från tanke till text : en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter

  2., [översedda]uppl.: Lund: Studentlitteratur, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lagerholm, Per Språkvetenskapliga uppsatser

  Lund: Studentlitteratur, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser

  4. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk