Institutionen för nordiska språk

Kursplan för Svenska som andraspråk B

Swedish as a Second Language B

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS187
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-03-20
 • Inrättad av: Institutionen för nordiska språk
 • Reviderad: 2015-06-10
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 24, 2015
 • Behörighet: 22,5 hp från Svenska som andraspråk A.
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den samläses med Svenska som andraspråk B inom Ämneslärarprogrammet.

Mål

Delkurs 1. Språkanalys och bedömning 7,5 hp
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

 • redogöra för och jämföra olika bedömningsverktyg och olika typer av språktest
 • beskriva och exemplifiera utformning av språktest utifrån olika språkfärdighetsteorier
 • analysera och bedöma andraspråksinlärares språkutveckling
 • beskriva och ta ställning till läromedel i ett språkutvecklande perspektiv
Delkurs 2. Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling 7,5 hp
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
 • redogöra för läs- och skrivutveckling på ett andraspråk i olika åldrar
 • identifiera och beskriva läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi hos flerspråkiga elever
 • förklara och ge exempel på förhållandet mellan språk- och kunskapsutveckling
 • tillämpa genrepedagogik i ett didaktiskt perspektiv
Delkurs 3. Flerspråkighet i samhället och hos individen 7,5 hp
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
 • beskriva - med hjälp av adekvata begrepp - och ge exempel på olika typer av flerspråkiga samhällen
 • redogöra för och förklara grundläggande begrepp och centrala aspekter av svensk språkpolitik
 • beskriva och illustrera samband mellan språkpolitik, språkideologi och attityder till språklig mångfald
 • redogöra för vad två- eller flerspråkighet hos barn och vuxna kan innebära
 • redogöra för olika former av migrationsrelaterad språklig variation
Delkurs 4. Uppsats 7,5 hp
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
 • planera och genomföra en mindre, vetenskaplig studie utifrån en ämnesdidaktisk frågeställning inom svenska som andraspråk samt presentera den i form av en kortare uppsats (8-10 sidor) med god språklig form
 • redogöra för metodiska och teoretiska frågor inom svenska som andraspråk
 • belysa studiens syfte och frågeställningar med hjälp av litteratur och tidigare forskning inom området
 • muntligt försvara sitt eget vetenskapliga arbete samt fullgöra en opposition i samband med uppsatsseminarium
 • kritiskt granska och diskutera vetenskapliga uppsatser utifrån form, struktur och innehåll

Innehåll

Kursen syftar till att den studerande ska skaffa sig sådana fördjupade kunskaper som krävs för att bli en god lärare i svenska som andraspråk. Kursen innehåller analys och bedömning av andraspråksinlärares språkutveckling samt av olika typer av läromedel. Vidare behandlas flerspråkighet och språklig variation. Därutöver belyses andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling, sambandet mellan språk- och kunskapsutveckling samt genrepedagogik. I kursen ingår också en kortare, vetenskaplig uppsats utifrån en ämnesdidaktisk frågeställning. Kursen består av fyra delkurser à 7,5 hp: Språkanalys och bedömning, Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling, Flerspråkighet i samhället och hos individen samt Uppsats.

Delkurs 1. Språkanalys och bedömning 7.5 hp

Delkurs 2. Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling 7.5 hp

Delkurs 3. Flerspråkighet i samhället och hos individen 7.5 hp

Delkurs 4. Uppsats 7.5 hp

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar samt handledning. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer samt även andra självständiga arbeten och fältstudier.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter och prov.
För uppsatskursen gäller att betygsgraden framför allt avgörs av uppsatsens kvalitet (se betygskriterier), men även av studentens insatser vid slutventileringarna. I alla skriftliga arbeten bedöms studentens förmåga att skriva korrekt och funktionell sakprosa anpassad till situation och genre. Student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Övergångsbestämmelser

Fram till och med läsåret 2013/14 kan delkursen Projekt kring andraspråksundervisning 7,5 hp ersätta delkursen Uppsats 7,5 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 21, 2016

Delkurs 1. Språkanalys och bedömning

Litteratur

 • Carlsson, Marie Sfi och sfi-läromedel i tid och rum – föreställningar, politik och tidsanda

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 817–856

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Council of Europe, ; ALTE, Manual for Language Test Development and Examining

  Council of Europe, 2011

  Dokumentet i PDF

  Obligatorisk

 • Eklund Heinonen, Maria Bedömning av muntlig språkfärdighet och processbarhet. Grammatisk språkförmåga i ett muntligt språktest

  Ingår i:

  Granfeldt, Jonas Språkinlärning, språkdidaktik och teknologi : rapport från ASLA:s höstsymposium i Lund, 8-9 november 2007 = Language learning, language teaching and technology : papers from the ASLA symposium in Lund, 8-9 November, 2007

  Uppsala: ASLA, 2008

  s. 49-62

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Flyman Mattsson, Anna; Håkansson, Gisela Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gemensam europeisk referensram för språk : lärande, undervisning och bedömning

  Stockholm: Skolverket, 2009

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Granfeldt, Jonas; Ågren, Malin Stages of processability and levels of proficiency in the common European framework of reference for languages : the case of L3 French

  Ingår i:

  Håkansson, Gisela Language acquisition and use in multilingual contexts : theory and practice

  Lund: Lund University Press, 2013

  s. 28–38

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hägerfelth, Gun Att förstå och skapa texter i samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen

  Ingår i:

  Olofsson, Mikael Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik

  Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2010

  (2010) s. 188–200

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kuyumcu, Eija Bedömning av elevtexter i ett genrepedagogiskt perspektiv

  Ingår i:

  Olofsson, Mikael Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik

  Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2010

  s. 119-141

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Liberg, Caroline Läromedelstexter i ett andraspråksperspektiv - möjligheter och begränsningar

  Ingår i:

  Nauclér, Kerstin Symposium 2000 : ett andraspråksperspektiv på lärande

  Stockholm: Sigma, 2001

  S. 108-128

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Magnusson, Ulrika Grammatisk metafor i läromedelstexter

  Ingår i:

  Olofsson, Mikael Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik

  Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2010

  (2010) s. 155-163

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nygård Larsson, Pia Text, språk och lärande i naturvetenskap

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 579-604

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Olofsson, Mikael; Sjöqvist, Lena Bedömning i svenska som andraspråk

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sjöqvist, Lena När språket inte gör tanken rättvisa – att bedöma flerspråkiga elevers språk och kunskapsutveckling

  Ingår i:

  Lindström, Lars; Lindberg, Viveca; Pettersson, Astrid Pedagogisk bedömning : att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap

  2., uppdaterade uppl.: Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2011

  (2011) s. 60–81

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sundberg, Gunlög Att bedöma andraspråkstexter

  Ingår i:

  Textvård : att läsa, skriva och bedöma texter

  Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2006

  (2006) s. 102-110

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Abrahamsson, Tua; Bergman, Pirkko Tankarna springer före : att bedöma ett andraspråk i utveckling

  Stockholm: HLS förlag, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur

Delkurs 2. Andraspråkinlärares läs- och skrivutveckling

Litteratur

 • Bøyesen, Liv Flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter

  Ingår i:

  Bjar, Louise Det hänger på språket : lärande och språkutveckling i grundskolan

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  s. 401-431

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Damber, Ulla Om tidig läsutveckling i det mångspråkiga samhället

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gibbons, Pauline Sjöqvist, Lena Lyft språket, lyft tänkandet : språk och lärande

  2., uppdaterade uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Greppa språket : ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet

  2. uppl.: Stockholm: Skolverket, 2012

  Fulltext

  Huvudsakligen kap. 3-6

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hedman, Christina Flerspråkig elev med dyslexi?

  Ingår i:

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning Hedman, Christina; Morgan, Eva; Salameh, Eva-Kristina; Sandell, Anna; Tvingstedt, Anna-Lena; Wigerfelt, Berit

  1. uppl.: Stockholm: Natur & Kultur, 2012

  (2012) s. 98-128

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hedman, Christina Läsutveckling hos flerspråkiga

  Ingår i:

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning Hedman, Christina; Morgan, Eva; Salameh, Eva-Kristina; Sandell, Anna; Tvingstedt, Anna-Lena; Wigerfelt, Berit

  1. uppl.: Stockholm: Natur & Kultur, 2012

  (2012) s. 78-97

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johansson, Britt; Sandell Ring, Anniqa Låt språket bära – språk- och kunskapsutveckling i skolans alla ämnen

  Ingår i:

  Olofsson, Mikael Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik

  Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2010

  (2010) s. 96–115

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lidberg, Caroline Genrepedagogik i ett didaktiskt perspektiv

  Ingår i:

  Olofsson, Mikael Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik

  Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2010

  (2010) s. 303–317

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Magnusson, Ulrika Skrivande på ett andraspråk

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Olofsson, Mikael Genrepedagogik med lärare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

  Ingår i:

  Olofsson, Mikael Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik

  Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2010

  (2010) s. 247–269

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Reichenberg, Monica; Fröhling, Thomas Vägar till läsförståelse : texten, läsaren, samtalet

  2., [uppdaterade] uppl.: Stockholm: Natur & kultur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Samuelsson, Stefan Skriftspråklig utveckling och dyslexi

  Ingår i:

  Bjar, Louise Det hänger på språket : lärande och språkutveckling i grundskolan

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  s. 373-400

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schleppegrell, Mary J Functional grammar in the classroom

  Ingår i:

  Olofsson, Mikael Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik

  Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2010

  (2010) s. 79–96

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sellgren, Mariana Den dubbla uppgiften : tvåspråkiga elever i skolans mellanår arbetar med förklarande genre i SO

  Stockholm: Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet, 2011

  Fulltext

  105 sidor (utvalda sidor läses)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wedin, Åsa Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 3. Flerspråkighet i samhället och hos individen

Litteratur

 • Axelsson, Monica Språkarv, språkidentifikation och språkfärdighet

  Ingår i:

  Postskriptum : språkliga studier till minnet av Else Wijk-Andersson.

  Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2001

  s. 11-28

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bijvoet, Ellen; Fraurud, Kari "Rinkebysvenska" och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bijvoet, Ellen Språkattityder

  Ingår i:

  Sundgren, Eva Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Boyd, Sally; Bredänge, Gunlög Attityder till brytning – exemplet utländska lärare i svenska skolor

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eliaso Magnusson, Josefina Språk som ingång till gemenskap

  Ingår i:

  Wedin, Åsa; Musk, Nigel Flerspråkighet, identitet och lärande : skola i ett föränderligt samhälle

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  s. 79–94

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning Hedman, Christina; Morgan, Eva; Salameh, Eva-Kristina; Sandell, Anna; Tvingstedt, Anna-Lena; Wigerfelt, Berit

  1. uppl.: Stockholm: Natur & Kultur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Haglund, Charlotte Flerspråkighet och identitet

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle

  Lund: Studentlitteratur, 2004

  (2004) s. 359-388

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Josephson, Olle Engelskan i 2000-talets Sverige

  Ingår i:

  Engelskan i Sverige : språkval i utbildning, arbete och kulturliv

  Stockholm: Norstedts ordbok, 2004

  s. 7-24

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lainio, Jarmo Tvåspråkighet och språkkontakter i Sverige

  Ingår i:

  Sundgren, Eva Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Spindler Møller, Janus Learning to live with "Languages"

  Ingår i:

  Applied Linguistics Review [Elektronisk resurs]

  De Gruyter,

  vol. 7 (2016) nr. 3 s. 279-303

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindberg, Inger Myter om tvåspråkighet

  Språkvård nr 4, 2002

  http://www.spraknamnden.se/sprakvard/innehallsforteckning/4_02/Lindberg.pdf

  Obligatorisk

 • Lundström, Catrin Svenskhetens utsida

  Ingår i:

  I & M : invandrare & minoriteter

  (2007) nr. 6 s. 5–8

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Melander, Björn Språkpolitik och språkvård

  Ingår i:

  Sundgren, Eva Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Namei, Shidrok Language choice among Iranians in Sweden

  Ingår i:

  Journal of multilingual and multicultural development.

  vol. 29:5 (2008) s. 419–437

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordberg, Bengt Vad är sociolingvistik?

  Ingår i:

  Sundgren, Eva Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Park, Hyeon-Sook Kodväxling som grammatiskt fenomen - exemplet svenska-koreanska

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Horner, Kristine; Weber, Jean Jacques Introducing multilingualism : a social approach

  Second edition.: Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 2018.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 4. Uppsats

Litteratur

 • Hammarberg, Björn Teoretiska ramar för andraspråksforskning

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur

 • Denscombe, Martyn Forskningshandboken : för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser

  5., [utök. och uppdaterade] uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2010

  Se bibliotekets söktjänst