Institutionen för nordiska språk

Kursplan för Kreativ svenska

Creative Swedish

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV227
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Svenska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-02-27
 • Inrättad av: Institutionen för nordiska språk
 • Gäller från: vecka 27, 2013
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • beskriva stilistiska drag hos skönlitterära prosatexter inom olika genrer
 • analysera skönlitterära prosatexter inom olika genrer med avseende på språk och stil, person- och miljöskildring, komposition, berättarteknik, teman och budskap
 • skriva kortare prosatexter inom olika skönlitterära genrer
 • redogöra för och reflektera kring egen och andras skrivprocess
 • förhålla sig till och ge konstruktiv respons på sina egna och kurskamraters skönlitterära texter

Innehåll

Under kursen läses och analyseras böcker om skönlitterärt skrivande samt skönlitterära prosatexter från olika genrer. Studenten skriver kortare texter i tre-fyra olika genrer. Texterna läses och kommenteras av andra studenter i mindre responsgrupper om 4-5 studenter, samt av läraren. Studenten reflekterar kring sin skrivprocess.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • skrivna skönlitterära prosatexter i anvisade genrer
 • aktivt seminariedeltagande
 • aktivt deltagande i responsgruppsarbete
 • genom reflektion kring den egna skrivprocessen
 • skriftliga romananalyser

För betyget godkänd krävs att samtliga delar är godkända. För betyget väl godkänt krävs dessutom väl godkänt på minst två skönlitterära skrivuppgifter.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 09, 2013

Kurslitteratur

Obligatorisk läsning

 • Bergström, Annika Metaforer tar tempen på världen

  Ingår i:

  Språktidningen : tidningen som bevakar och bejakar språket

  vol. februari (2010) s. 22-30

  S. 22-30.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Cassirer, Peter Stilistik & stilanalys

  Stockholm: Biblioteksförl., 1986

  Kap 4 och 6. (Uppl. från 1986 eller senare.)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Christensen, Lisa Besynnerligt seende : Om perspektiv i Ekmans Vargskinnet

  Ingår i:

  Hellberg, Staffan; Milles, Karin; Vogel, Anna Språkets roll och räckvidd : festskrift till Staffan Hellberg den 18 februari 2007

  Stockholm: Institutionen för nordiska språk, 2007

  (2007) s. 68-76

  S. 68-76.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dahl, Alva Tanken och språket bor i våra mellanrum

  Ingår i:

  Upsala nya tidning.

  UNT på nätet, 2013-01-01

  vol. 29 dec (2012) s. 4-5

  S. 4-5

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lagercrantz, Olof Om konsten att läsa och skriva

  [Ny utg.]: Stockholm: Bonnier pocket, 2011

  Uppl. från 2011 eller tidigare.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Linnard, Anders; Skoglund, Svante Gleerups skapande skrivande : kursbok i litterär gestaltning

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Östman, Carin Dialogspråk i svensk skönlitteratur.

  Ingår i:

  Andersson, Lars-Gunnar Svenskans beskrivning : SvB. 23 Förhandlingar vid Tjugotredje sammankomsten för svenskans beskrivning, Göteborg den 15-16 maj 1998

  Lund: Lund University Press, 1999

  S. 428-438.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Två valbara romaner i två olika genrer

Väljs från lista som tillhandahålls av läraren.

Kompendium

Kompendium med skönlitterära texter (utdrag) m.m. Tillhandahålls av institutionen.