Institutionen för nordiska språk

Kursplan för Språkanalys och bedömning

Language Analysis and Assessment

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS192
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-03-20
 • Inrättad av: Institutionen för nordiska språk
 • Reviderad: 2015-06-10
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 24, 2015
 • Behörighet: 22,5 hp från Svenska som andraspråk A.
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den samläses med Svenska som andraspråk B inom Ämneslärarprogrammet.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

 • redogöra för och jämföra olika bedömningsverktyg och olika typer av språktest
 • beskriva och exemplifiera utformning av språktest utifrån olika språkfärdighetsteorier
 • analysera och bedöma andraspråksinlärares språkutveckling
 • beskriva och ta ställning till läromedel i ett språkutvecklande perspektiv

Innehåll

Kursen innehåller analys och bedömning av andraspråksinlärares språkutveckling samt av olika typer av läromedel.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer samt även andra självständiga arbeten och fältstudier.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter och prov. I alla skriftliga arbeten bedöms studentens förmåga att skriva korrekt och funktionell sakprosa anpassad till situation och genre. Student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2015

Litteratur

 • Bedömning av språklig kompetens : en studie av samstämmigheten mellan Internationella språkstudien 2011 och svenska styrdokument

  Stockholm: Skolverket, 2012

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Carlsson, Marie Sfi och sfi-läromedel i tid och rum – föreställningar, politik och tidsanda

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 817–856

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Council of Europe, ; ALTE, Manual for Language Test Development and Examining

  Council of Europe, 2011

  Dokumentet i PDF

  Obligatorisk

 • Eklund Heinonen, Maria Bedömning av muntlig språkfärdighet och processbarhet. Grammatisk språkförmåga i ett muntligt språktest

  Ingår i:

  Granfeldt, Jonas Språkinlärning, språkdidaktik och teknologi : rapport från ASLA:s höstsymposium i Lund, 8-9 november 2007 = Language learning, language teaching and technology : papers from the ASLA symposium in Lund, 8-9 November, 2007

  Uppsala: ASLA, 2008

  s. 49-62

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Flyman Mattsson, Anna; Håkansson, Gisela Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Granfeldt, Jonas; Ågren, Malin Stages of processability and levels of proficiency in the common European framework of reference for languages : the case of L3 French

  Ingår i:

  Håkansson, Gisela Language acquisition and use in multilingual contexts : theory and practice

  Lund: Lund University Press, 2013

  s. 28–38

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hägerfelth, Gun Att förstå och skapa texter i samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen

  Ingår i:

  Olofsson, Mikael Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik

  Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2010

  (2010) s. 188–200

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kuyumcu, Eija Bedömning av elevtexter i ett genrepedagogiskt perspektiv

  Ingår i:

  Olofsson, Mikael Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik

  Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2010

  s. 119-141

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Liberg, Caroline Läromedelstexter i ett andraspråksperspektiv - möjligheter och begränsningar

  Ingår i:

  Nauclér, Kerstin Symposium 2000 : ett andraspråksperspektiv på lärande

  Stockholm: Sigma, 2001

  S. 108-128

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Magnusson, Ulrika Grammatisk metafor i läromedelstexter

  Ingår i:

  Olofsson, Mikael Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik

  Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2010

  (2010) s. 155-163

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nygård Larsson, Pia Text, språk och lärande i naturvetenskap

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 579-604

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Olofsson, Mikael; Sjöqvist, Lena Bedömning i svenska som andraspråk

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sjöqvist, Lena När språket inte gör tanken rättvisa – att bedöma flerspråkiga elevers språk och kunskapsutveckling

  Ingår i:

  Lindström, Lars; Lindberg, Viveca; Pettersson, Astrid Pedagogisk bedömning : att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap

  2., uppdaterade uppl.: Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2011

  (2011) s. 60–81

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sundberg, Gunlög Att bedöma andraspråkstexter

  Ingår i:

  Textvård : att läsa, skriva och bedöma texter

  Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2006

  (2006) s. 102-110

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Abrahamsson, Tua; Bergman, Pirkko Tankarna springer före- : att bedöma ett andraspråk i utveckling

  2. uppl.: Stockholm: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur

Versioner av litteraturlistan