Institutionen för nordiska språk

Kursplan för Läsa och analysera svenska texter A4

Reading and Analysing Swedish Texts A4

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS203
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: _
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-01-20
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Kursen vänder sig till studenter med annat modersmål än svenska som vill utveckla sin förmåga att tillgodogöra sig svensk text och sin känsla för stilistisk, situationell och annan språklig variation.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten

 • kunna tillgodogöra sig längre svenska texter av olika slag
 • visa kännedom om stilistisk, situationell och annan språklig variation i skriven och talad svenska
 • kunna göra en enklare stilanalys av en svensk text
 • kunna skriva en begriplig och rimligt korrekt svenska samt visa förmåga att anpassa stilen med hänsyn till språksituationen och texttypen

Innehåll

Under kursen läses ca 1000 sidor svensk originaltext, representerande både skönlitteratur och sakprosa. Texternas innehåll och språk behandlas i presentationer, diskussioner och skriftliga uppgifter. Kursen innehåller även övning i stilanalys.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och gruppövningar. Obligatoriska moment förekommer.

Examination

För godkänt resultat krävs godkända obligatoriska inlämninsguppgifter under kursens gång samt godkänt resultat på skriftligt prov.
För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.
En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår också som delkurs i kursen Svenska för studerande med annat modersmål än svenska A, tidigare Svenska för utländska studerande A, och får ej medtagas i examen som fristående kurs tillsammans med dessa.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 21, 2016

Litteratur

 • Aronsson, Lillemor; m.fl., Stilvariationer i tal och skrift för utländska studerande

  Institutionen för nordiska språk, 2004

  Tillgänglig via lärare.

  Obligatorisk

Övningsmaterial kring speciella problem.

Texter

Ca 1200 normalsidor text av olika slag läses: romaner, noveller, dramatik, lyrik och facktext. En del av litteraturen läses gemensamt, en del väljs från lista med litteraturförslag.