Institutionen för nordiska språk

Kursplan för Flerspråkighet i samhället och hos individen

Multilingualism in Society and by Individuals

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS194
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2013-03-20
 • Inrättad av: Institutionen för nordiska språk
 • Reviderad: 2015-06-10
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 24, 2015
 • Behörighet: 22,5 hp från Svenska som andraspråk A.
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den samläses med Svenska som andraspråk B inom Ämneslärarprogrammet.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

 • beskriva - med hjälp av adekvata begrepp - och ge exempel på olika typer av flerspråkiga samhällen
 • redogöra för och förklara grundläggande begrepp och centrala aspekter av svensk språkpolitik
 • beskriva och illustrera samband mellan språkpolitik, språkideologi och attityder till språklig mångfald
 • redogöra för vad två- eller flerspråkighet hos barn och vuxna kan innebära
 • redogöra för olika former av migrationsrelaterad språklig variation

Innehåll

Kursen behandlar flerspråkighet och språklig variation.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer samt även andra självständiga arbeten och fältstudier.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter och prov. I alla skriftliga arbeten bedöms studentens förmåga att skriva korrekt och funktionell sakprosa anpassad till situation och genre. Student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 17, 2018

Litteratur

 • Axelsson, Monica Språkarv, språkidentifikation och språkfärdighet

  Ingår i:

  Postskriptum : språkliga studier till minnet av Else Wijk-Andersson.

  Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2001

  s. 11-28

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bijvoet, Ellen; Fraurud, Kari "Rinkebysvenska" och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bijvoet, Ellen Språkattityder

  Ingår i:

  Sundgren, Eva Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Boyd, Sally; Bredänge, Gunlög Attityder till brytning – exemplet utländska lärare i svenska skolor

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eliaso Magnusson, Josefina Språk som ingång till gemenskap

  Ingår i:

  Wedin, Åsa; Musk, Nigel Flerspråkighet, identitet och lärande : skola i ett föränderligt samhälle

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  s. 79–94

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning Hedman, Christina; Morgan, Eva; Salameh, Eva-Kristina; Sandell, Anna; Tvingstedt, Anna-Lena; Wigerfelt, Berit

  1. uppl.: Stockholm: Natur & Kultur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Haglund, Charlotte Flerspråkighet och identitet

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle

  Lund: Studentlitteratur, 2004

  (2004) s. 359-388

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Josephson, Olle Engelskan i 2000-talets Sverige

  Ingår i:

  Engelskan i Sverige : språkval i utbildning, arbete och kulturliv

  Stockholm: Norstedts ordbok, 2004

  s. 7-24

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lainio, Jarmo Tvåspråkighet och språkkontakter i Sverige

  Ingår i:

  Sundgren, Eva Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Spindler Møller, Janus Learning to live with "Languages"

  Ingår i:

  Applied Linguistics Review [Elektronisk resurs]

  De Gruyter,

  vol. 7 (2016) nr. 3 s. 279-303

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindberg, Inger Myter om tvåspråkighet

  Språkvård nr 4, 2002

  http://www.spraknamnden.se/sprakvard/innehallsforteckning/4_02/Lindberg.pdf

  Obligatorisk

 • Lundström, Catrin Svenskhetens utsida

  Ingår i:

  I & M : invandrare & minoriteter

  (2007) nr. 6 s. 5–8

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Melander, Björn Språkpolitik och språkvård

  Ingår i:

  Sundgren, Eva Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Namei, Shidrok Language choice among Iranians in Sweden

  Ingår i:

  Journal of multilingual and multicultural development.

  vol. 29:5 (2008) s. 419–437

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordberg, Bengt Vad är sociolingvistik?

  Ingår i:

  Sundgren, Eva Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Park, Hyeon-Sook Kodväxling som grammatiskt fenomen - exemplet svenska-koreanska

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Horner, Kristine; Weber, Jean Jacques Introducing multilingualism : a social approach

  Second edition.: Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge, 2018.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan