Institutionen för nordiska språk

Kursplan för Svenska som andraspråk A

Swedish as a Second Language A

Kursplan

  • 30 högskolepoäng
  • Kurskod: 5NS186
  • Utbildningsnivå: Grundnivå
  • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk G1N
  • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
  • Inrättad: 2013-02-20
  • Inrättad av: Institutionen för nordiska språk
  • Reviderad: 2015-09-03
  • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
  • Gäller från: vecka 26, 2015
  • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 c/6 c)
  • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den samläses med Svenska som andraspråk A inom Ämneslärarprogrammet.

Mål

Delkurs 1. Skolan i det mångkulturella samhället 7,5 hp
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

  • redogöra för det mångkulturella samhällets framväxt och villkor
  • redogöra för ämnet svenska som andraspråk i ett historiskt och samhälleligt perspektiv
  • beskriva och värdera olika modeller för tvåspråkig undervisning och undervisning för andraspråksinlärare
  • problematisera förhållandet mellan språk, identitet, etnicitet
  • redogöra för faktorer som påverkar andraspråksinlärning - både på samhällsnivå och individnivå
Delkurs 2. Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv 7,5 hp
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
  • redovisa grundläggande kunskaper om grammatisk terminologi
  • beskriva svenskans struktur i ett kontrastivt och typologiskt perspektiv samt redogöra för universella respektive språkspecifika drag inom syntax, morfologi och semantik
  • analysera svenskt inlärarspråk, särskilt i fråga om grammatisk utveckling
  • beskriva hur olika arbetssätt kan användas i grammatikundervisningen
Delkurs 3. Fonetik och muntlig kommunikation 7,5 hp
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
  • redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi
  • redogöra för svenskans fonologi i ett språkjämförande och typologiskt perspektiv
  • analysera och bedöma inlärares uttal
  • redogöra för vad kommunikativ språkförmåga innebär och beskriva hur en kommunikativ och funktionell språkundervisning kan utformas

Delkurs 4. Andraspråksinlärning i teori och praktik 7,5 hp
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
  • redogöra för centrala termer och begrepp samt modeller och teorier för andraspråksinlärning
  • redogöra för och exemplifiera hur olika faktorer kan påverka andraspråksinlärningen
  • redogöra för teorier om litteracitet samt läs- och skrivutveckling på ett andraspråk
  • analysera inlärares muntliga och skriftliga produktion med avseende på språklig nivå och inlärningsstrategier
  • redogöra för och jämföra olika undervisningsmetoder och arbetssätt i ett didaktiskt perspektiv med teoretisk förankring

Innehåll

Kursen syftar till att den studerande ska skaffa sig sådana breda baskunskaper som krävs för att bli en god lärare i svenska som andraspråk. Kursen behandlar svenskans struktur och andraspråksinlärning i ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv. Därutöver belyses språklig variation, identitet samt attityder till flerspråkighet. I kursen ingår också yrkesrelaterade inslag såsom studiebesök, auskultationer och lektionsplaneringar. Kursen består av fyra delkurser à 7,5 hp: Skolan i det mångkulturella samhället, Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv, Fonetik och muntlig kommunikation samt Andraspråksinlärning i teori och praktik.

Delkurs 1. Skolan i det mångkulturella samhället 7.5 hp

Delkurs 2. Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv 7.5 hp

Delkurs 3. Fonetik och muntlig kommunikation 7.5 hp

Delkurs 4. Andraspråksinlärning i teori och praktik 7.5 hp

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer samt även andra självständiga arbeten och fältstudier.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter och prov. I alla skriftliga arbeten bedöms studentens förmåga att skriva korrekt och funktionell sakprosa, anpassad till situation och genre. Student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Gäller från: vecka 26, 2015

Delkurs 1. Det mångkulturella klassrummet 7,5 hp

Litteratur

  • Axelsson, Monica Flerspråkighet och lärande

    Ingår i:

    Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

    2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

    s. 547–577

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Bijvoet, Ellen; Fraurud, Kari "Svenska med något utländskt"

    Ingår i:

    Språkvård : tidskrift

    Länk till tidskriftsnumret med artikeln i fulltext

    (2006) nr. 3 s. 4–10

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Bijvoet, Ellen; Fraurud, Kari Svenskan i dagens flerspråkiga storstadsmiljöer : En explorativ studie av unga stockholmares perceptioner av variation och varieteter

    Ingår i:

    Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning

    (2008) nr. 2 s. 7-38

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Bunar, Nihad Nyanlända och lärande : en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan

    Stockholm: Vetenskapsrådet, 2010

    Fulltext

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning Hedman, Christina; Morgan, Eva; Salameh, Eva-Kristina; Sandell, Anna; Tvingstedt, Anna-Lena; Wigerfelt, Berit

    1. uppl.: Stockholm: Natur & Kultur, 2012

    Läses enligt anvisningarna.

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • György-Ullholm, Kamilla Flerspråkighet, enspråkighet och etnisk identitet

    Ingår i:

    Wedin, Åsa; Musk, Nigel Flerspråkighet, identitet och lärande : skola i ett föränderligt samhälle

    1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

    (2010) s. 23-54

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Herlitz, Gillis Svenskar : hur vi är och varför

    1. rev. uppl.: Uppsala: Konsultförl./Uppsala Publ. House, 2003

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Hyltenstam, Kenneth; Milani, Tomasso Flerspråkighetens sociopolitiska och sociokulturella ramar

    Ingår i:

    Flerspråkighet : en forskningsöversikt

    Stockholm: Vetenskapsrådet, 2012

    (2012) nr. 5 s. 17-152

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Lindberg, Inger Andraspråksresan

    Stockholm: Folkuniversitetet, 2004

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Nauclér, Kerstin Barns språkliga socialisation före skolstarten

    Ingår i:

    Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

    2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

    s. 459–480

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Runfors, Ann Modersmålssvenskar och vi andra : Ungas språk och identifikation i ljuset av nynationalism

    Ingår i:

    Utbildning och demokrati : Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik

    vol. 18 (2009) nr. 2 s. 105-126

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Stier, Jonas; Sandström Kjellin, Margareta Interkulturellt samspel i skolan

    1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

Referenslitteratur

Delkurs 2. Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv

  • Andersson, Lars-Gunnar Språktypologi och språksläktskap.

    4. uppl.: Stockholm: Liber, 2001

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Ballardini, Kerstin; Stjärnlöf, Sune; Viberg, Åke Mål : svenska som främmande språk. Svensk grammatik : svensk grammatik på svenska

    Stockholm: Natur och kultur, 1986

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Ekerot, Lars-Johan Ordföljd, tempus, bestämdhet : föreläsningar om svenska som andraspråk

    2., [utök.] uppl.: Malmö: Gleerup, 2011

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Enström, Ingegerd Ordens värld : svenska ord - struktur och inlärning

    1. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2010

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Josefsson, Gunlög Svensk universitetsgrammatik för nybörjare

    2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Källström, Roger Svenska i kontrast : tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik

    1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Språkriktighetsboken

    1. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Wijk-Andersson, Elsie Larsson, Lennart Ny grammatik : det svenska språkets struktur : med övningar

    Ny utg. /b bearbetning: Lennart Larsson: Stockholm: Hallgren & Fallgren, 2008

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

Delkurs 3. Fonetik och muntlig kommunikation

Litteratur

  • Abrahamsson, Niclas Fonologiska aspekter på andraspråksinlärning och svenska som andraspråk

    Ingår i:

    Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

    2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

    (2013) s. 85–120

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Engstrand, Olle Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning

    1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Garlén, Claes Svenskans fonologi : [i kontrastiv och typologisk belysning]

    [Ny utg.]: Lund: Studentlitteratur, 1988

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Kjellin, Olle Svensk prosodi i praktiken : instruktioner och övningar i svenskt uttal, speciellt språkmelodin

    8. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 1992

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Larsson, Lennart Hellsing, Lennart Skepp ohoj! : övningsmaterial i svenskt uttal

    Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2005

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Lindberg, Inger Språka samman : om samtal och samarbete i språkundervisning

    2., [rev. och omarb.] uppl.: Stockholm: Natur och kultur, 2005

    Läses enligt anvisningar.

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Thorén, Bosse Funderingar och forskning kring en basprosodisk undervisningsstrategi för uttalsundervisning i svenska som andraspråk

    Ingår i:

    Lainio, Jarmo; Leppänen, Annaliina Språklig mångfald och hållbar samhällsutveckling : rapport från ASLA:s höstsymposium Eskilstuna, 9-10 november 2006 = Linguistic diversity and sustainable development : papers from the ASLA symposium in Eskilstuna, 9-10 November, 2006

    Uppsala: ASLA, 2007

    (2007) s. 265-284

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Thorén, Bosse Rätt betoning gör dig förstådd

    Ingår i:

    Språktidningen : tidningen som bevakar och bejakar språket

    (2009) nr. 1

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

Referenslitteratur

Delkurs 4. Andraspråksinlärning i teori och praktik

Litteratur

  • Abrahamsson, Niclas Andraspråksinlärning

    1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Abrahamsson, Niclas; Hyltenstam, Kenneth Mognadsbegränsningar och den kritiska perioden för andraspråksinlärning

    Ingår i:

    Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

    2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

    (2013) s. 221–258

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Axelsson, Monica; Magnusson, Ulrika Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolåren

    Ingår i:

    Flerspråkighet : en forskningsöversikt

    Stockholm: Vetenskapsrådet, 2012

    (2012) nr. 5 s. 247-353

    Tillgänglig på www.vr.se (men kan också köpas på VR för endast 100 kr.)

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Ekberg, Lena Grammatik och lexikon i svenska som andraspråk på nästan infödd nivå

    Ingår i:

    Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

    2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

    (2013) s. 259–280

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Enström, Ingegerd Ordförråd och ordinlärning – med särskilt fokus på avancerade inlärare

    Ingår i:

    Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

    2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

    (2013) s. 169–196

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Franker, Qarin Att utveckla litteracitet i vuxen ålder – alfabetisering i en flerspråkig kontext

    Ingår i:

    Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

    2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

    (2013) s. 771–816

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Gibbons, Pauline Sjöqvist, Lena Lyft språket, lyft tänkandet : språk och lärande

    2., uppdaterade uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2013

    Läses enligt anvisningarna

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Gibbons, Pauline Sandell Ring, Anniqa; Samuelsson, Inger Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet

    3. uppl.: Stockholm: Hallgren & Fallgren, 2013

    Läses enligt anvisningarna

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Holmberg, Per Text, språk och lärande : Introduktion till genrepedagogik

    Ingår i:

    Olofsson, Mikael Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik

    Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2010

    Kan laddas ner här

    s. 13–27

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Håkansson, Gisela Utveckling och variation – en tillämpning av processbarhetsteorin på svenskt inlärarspråk

    Ingår i:

    Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

    2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

    (2013) s. 151–168

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Lightbown, Patsy M.; Spada, Nina How languages are learned

    3. ed.: Oxford: Oxford Univ. Press, 2006

    Kapitel 1-4.

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

  • Philipsson, Anders Svenskans morfologi och syntax i ett andraspråksperspektiv

    Ingår i:

    Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

    2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

    (2013) s. 121–150

    Se bibliotekets söktjänst

    Obligatorisk

Referenslitteratur

  • Garlén, Claes; Sundberg, Gunlög Handbok i svenska som andraspråk

    1. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2008

    Se bibliotekets söktjänst

Versioner av litteraturlistan