Institutionen för nordiska språk

Kursplan för Svenska för studerande med annat modersmål än svenska A

Swedish for Students with Swedish as a Second Language A

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS201
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: _
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-01-20
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Kursen syftar till att ge ökad färdighet i muntlig och skriftlig behandling av svenska språket. Den ska även ge fördjupade kunskaper om svenskans struktur samt kännedom om språkliga varianters funktion i olika situationer. Kursen ska vidare ge vana att läsa längre skönlitterära och facklitterära verk på svenska.

Delkurs 1. Muntlig språkfärdighet 7,5 hp
Efter genomgången kurs ska studenten

 • kunna tala svenska med ett för denna nivå grammatiskt och uttalsmässigt tillfredsställande språk samt med ett adekvat ordförråd
 • kunna förbereda, strukturera och framföra olika typer av muntliga presentationer
 • visa kännedom om grundläggande begrepp i svensk fonetik/fonologi

Delkurs 2. Svensk grammatik 7,5 hp
Efter genomgången kurs ska studenten
 • visa kännedom om grundläggande grammatisk och semantisk terminologi
 • kunna tillämpa svenskans grammatiska regler i fri och styrd produktion
 • kunna redogöra för och reflektera över huvuddragen i svenskans syntaktiska och morfologiska struktur

Delkurs 3. Skriftlig språkfärdighet 7,5 hp
Efter genomgången kurs ska studenten
 • känna till och kunna tillämpa de vanligaste svenska skrivreglerna
 • kunna skriva texter med ett grammatiskt tillfredsställande språk och med ett adekvat ordförråd
 • kunna utforma texter av olika karaktär och kunna anpassa stilen efter vad genren kräver
 • kunna planera sitt skrivande, dvs. samla material, sortera, utforma och bearbeta texter enligt skrivprocessen

Delkurs 4. Läsa och analysera svenska texter 7,5 hp
Efter genomgången kurs ska studenten
 • kunna tillgodogöra sig längre svenska texter av olika slag
 • visa kännedom om stilistisk, situationell och annan språklig variation i skriven och talad svenska
 • kunna göra en enklare stilanalys av en svensk text
 • kunna skriva en begriplig och rimligt korrekt svenska samt visa förmåga att anpassa stilen med hänsyn till språksituationen och texttypen

Innehåll

Kursen består av fyra obligatoriska delkurser: Muntlig språkfärdighet, Svensk grammatik, Skriftlig språkfärdighet och Läsa och analysera svenska texter.

Delkurs A1. Muntlig språkfärdighet 7.5 hp

Delkursen innehåller övningar i att tala i olika sammanhang, övningar i svenskt uttal och svensk prosodi, genomgång av svenskans ljudsystem samt övningar i att uppfatta och återberätta svenskt tal.

Delkurs A2. Svensk grammatik 7.5 hp

Delkursen innehåller genomgång av svenskans grammatik (syntax, ordbildning och ordböjning), orientering om semantisk analys samt muntliga och skriftliga övningar kring viktiga moment.

Delkurs A3. Skriftlig språkfärdighet 7.5 hp

Delkursen innehåller övningar i att skriva sammandrag, resonerande, utredande och argumenterande texter m.m. samt övning i fraseologi och orientering om svenska skrivregler.

Delkurs A4. Läsa och analysera svenska texter 7.5 hp

Under delkursen läses ca 1000 sidor svensk originaltext, representerande både skönlitteratur och sakprosa. Texternas innehåll och språk behandlas i presentationer, diskussioner och skriftliga uppgifter. Delkursen innehåller även övning i stilanalys.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och gruppövningar (delvis i lärostudio). Obligatoriska moment förekommer.

Examination

För godkänt resultat krävs godkända obligatoriska inlämningsuppgifter under delkursernas gång samt godkänt resultat på skriftligt prov vid slutet av varje delkurs samt godkänt resultat på muntligt prov i delkursen Muntlig språkfärdighet. För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.
För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst tre delkurser.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 21, 2016

Delkurs 1. Muntlig språkfärdighet 7,5 hp

 • Larsson, Lennart Hellsing, Lennart Skepp ohoj! : övningsmaterial i svenskt uttal

  Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strömquist, Siv Konsten att tala och skriva

  5., [omarb.] uppl.: Malmö: Gleerup, 2014

  Läses enligt anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övningsmaterial kring speciella problem.

Delkurs 2. Svensk grammatik 7,5 hp

 • Bolander, Maria Funktionell svensk grammatik.

  2. uppl.: Stockholm: Liber, 2005

  S. 30-44.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Språkriktighetsboken

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thorell, Olof Att bilda ord. Bilda ord

  2. uppl.: Stockholm: Skriptor/Almqvist & Wiksell, 1993

  Finns att köpa på expeditionen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thorell, Olof Att bilda ord. Bilda ord : [övningsbok].

  2. uppl. / 3. [tr.]: Stockholm: Skriptor/Almqvist & Wiksell, 1993

  Finns att köpa på expeditionen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wijk-Andersson, Elsie Larsson, Lennart Ny grammatik : det svenska språkets struktur : med övningar

  Ny utg. /b bearbetning: Lennart Larsson: Stockholm: Hallgren & Fallgren, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övningsmaterial kring speciella problem.

Referenslitteratur

Delkurs 3. Skriftlig språkfärdighet 7,5 hp

 • Larsson, Lennart; m.fl., Skriftlig språkfärdighet för utländska studerande

  Institutionen för nordiska språk, 2003

  Obligatorisk

 • Strömquist, Siv Konsten att tala och skriva

  5., [omarb.] uppl.: Malmö: Gleerup, 2014

  Läses enligt anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svenska skrivregler

  3., [utök.] utg.: Stockholm: Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ordböcker

 • Garlén, Claes; Svenska språknämnden, Svenska språknämndens uttalsordbok : [67 000 ord i svenskan och deras uttal].

  1. uppl.: Stockholm: Svenska språknämnden, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Malmström, Sten; Györki, Iréne; Sjögren, Peter A. Bonniers svenska ordbok : [modern svensk standardordbok, nya ord, främmande ord, facktermer, fraser och uttryck].

  8., rev. uppl. [sic]: Stockholm: Bonnier, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Moberg, Lena; Svenska språknämnden, Nyordsboken : med 2000 nya ord in i 2000-talet.

  1. uppl.: Stockholm: Svenska språknämnden, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nationalencyklopedins ordbok

  Höganäs: Bra böcker, 2004

  NE:s ordböcker

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svenska språknämnden, Nyord i svenskan från 40-tal till 80-tal

  Solna: Esselte studium, cop. 1986

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ordbok över svenska språket

  Lund: Gleerupska univ.-bokh. [distributör], 1893-

  Se bibliotekets söktjänst

 • Blomqvist, Hans; Swedenborg, Lillemor Ord för ord : [Norstedts svenska synonymordbok]

  4. uppl. / 4. tr.: Stockholm: Norstedts ordbok, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svenska akademiens ordlista över svenska språket

  13. uppl.: Stockholm: Svenska akademien : b Norstedts akademiska förlag [distributör], 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Abelin, Åsa; Allén, Sture; Göteborgs universitet. Institutionen för språkvetenskaplig databehandling, Svensk ordbok [100.000 ord och fraser]

  3., rev. uppl.: Stockholm: Norstedts ordbok, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svenska språknämnden, Svenskt språkbruk : ordbok över konstruktioner och fraser.

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts ordbok, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

Referenslitteratur

 • Wijk-Andersson, Elsie En svensk minigrammatik.

  8., omarb. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 1993

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wijk-Andersson, Elsie Larsson, Lennart Ny grammatik : det svenska språkets struktur : med övningar

  Ny utg. /b bearbetning: Lennart Larsson: Stockholm: Hallgren & Fallgren, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

Delkurs 4. Läsa och analysera svenska texter 7,5 hp

 • Aronsson, Lillemor; m.fl., Stilvariationer i tal och skrift för utländska studerande

  Institutionen för nordiska språk, 2004

  Tillgänglig via lärare.

  Obligatorisk

Övningsmaterial kring speciella problem.

Texter

Ca 1200 normalsidor text av olika slag läses: romaner, noveller, dramatik, lyrik och facktext. En del av litteraturen läses gemensamt, en del väljs från lista med litteraturförslag.