Institutionen för nordiska språk

Kursplan för Professionell svenska D

Professional Swedish D

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS136
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Svenska A1E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2010-03-30
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-03-28
 • Reviderad av: Institutionen för nordiska språk
 • Gäller från: vecka 36, 2012
 • Behörighet: 120 hp inklusive Professionell svenska A, B och C eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Delkurs 1. Teori och metod för nordister 7,5 högskolepoäng: Se separat kursplan.
Delkurs 2. Vetenskapligt skrivande på svenska 7,5 högskolepoäng: Se separat kursplan.

Delkurs 3. Examensarbete 15 högskolepoäng

Efter genomgången kurs ska studenten

 • kunna identifiera och formulera ett vetenskapligt problem av viss komplexitet inom ämnesområdet
 • kunna planera och genomföra en vetenskaplig undersökning inom ämnesområdet
 • kunna kritiskt tolka och värdera egna data och analyser
 • kunna skriva en klar och stringent redogörelse för en vetenskaplig undersökning
 • kunna försvara en egen vetenskaplig undersökning och uppsats
 • kunna ge relevant återkoppling på och värdera andras vetenskapliga undersökningar

Innehåll

Utbildningen består av delkurserna Teori och metod för nordister 7,5 hp (se separat kursplan), Vetenskapligt skrivande på svenska 7,5 hp (se separat kursplan) samt Examensarbete 15 hp. Kursen syftar till att den studerande ska fördjupa och bredda sina kunskaper inom något område av ämnet samt fördjupa sitt vetenskapliga betraktelsesätt och utveckla sin förmåga att genomföra vetenskapliga undersökningar och skriva vetenskapliga texter av olika slag.

Inom delkurs 3, Examensarbete, ska varje student

 • planera, genomföra och i en uppsats om 25-40 sidor skriftligt redovisa en avgränsad forskningsuppgift av viss komplexitet
 • försvara sin uppsats vid en slutventilering
 • opponera på en medstudents uppsats vid en slutventilering

Undervisning

Delkurs 1 (Teori och metod för nordister): Se separat kursplan.
Delkurs 2 (Vetenskapligt skrivande på svenska): Se separat kursplan.

I delkurs 3, Examensarbete, ges undervisning i form av handledning och seminarieövningar.

Examination

Delkurs 1 (Teori och metod för nordister): Se separat kursplan.
Delkurs 2 (Vetenskapligt skrivande på svenska): Se separat kursplan.

För delkurs 3, Examensarbete, gäller att betygsgraden framför allt avgörs av uppsatsens kvalitet, men även av studentens insatser vid slutventileringarna.
För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på delkursen Examensarbete samt på minst en av de övriga delkurserna.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.
Examensarbetet ska skrivas på svenska, danska eller norska.
Examensarbetet ska vara ett enskilt arbete.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 37, 2014