Institutionen för nordiska språk

Kursplan för Svensk grammatik A2

Swedish Grammar A2

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS202
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: _
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-01-20
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Kursen vänder sig till studenter med annat modersmål än svenska och syftar till att ge fördjupade kunskaper om svensk grammatik.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten

 • visa kännedom om grundläggande grammatisk och semantisk terminologi
 • kunna tillämpa svenskans grammatiska regler i fri och styrd produktion
 • kunna redogöra för och reflektera över huvuddragen i svenskans syntaktiska olch morfologiska struktur

Innehåll

Kursen innehåller genomgång av svenskans grammatik (syntax, ordbildning och ordböjning), orientering om semantisk analys samt muntliga och skriftliga övningar kring viktiga moment.
 

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och gruppövningar. Obligatoriska moment förekommer.

Examination

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.
En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår också som delkurs i kursen Svenska för studerande med annat modersmål än svenska A, tidigare Svenska för utländska studerande A, och får ej medtagas i examen som fristående kurs tillsammans med dessa.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 21, 2016

Litteratur

 • Bolander, Maria Funktionell svensk grammatik.

  2. uppl.: Stockholm: Liber, 2005

  S. 30-44.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Språkriktighetsboken

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005

  Läses enligt anvisningar.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thorell, Olof Att bilda ord. Bilda ord

  2. uppl.: Stockholm: Skriptor/Almqvist & Wiksell, 1993

  Finns att köpa på expeditionen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thorell, Olof Att bilda ord. Bilda ord : [övningsbok].

  2. uppl. / 3. [tr.]: Stockholm: Skriptor/Almqvist & Wiksell, 1993

  Finns att köpa på expeditionen.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wijk-Andersson, Elsie Larsson, Lennart Ny grammatik : det svenska språkets struktur : med övningar

  Ny utg. /b bearbetning: Lennart Larsson: Stockholm: Hallgren & Fallgren, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övningsmaterial kring speciella problem.

Referenslitteratur