Institutionen för nordiska språk

Kursplan för Texter i skolan

Texts in School

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV242
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Svenska A1N, Utbildningsvetenskap A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-11-13
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 40, 2013
 • Behörighet: 120 hp varav 90 hp i kombinationsämnet svenska, 60 hp i svenska språket eller 60 hp i svenska som andraspråk.
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den kan ingå som delkurs inom Svenska 4 inom lärarutbildningen.

Mål

Efter avslutat kurs ska studenten kunna

 • tillämpa stilistiska, textlingvistiska genrepedagogiska och retoriska metoder för textanalys
 • genomföra och redovisa fördjupade analyser både av sakprosa och elevtexter
 • föra ett konstruktivt och medvetet resonemang kring elevers vetenskapliga skrivande
 • resonera kring frågan hur en språkutvecklande undervisning bör utformas samt hur bedömning kan stödja elevers lärande
 • analysera språknormer och reflektera över lärares attityder i språkriktighetsfrågor

Innehåll

I kursen ingår textanalys, både av sakprosatexter och elevtexter. Begreppen literacy och genrepedagogik diskuteras, utifrån aktuell språkvetenskaplig och didaktisk forskning. Vidare studeras bedömningen av muntliga och skriftliga elevtexter i relation till den nya läroplanen för gymnasieskolan, samt språknormer och språkattityder.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, seminarier och övningar. Obligatoriska moment kan förekomma.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2018

Litteratur

 • Bijvoet, Ellen; Fraurud, Kari Studying High-Level (L1-L2) Language Development and Use Among Young People in Multilingual Stockholm : The Role of Perceptions of Ambient Sociolinguistic Variation

  Ingår i:

  Studies in second language acquisition

  Kan laddas ner här

  vol. 34 (2012) s. 291–319

  Se bibliotekets söktjänst

 • Dysthe, Olga; Igland, Mari-Ann Mikhail Bakhtin och sociokulturell teori

  Ingår i:

  Dysthe, Olga; Igland, Mari-Ann Dialog, samspel och lärande

  Lund: Studentlitteratur, 2003

  s. 95–117

  Se bibliotekets söktjänst

 • Gibbons, Pauline Lyft språket, lyft tänkandet : språk och lärande

  1. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hellspong, Lennart Metoder för brukstextanalys.

  Lund: Studentlitteratur, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

 • Holmberg, Per Text, språk och lärande : Introduktion till genrepedagogik

  Ingår i:

  Olofsson, Mikael Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik

  Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2010

  Kan laddas ner här

  s. 13–27

  Se bibliotekets söktjänst

 • Langer, Judith A. Envisioning knowledge : building literacy in the academic disciplines

  New York: Teachers College Press, cop. 2011

  Kap. 1-4, 8, 10.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Liberg, Caroline; Säljö, Roger Grundläggande färdigheter : att bli medborgare

  Ingår i:

  Lundgren, Ulf P.; Säljö, Roger; Liberg, Caroline Lärande, skola, bildning : [grundbok för lärare]

  2., [rev. och uppdaterade] utg.: Stockholm: Natur & kultur, 2012

  s. 235–256

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nordenfors, Mikael Elevernas texter : redskap för textanalys, textsamtal och bedömning

  Upplaga 1:1: Lund: Studentlitteratur, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nyström Höög, Catharina Mot ökad diskursivitet? : Skrivutveckling speglad i provtexter från årskurs 5 och årskurs 9

  Uppsala: Institutionen för nordiska språk, 2010

  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-138931

  Tryck på "Länk" för fulltext i DiVA.

  Se bibliotekets söktjänst

 • Östlund-Stjärnegårdh, Eva Att läsa och sedan skriva. I: Skriv! Les! 1. Artikler fra den förste nordiske konferansen om skriving, lesing og literacy. Red. av Synnöve Matre og Atle Skaftun.

  Trondheim: Akademika forlag, 2012

  S. 152-172. Kopia kan köpas på exp.