Kursplan för Svenska språket/nordiska språk C

Swedish/Scandinavian Languages C

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV076
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G2E
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2012-10-17
 • Reviderad av: Institutionen för nordiska språk
 • Gäller från: vecka 40, 2012
 • Behörighet: Svenska språket/Nordiska språk A och B, 60 hp eller Svenska 1, 2 och 3, 90 hp, inom lärarprogrammet
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2001-05-31 och senast ändrad av institutionen 2012-10-17.

Mål

Delkurs 1. Metod och teori i uppsatsarbetet, 7,5 högskolepoäng: Se separat kursplan.
Delkurs 2. Valfri kurs om 7,5 högskolepoäng: Se separat kursplan.

Delkurs 3. Examensarbete, 15 högskolepoäng

Efter genomgången delkurs ska studenten

 • kunna identifiera och formulera ett vetenskapligt problem inom ämnesområdet
 • kunna lösa ett vetenskapligt problem inom ämnesområdet genom att söka lämplig information och tillämpa en adekvat analysmetod
 • kunna tolka och värdera egna data och analyser
 • kunna skriftligt och med god språklig form redogöra för en vetenskaplig undersökning
 • kunna försvara en egen vetenskaplig undersökning och uppsats
 • kunna ge relevant återkoppling på och värdera andras vetenskapliga undersökningar

Innehåll

Kursen består av delkurserna Metod och teori i uppsatsarbetet 7,5 hp (se separat kursplan), en valfri delkurs om 7,5 hp (se separat lista och separata kursplaner) samt Examensarbete 15 hp. Kursen syftar till att den studerande ska fördjupa och/eller bredda sina kunskaper inom ett eller flera områden inom ämnet samt inhämta grundläggande förståelse för viktiga principer inom vetenskapligt arbete och förmåga att själv genomföra och presentera en självständig undersökning.


Delkurs 1. Metod och teori i uppsatsarbetet 7.5 hp

Delkurs 2. Valfri kurs 7.5 hp

Delkurs 3. Examensarbete 15.0 hp

Inom delkurs 3, Examensarbete, ska varje student

 • planera, genomföra och i en uppsats om 25-30 sidor redovisa en avgränsad forskningsuppgift av måttlig svårighetsgrad
 • försvara sin uppsats vid en slutventilering
 • opponera på en medstudents uppsats vid en slutventilering

Undervisning

Delkurs 1 (Metod och teori i uppsatsarbetet): Se separat kursplan.
Delkurs 2 (Valfri kurs om 7,5 högskolepoäng): Se separat kursplan.

I delkurs 3, Examensarbete, ges undervisning i form av handledning och seminarieövningar.

Examination

Delkurs 1 (Metod och teori i uppsatsarbetet): Endast betygsgraderna Godkänd och Underkänd tillämpas. Se i övrigt separat kursplan.
Delkurs 2 (Valfri kurs om 7,5 hp högskolepoäng): Se separat kursplan.

För delkurs 3, Examensarbete, gäller att betygsgraden framför allt avgörs av uppsatsens kvalitet (se betygskriterier), men även av studentens insatser vid slutventileringarna.

För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på delkurs 3, Examensarbete.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.
Examensarbetet ska skrivas på svenska, danska eller norska.
Examensarbetet ska vara ett enskilt arbete.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 37, 2014

Examensarbete, 15 hp

 • Jarrick, Arne; Josephson, Olle Från tanke till text : en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter

  2., [översedda]uppl.: Lund: Studentlitteratur, 1996

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lagerholm, Per Språkvetenskapliga uppsatser

  Lund: Studentlitteratur, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser

  5., [utök. och uppdaterade] uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur

 • Dysthe, Olga; Hertzberg, Frøydis; Hoel, Torlaug Løkensgard Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Prytz, Ylva Berglund Studera språket med hjälp av en korpus

  Ingår i:

  Domeij, Rickard Tekniken bakom språket

  Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2008

  (2008) s. 207-238

  Se bibliotekets söktjänst

 • Rienecker, Lotte; Stray Jörgensen, Peter; Hedelund, Lis Att skriva en bra uppsats

  3., omarb. uppl.: Lund: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nyberg, Rainer; Tidström, Annika Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svenska skrivregler

  3., [utök.] utg.: Stockholm: Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan