Institutionen för nordiska språk

Kursplan för Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling

Second Language Learner's Literacy Development

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS193
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-03-20
 • Inrättad av: Institutionen för nordiska språk
 • Gäller från: vecka 20, 2013
 • Behörighet: 22,5 hp från Svenska som andraspråk A.
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den samläses med Svenska som andraspråk B inom Ämneslärarprogrammet.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

 • redogöra för läs- och skrivutveckling på ett andraspråk i olika åldrar
 • identifiera och beskriva läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi hos flerspråkiga elever
 • förklara och ge exempel på förhållandet mellan språk- och kunskapsutveckling
 • tillämpa genrepedagogik i ett didaktiskt perspektiv

Innehåll

Kursen behandlar andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling, sambandet mellan språk- och kunskapsutveckling samt genrepedagogik.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer samt även andra självständiga arbeten och fältstudier.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter och prov. I alla skriftliga arbeten bedöms studentens förmåga att skriva korrekt och funktionell sakprosa anpassad till situation och genre. Student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 21, 2016

Litteratur

 • Bøyesen, Liv Flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter

  Ingår i:

  Bjar, Louise Det hänger på språket : lärande och språkutveckling i grundskolan

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  s. 401-431

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Damber, Ulla Om tidig läsutveckling i det mångspråkiga samhället

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gibbons, Pauline Sjöqvist, Lena Lyft språket, lyft tänkandet : språk och lärande

  2., uppdaterade uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Greppa språket : ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet

  2. uppl.: Stockholm: Skolverket, 2012

  Fulltext

  Huvudsakligen kap. 3-6

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hedman, Christina Flerspråkig elev med dyslexi?

  Ingår i:

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning Hedman, Christina; Morgan, Eva; Salameh, Eva-Kristina; Sandell, Anna; Tvingstedt, Anna-Lena; Wigerfelt, Berit

  1. uppl.: Stockholm: Natur & Kultur, 2012

  (2012) s. 98-128

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hedman, Christina Läsutveckling hos flerspråkiga

  Ingår i:

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning Hedman, Christina; Morgan, Eva; Salameh, Eva-Kristina; Sandell, Anna; Tvingstedt, Anna-Lena; Wigerfelt, Berit

  1. uppl.: Stockholm: Natur & Kultur, 2012

  (2012) s. 78-97

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johansson, Britt; Sandell Ring, Anniqa Låt språket bära – språk- och kunskapsutveckling i skolans alla ämnen

  Ingår i:

  Olofsson, Mikael Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik

  Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2010

  (2010) s. 96–115

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lidberg, Caroline Genrepedagogik i ett didaktiskt perspektiv

  Ingår i:

  Olofsson, Mikael Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik

  Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2010

  (2010) s. 303–317

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Magnusson, Ulrika Skrivande på ett andraspråk

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Olofsson, Mikael Genrepedagogik med lärare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

  Ingår i:

  Olofsson, Mikael Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik

  Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2010

  (2010) s. 247–269

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Reichenberg, Monica; Fröhling, Thomas Vägar till läsförståelse : texten, läsaren, samtalet

  2., [uppdaterade] uppl.: Stockholm: Natur & kultur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Samuelsson, Stefan Skriftspråklig utveckling och dyslexi

  Ingår i:

  Bjar, Louise Det hänger på språket : lärande och språkutveckling i grundskolan

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  S. 373-400

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schleppegrell, Mary J Functional grammar in the classroom

  Ingår i:

  Olofsson, Mikael Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik

  Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2010

  (2010) s. 79–96

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sellgren, Mariana Den dubbla uppgiften : tvåspråkiga elever i skolans mellanår arbetar med förklarande genre i SO

  Stockholm: Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet, 2011

  Fulltext

  105 sidor (utvalda sidor läses)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wedin, Åsa Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur

Versioner av litteraturlistan