Institutionen för nordiska språk

Kursplan för Teori och metod för nordister

Theory and Method for Studies of Scandinavian Languages

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV126
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Svenska A1N, Skandinavistik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-11-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-09-20
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2013
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen med svenska eller nordiska språk som huvudområde.
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs på avancerad nivå. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-11-08 och reviderad 2012-03-28.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten

 • kunna ge en översikt över nordistikens olika fält och kunskapsintressen
 • kunna redogöra för huvuddragen i den svenska nordistikens historia
 • kunna redogöra för de viktigaste tankarna inom några centrala språkvetenskapliga skolbildningar och inriktningar
 • vara orienterad om centrala vetenskapsteoretiska frågeställningar och kunna reflektera över språkvetenskapliga undersökningar utifrån dessa
 • vara orienterad om centrala metodologiska frågor i både kvantitativt och kvalitativt inriktad språkforskning och kunna tillämpa dessa insikter vid kritisk reflektion över språkvetenskapliga undersökningar
 • vara orienterad om grundläggande etiska aspekter på forskning

Innehåll


Kursen syftar till att skärpa studentens teoretiska och metodologiska medvetenhet. Ett vidare syfte är att precisera och stärka studentens identitet som medlem i vetenskapssamhället, både allmänt och i egenskap av språkforskare och nordist. Kursen syftar också till att uppöva och befästa studentens kapacitet att genomföra vetenskapliga undersökningar.

Kursen behandlar allmän vetenskaplig teori samt förmedlar en överblick över specifikt språkvetenskaplig teoribildning och metod. Nordistikens bredd och mångfald åskådliggörs mot bakgrund av en översikt över ämnets historiska utveckling. Forskningsetiska problem behandlas.
Några aktuella doktorsavhandlingar inom skilda deldiscipliner ventileras i seminarieform. Avhandlingarna väljs i samråd mellan kursledaren och kursdeltagarna. De läses och diskuteras med inriktning på metod och teori.

Undervisning

Undervisning meddelas i form av föreläsningar och seminarieövningar. I normalfallet löper kursen över en hel termin.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarierna samt muntliga och/eller skriftliga redovisningar under kursens gång och/eller vid kursens slut. Aktivt deltagande i seminarierna förutsätter obligatorisk närvaro.
En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment läses inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 36, 2013

Kursgemensam litteratur

 • Bjereld, Ulf; Demker, Marie; Hinnfors, Jonas Varför vetenskap? : om vikten av problem och teori i forskningsprocessen.

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2002

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

  Stockholm: Vetenskapsrådet, 2002

  http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

  Länk: www.codex.vr.se

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Forsman, Birgitta Forskningsetik : en introduktion

  Lund: Studentlitteratur, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Haapamäki, Saara Språkhistoria och nordistikens historia : Nordistiska doktorsavhandlingar på 1900-talet

  Ingår i:

  Magnusson, Erik; Rogström, Lena Studier i svensk språkhistoria. : 10 Språkhistoria - hur och för vem?

  Göteborg: Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning, Göteborgs universitet, 2010

  vol. 10 (2010) nr. 36 s. 1-19

  Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 36. S. 1-19.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Josephson, Olle "Från Ruben G:son Berg till Svenskans beskrivning. Språk och stil i Nysvenska studier 1901-1975."

  Ingår i:

  Nysvenska studier : tidskrift för svensk stil- och språkforskning

  (1989) s. 91-116

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lagerholm, Per Språkvetenskapliga uppsatser

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2010

  Kap. 2-4, s. 17-123.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Moberg, Lennart Om den nordiska språkvetenskapen i Sverige för hundra år sedan : 1978-79

  Ingår i:

  Svenska landsmål ock svenskt folkliv : tidskrift

  vol. 101/102 (1978-79) s. 53-71

  S. 53-71.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordberg, Bengt Sociolinguistic Research in Europe : Sweden part I

  Ingår i:

  Sociolinguistica : internationales Jahrbuch für europäische Soziolinguistik : international yearbook of European sociolinguistics : annuaire international de la sociolinguistique européenne

  (1999) s. 261-271

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordberg, Bengt Sociolinguistic Research in Europe : Sweden part II

  Ingår i:

  Sociolinguistica : internationales Jahrbuch für europäische Soziolinguistik : international yearbook of European sociolinguistics : annuaire international de la sociolinguistique européenne

  (2003) s. 141-167

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Platzack, Christer Att forska i nordiska språk - problem, teorier och forskningstraditioner

  Ingår i:

  Svensson, Jan Nordistiken som vetenskap : artiklar om ämnets historia, teorier och metoder

  Lund: Studentlitteratur, 1988

  (1988) s. 47-64

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Platzack, Christer Den fantastiska grammatiken - En minimalistisk beskrivning av svenskan

  Norstedts, 2011

  Kap. 1

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Robins, Robert Henry A short history of linguistics

  4. ed.: London: Longman, 1997

  Kap. 7-8, s. 180-225.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rosengren, Karl Erik; Arvidson, Peter Sociologisk metodik.

  5., [omarb. och utök.]uppl.: Malmö: Liber, 2002

  Kap. 1-8, s. 9-226.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sigurd, Bengt Ord om ord

  Lund: Gleerup, 1972

  Kap. 1, s. 9-21.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svensson, Jan Nordistikens kunskapsintressen

  Ingår i:

  Svensson, Jan Nordistiken som vetenskap : artiklar om ämnets historia, teorier och metoder

  Lund: Studentlitteratur, 1988

  (1988) s. 9-30

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wollin, Lars Nordiska språk - ett modernt 1800-talsämne? Några glimtar ur en disciplins historia.

  Ingår i:

  Svensson, Jan Nordistiken som vetenskap : artiklar om ämnets historia, teorier och metoder

  Lund: Studentlitteratur, 1988

  (1988) s. 31-46

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Individuell litteratur

Var och en väljer en av följande artiklar för muntlig presentation i gruppen.

 • Bakken, Kristin Onomastics and linguistics

  Ingår i:

  Onoma : bibliographical and information bulletin : bulletin d'information et de bibliographie

  (2002) nr. 37 s. 21–46

  Ingår i: Onoma 37.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Bockgård, Gustav; Nilsson, Jenny Dialektologi möter interaktionsforskning : En introduktion till interaktionell dialektologi

  Ingår i:

  Bockgård, Gustav; Nilsson, Jenny Interaktionell dialektologi

  Uppsala: Institutet för språk och folkminnen, cop. 2011

  (2011) s. 7–50

  S. 7-50 (varav översiktligt från s. 29).

  Se bibliotekets söktjänst

 • Driscoll, M. J. The words on the page : Thoughts on philology, old and new

  Ingår i:

  Lethbridge, Emily; Quinn, Judy Creating the medieval saga : versions, variability and editorial interpretations of Old Norse saga literature

  [Odense]: University Press of Southern Denmark, 2010

  Även tillgänglig här

  (2010) s. 87–104

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gregersen, Frans Sociolingvistik og sproghistorie : Om uniformitetshypotesen

  Ingår i:

  Reinhammar, Maj; Elmevik, Lennart Studier i svenska språkets historia.

  Stockholm: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, 2010

  (2010) nr. 11 s. 49–68

  Ingår i: Studier i svenska språkets historia 11.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gunnarsson, Britt-Louise Applied Linguistics

  Ingår i:

  Östman, Jan-Ola; Verschueren, Jef; Blommaert, Jan Handbook of pragmatics. Manual.

  Amsterdam ; Philadelphia: John Benjamins,

  Se bibliotekets söktjänst

 • Karlsson, Anna-Malin Forskare, pedagog eller konsult? : Reflektioner kring tillämpad praxisorienterad språkforskning.

  Ingår i:

  Granfeldt, Jonas Språkinlärning, språkdidaktik och teknologi : rapport från ASLA:s höstsymposium i Lund, 8-9 november 2007 = Language learning, language teaching and technology : papers from the ASLA symposium in Lund, 8-9 November, 2007

  Uppsala: ASLA, 2008

  (2008) nr. 21

  Ingår i: ASLA:s skriftserie 21.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Kress, Gunther Partnerships in research: multimodality and ethnography

  Institutionen för nordiska språk, 2011

  Tillgänglig här

  Ingår i: Qualitative Research 11.3. S. 239-260.

 • Sandøy, Helge Kvantifisering og typologisering av språkendring og samfunn

  Ingår i:

  Elmevik, Lennart Nya perspektiv inom nordisk språkhistoria : föredrag hållna vid ett symposium i Uppsala 20-22 januari 2006

  Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur, 2007

  (2007) s. 145–160

  Se bibliotekets söktjänst

 • Sjöblom, Paula A cognitive approach to the semantics of proper nouns

  Ingår i:

  Onoma : bibliographical and information bulletin : bulletin d'information et de bibliographie

  (2006) nr. 41 s. 63–82

  Ingår i: Ononma 41.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svensson, Jan; Karlsson, Anna-Malin Inledning : text, textforskning och textteori

  Ingår i:

  Språk och stil : tidskrift för svensk språkforskning

  (2012) nr. 22:1 s. 5–30

  Ingår i: Språk och stil NF 22:1.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Williams, Henrik Svensk språkhistoria utan filologi?

  Ingår i:

  Reinhammar, Maj; Elmevik, Lennart Studier i svenska språkets historia.

  Stockholm: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, 2010

  (2010) s. 223-230

  Ingår i: Studier i svenska språkets historia 11.

  Se bibliotekets söktjänst

Tre aktuella avhandlingar. Väljs i samråd med examinator.