Institutionen för nordiska språk

Kursplan för B-uppsats i svenska som andraspråk

Thesis in Swedish as a Second Language

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS195
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-03-20
 • Inrättad av: Institutionen för nordiska språk
 • Reviderad: 2014-06-11
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 30, 2014
 • Behörighet: Svenska som andraspråk A
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den samläses med Svenska som andraspråk B inom Ämneslärarprogrammet.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

 • planera och genomföra en mindre, vetenskaplig studie utifrån en ämnesdidaktisk frågeställning inom svenska som andraspråk samt presentera den i form av en kortare uppsats (8-10 sidor) med god språklig form
 • redogöra för metodiska och teoretiska frågor inom svenska som andraspråk
 • belysa studiens syfte och frågeställningar med hjälp av litteratur och tidigare forskning inom området
 • muntligt försvara sitt eget vetenskapliga arbete samt fullgöra en opposition i samband med uppsatsseminarium
 • kritiskt granska och diskutera vetenskapliga uppsatser utifrån form, struktur och innehåll

Innehåll

Under kursen utarbetas en kortare, vetenskaplig uppsats utifrån en ämnesdidaktisk frågeställning.

Undervisning

Undervisningen sker i form av handledning och seminarieövningar.

Examination

Betygsgraden avgörs framför allt av uppsatsens kvalitet (se betygskriterier), men även av studentens insatser vid slutventileringarna. Studentens förmåga att skriva korrekt och funktionell sakprosa anpassad till situation och genre bedöms. Student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 17, 2018

Gemensam kurslitteratur

 • Hammarberg, Björn Teoretiska ramar för andraspråksforskning

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Individuell litteratur tillkommer i samråd med handledaren.

Referenslitteratur

 • Denscombe, Martyn Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser

  5., [utök. och uppdaterade] uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan