Institutionen för nordiska språk

Kursplan för Vetenskapligt skrivande på svenska

Academic Writing in Swedish

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS122
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Svenska A1N, Skandinavistik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-11-08
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2013-09-20
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 36, 2013
 • Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs på avancerad nivå. Kursplanen är fastställd av Språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2007-11-08.

Mål

I kursen ska den studerande utveckla sin skrivförmåga, få kunskap om vetenskapligt och populärvetenskapligt skrivande samt uppöva sin förmåga att producera sådana texter.

Efter genomgången kurs ska studenten

• ha utvecklat sin allmänspråkliga skrivkompetens

• kunna redogöra för vetenskapliga textens olika stilar och kunna producera vetenskaplig text med hänsyn till den aktuella kommunikationssituationen

• kunna analysera vetenskaplig text och reflektera kring den vetenskapliga textens utformning och särdrag

• känna till och uppfylla den vetenskapliga textens specifika genrekrav, det vill säga känna till reglerna för textindelning och rubriksättning samt för utformning av titelsida, abstract och innehållsförteckning

• behärska reglerna för den vetenskapliga textens samspel med andra texter, det vill säga kunna använda citatteknik, referatteknik och referensangivelser samt kunna upprätta litteraturlistor

• känna till och kunna tillämpa regler för hur speciella textdelar (tablåer, tabeller och figurer) ska utformas och placeras in i den löpande texten

Innehåll

Vetenskapliga och populärvetenskapliga texter analyseras, och med fortlöpande skriftliga övningar omsätts de skrivteoretiska resonemangen i praktiken. Forskare och vetenskapsjournalister medverkar med föreläsningar och/eller seminarier.

Undervisning

Undervisning ges i form av föreläsningar och seminarieövningar.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter under kursens gång, samt avslutande pm.
Betygsskala: Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.
För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.
En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment läses inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2017

Litteratur

 • Asklund, Jonas "Mitt hjerta var i Malin" : förmedling och förvandling i Fredrika Bremers "Grannarne" (1837)

  Ingår i:

  Tidskrift för litteraturvetenskap Ahlund, Claes; Björkman, Margareta; Lundberg, Johan; Luthersson, Peter; Malm, Mats; Wahlin, Claes; Wallander, Kristina; Öhman, Anders

  Lund: Föreningen för utgivande av Tidskrift för litteraturvetenskap, 1988-

  2016:1, s. 5-13

  Se bibliotekets söktjänst

 • Collin, Lotta Nordistiska konferensabstrakt ur ett genreanalytiskt perspektiv.

  Ingår i:

  Svenskans beskrivning 33 : [SvB.] 33 Förhandlingar vid trettiotredje sammankomsten för svenskans beskrivning, Helsingfors den 15-17 maj 2013 Lindström, Jan; Henricson, Sofie; Huhtala, Anne; Kukkonen, Pirjo; Lehti-Eklund, Hanna; Lindholm, Camilla

  Helsingfors: Finska, finskugriska och nordiska institutionen, Helsingfors universitet, 2014

  (2014) s. 30-39

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gunnarsson, Britt-Louise Icke-verbal representation i vetenskapliga artiklar

  Ingår i:

  Melander, Björn; Thelander, Mats Språk i tid : studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen

  Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet : b Swedish Science Press [distributör], 2005

  (2005) s. 303-314

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hoel, Torlaug Løkensgard Andersson, Sten Skriva på universitet och högskolor : en bok för lärare och studenter

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hållsten, Stina Ingenjörer skriver : verksamheter och texter i arbete och utbildning

  Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, 2008

  urn:nbn:se:su:diva-7483

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Jarrick, Arne; Josephson, Olle Från tanke till text : en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter

  2., [översedda]uppl.: Lund: Studentlitteratur, 1996

  S. 13-91 läses obligatoriskt.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Karlsson, Anna-Malin Kraftfulla punkter. Akademiskt skriftbruk i sin mest övertygande form?

  Ingår i:

  Gunnarsson, Britt-Louise; Bäcklund, Ingegerd Text i arbete : festskrift till Britt-Louise Gunnarsson den 12 januari 2005

  Uppsala: Institutionen för nordiska språk, cop. 2004

  (2004) s. 78-89

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Näslund, Harry Med viss reservation - om garderingar i vetenskapligt språk

  Ingår i:

  Språk och stil : tidskrift för nysvensk språkforskning

  (1996) s. 153-161

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Skriv en artikel : om vetenskapliga artiklar, fackartiklar och förmedlande artiklar Rienecker, Lotte; Stray Jørgensen, Peter; Gandil, Morten Andersson, Sten

  Malmö: Liber, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Språkriktighetsboken

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strand, Hans Vetenskaplighet och anställningsbarhet. Om hur den akademiska skrivundervisningens paradox kan hanteras. I: Sakprosa 5:2.

  Journals.uio.no, 2013

  https://www.journals.uio.no/index.php/sakprosa/article/view/434

  S. 1-18.

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser

  4. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svenska språknämnden, Svenska skrivregler

  [Ny utg.]: Stockholm: Liber, 2005

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thelander, Mats En avhandlingsstil finner sin form

  Ingår i:

  Ivars, Ann-Marie; Tandefelt, Marika Vårt bästa arv : festskrift till Marika Tandefelt den 21 december 2006

  Helsingfors: Svenska handelshögskolan, 2006

  (2006) s. 287-297

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Analystexter enligt separat lista

Ett urval artiklar ur den senaste konferensvolymen från Svenskans beskrivning samt det senaste numret av Språk och stil.

Svensk referenslitteratur

För ordböcker och annan referenslitteratur, se den separata listan "Svensk referenslitteratur".

Versioner av litteraturlistan