Institutionen för nordiska språk

Kursplan för Svenska som andraspråk A med inriktning mot vuxna inlärare

Swedish as a Second Language for Adult Learners A

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS204
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-01-20
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 c/6 c)
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Samläsning med Svenska som andraspråk A inom Ämneslärarprogrammet kan förekomma.

Mål

Delkurs 1. Språk, kultur och migration 7,5 hp
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

 • redogöra för det mångkulturella samhällets framväxt och villkor
 • redogöra för ämnet svenska som andraspråk och sfi i ett historiskt och samhälleligt perspektiv
 • problematisera förhållandet mellan språk, identitet, etnicitet
 • redogöra för faktorer som påverkar vuxnas andraspråksinlärning - både på samhällsnivå och individnivå
Delkurs 2. Fonetik och uttal 7,5 hp
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
 • redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi
 • redogöra för svenskans fonologi i ett språkjämförande och typologiskt perspektiv
 • analysera och bedöma vuxna inlärares uttal
 • redogöra för och jämföra olika modeller för uttalsundervisning
Delkurs 3. Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv 7,5 hp
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
 • redovisa grundläggande kunskaper om grammatisk terminologi
 • beskriva svenskans struktur i ett kontrastivt och typologiskt perspektiv samt redogöra för universella respektive språkspecifika drag inom syntax, morfologi och semantik
 • analysera vuxna inlärares svenska, särskilt i fråga om grammatisk utveckling
 • beskriva hur olika arbetssätt kan användas i grammatikundervisningen

Delkurs 4. Andraspråksinlärning hos vuxna 7,5 hp
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna
 • redogöra för centrala termer och begrepp samt modeller och teorier för andraspråksinlärning
 • redogöra för och exemplifiera hur olika faktorer kan påverka andraspråksinlärning hos vuxna
 • redogöra för teorier om litteracitet samt vuxnas läs- och skrivutveckling på ett andraspråk
 • analysera vuxna inlärares muntliga och skriftliga produktion med avseende på språklig nivå och kommunikationsstrategier
 • redogöra för och jämföra olika undervisningsmetoder och arbetssätt i ett didaktiskt perspektiv med teoretisk förankring

Innehåll

Kursen syftar till att den studerande ska skaffa sig sådana breda baskunskaper som krävs för att bli en god lärare i svenska som andraspråk, särskilt för vuxna inlärare. Kursen behandlar svenskans struktur och andraspråksinlärning i ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv. Därutöver belyses språklig variation, identitet samt attityder till flerspråkighet. I kursen ingår också yrkesrelaterade inslag såsom studiebesök, auskultationer och lektionsplaneringar. Kursen består av fyra delkurser à 7,5 hp: Språk, kultur och migration, Fonetik och uttal, Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv, samt Andraspråksinlärning hos vuxna.

Delkurs 1. Språk, kultur och migration 7.5 hp

Delkurs 2. Fonetik och uttal 7.5 hp

Delkurs 3. Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv 7.5 hp

Delkurs 4. Andraspråksinlärning hos vuxna 7.5 hp

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer samt även andra självständiga arbeten och fältstudier.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter och prov. I alla skriftliga arbeten bedöms studentens förmåga att skriva korrekt och funktionell sakprosa, anpassad till situation och genre. Student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs betyget Väl godkänd på minst 22,5 hp.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2017

Delkurs 1. Språk, kultur och migration 7,5 hp

Litteratur

 • Bijvoet, Ellen; Fraurud, Kari "Svenska med något utländskt"

  Ingår i:

  Språkvård : tidskrift

  Länk till tidskriftsnumret med artikeln i fulltext

  (2006) nr. 3 s. 4–10

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Brylla, Eva Johannes, Lillienstedt och Mohammed. Mångkultur i det svenska namnbeståndet.

  Ingår i:

  Edlund, Lars-Erik; Haugen, Susanne Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer : handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå 16-18 november 2006

  Umeå: Umeå universitet, Institutionen för nordiska språk, 2009

  http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:201093/FULLTEXT01.pdf

  vol. Symposiebidrag.

  s. 137-146

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hedberg, Charlotta; Malmberg, Bo Transnationell migration

  Ingår i:

  Social rapport. : 2010

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2010

  s. 26-51

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hyltenstam, Kenneth; Milani, Tomasso Flerspråkighetens sociopolitiska och sociokulturella ramar

  Ingår i:

  Flerspråkighet : en forskningsöversikt

  Stockholm: Vetenskapsrådet, 2012

  (2012) s. 17-152

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hyltenstam, Kenneth Modersmål och ekonomisk tillväxt

  Ingår i:

  Bucht, Bertil Med ögon för språk : en idéskrift från Europeiska året för språk 2001.

  Stockholm: Internationella programkontoret, 2001

  (2001) s. 17-24

  Se bibliotekets söktjänst

 • Håkansson, Gisela Undervisning eller inte undervisning - gör det någon skillnad?

  Ingår i:

  Nauclér, Kerstin Symposium 2000 : ett andraspråksperspektiv på lärande

  Stockholm: Sigma, 2001

  Tillgänglig på http://www.andrasprak.su.se/polopoly_fs/1.83992.1333706126!/menu/standard/file/2000_3_Hakansson.pdf

  S. 43-62

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lindberg, Inger Andraspråksresan

  Stockholm: Folkuniversitetet, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pettersson, Thorleif; Esmer, Yilmaz Vilka är annorlunda? : om invandrares möte med svensk kultur

  Norrköping: Integrationsverket, 2005

  http://www.mkc.botkyrka.se/biblioteket/Publikationer/2005-03_web.pdf

  Se bibliotekets söktjänst

 • Samhälls- och undervisningsperspektiv på svenska som andraspråk för vuxna invandrare

  Ingår i:

  Flerspråkighet : en forskningsöversikt

  Stockholm: Vetenskapsrådet, 2012

  s. 386-502

  Se bibliotekets söktjänst

 • Stier, Jonas; Sandström Kjellin, Margareta Interkulturellt samspel i skolan

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Stenciler

 • Borevi, K. Mångfald – grund för samhörighet?

  I: Invandrare & Minoriteter, nr 2/2003,

Referenslitteratur

Delkurs 2. Fonetik och uttal

Litteratur

 • Engstrand, Olle Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Garlén, Claes Svenskans fonologi : [i kontrastiv och typologisk belysning]

  [Ny utg.]: Lund: Studentlitteratur, 1988

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kjellin, Olle Svensk prosodi i praktiken : instruktioner och övningar i svenskt uttal, speciellt språkmelodin

  8. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 1992

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Larsson, Lennart Hellsing, Lennart Skepp ohoj! : övningsmaterial i svenskt uttal

  Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thorén, Bosse Funderingar och forskning kring en basprosodisk undervisningsstrategi för uttalsundervisning i svenska som andraspråk

  Ingår i:

  Lainio, Jarmo; Leppänen, Annaliina Språklig mångfald och hållbar samhällsutveckling : rapport från ASLA:s höstsymposium Eskilstuna, 9-10 november 2006 = Linguistic diversity and sustainable development : papers from the ASLA symposium in Eskilstuna, 9-10 November, 2006

  Uppsala: ASLA, 2007

  (2007) s. 265-284

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thorén, Bosse Rätt betoning gör dig förstådd

  Ingår i:

  Språktidningen : tidningen som bevakar och bejakar språket

  (2009) nr. 1

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur

Delkurs 3. Svensk grammatik i ett tvärspråkligt perspektiv

 • Andersson, Lars-Gunnar Språktypologi och språksläktskap.

  4. uppl.: Stockholm: Liber, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ballardini, Kerstin; Stjärnlöf, Sune; Viberg, Åke Mål : svenska som främmande språk. Svensk grammatik : svensk grammatik på svenska

  Stockholm: Natur och kultur, 1986

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ekerot, Lars-Johan Ordföljd, tempus, bestämdhet : föreläsningar om svenska som andraspråk

  2., [utök.] uppl.: Malmö: Gleerup, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Josefsson, Gunlög Svensk universitetsgrammatik för nybörjare

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Källström, Roger Svenska i kontrast : tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Språkriktighetsboken

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wijk-Andersson, Elsie Larsson, Lennart Ny grammatik : det svenska språkets struktur : med övningar

  Ny utg. /b bearbetning: Lennart Larsson: Stockholm: Hallgren & Fallgren, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 4. Andraspråksinlärning hos vuxna

Litteratur

 • Abrahamsson, Niclas Andraspråksinlärning

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Abrahamsson, Niclas; Hyltenstam, Kenneth Mognadsbegränsningar och den kritiska perioden för andraspråksinlärning

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 221–258

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ekberg, Lena Grammatik och lexikon i svenska som andraspråk på nästan infödd nivå

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 259–280

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Enström, Ingegerd Ordförråd och ordinlärning – med särskilt fokus på avancerade inlärare

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 169–196

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Franker, Qarin Att utveckla litteracitet i vuxen ålder – alfabetisering i en flerspråkig kontext

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 771–816

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gibbons, Pauline Sandell Ring, Anniqa; Samuelsson, Inger Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet

  3. uppl.: Stockholm: Hallgren & Fallgren, 2013

  Läses enligt anvisningarna

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holmberg, Per Text, språk och lärande : Introduktion till genrepedagogik

  Ingår i:

  Olofsson, Mikael Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik

  Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2010

  Kan laddas ner här

  s. 13–27

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Håkansson, Gisela Utveckling och variation – en tillämpning av processbarhetsteorin på svenskt inlärarspråk

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 151–168

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lightbown, Patsy M.; Spada, Nina How languages are learned

  3. ed.: Oxford: Oxford Univ. Press, 2006

  Kapitel 1-4.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Philipsson, Anders Svenskans morfologi och syntax i ett andraspråksperspektiv

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 121–150

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan