Institutionen för nordiska språk

Kursplan för Språk, kultur och migration

Language, Culture and Migration

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS205
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-01-20
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 c/6 c)
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den samläses med Svenska som andraspråk A med inriktning mot vuxna inlärare.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

 • redogöra för det mångkulturella samhällets framväxt och villkor
 • redogöra för ämnet svenska som andraspråk och sfi i ett historiskt och samhälleligt perspektiv
 • problematisera förhållandet mellan språk, identitet, etnicitet
 • redogöra för faktorer som påverkar vuxnas andraspråksinlärning - både på samhällsnivå och individnivå

Innehåll

Kurser belyser språklig variation, identitet samt attityder till flerspråkighet.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer samt även andra självständiga arbeten och fältstudier.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter och prov. I alla skriftliga arbeten bedöms studentens förmåga att skriva korrekt och funktionell sakprosa, anpassad till situation och genre. Student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2017

Litteratur

 • Bijvoet, Ellen; Fraurud, Kari "Svenska med något utländskt"

  Ingår i:

  Språkvård : tidskrift

  Länk till tidskriftsnumret med artikeln i fulltext

  (2006) nr. 3 s. 4–10

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Brylla, Eva Johannes, Lillienstedt och Mohammed. Mångkultur i det svenska namnbeståndet.

  Ingår i:

  Edlund, Lars-Erik; Haugen, Susanne Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer : handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå 16-18 november 2006

  Umeå: Umeå universitet, Institutionen för nordiska språk, 2009

  http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:201093/FULLTEXT01.pdf

  vol. Symposiebidrag.

  s. 137-146

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hedberg, Charlotta; Malmberg, Bo Transnationell migration

  Ingår i:

  Social rapport. : 2010

  Stockholm: Socialstyrelsen, 2010

  s. 26-51

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hyltenstam, Kenneth; Milani, Tomasso Flerspråkighetens sociopolitiska och sociokulturella ramar

  Ingår i:

  Flerspråkighet : en forskningsöversikt

  Stockholm: Vetenskapsrådet, 2012

  (2012) s. 17-152

  Se bibliotekets söktjänst

 • Hyltenstam, Kenneth Modersmål och ekonomisk tillväxt

  Ingår i:

  Bucht, Bertil Med ögon för språk : en idéskrift från Europeiska året för språk 2001.

  Stockholm: Internationella programkontoret, 2001

  (2001) s. 17-24

  Se bibliotekets söktjänst

 • Håkansson, Gisela Undervisning eller inte undervisning - gör det någon skillnad?

  Ingår i:

  Nauclér, Kerstin Symposium 2000 : ett andraspråksperspektiv på lärande

  Stockholm: Sigma, 2001

  Tillgänglig på http://www.andrasprak.su.se/polopoly_fs/1.83992.1333706126!/menu/standard/file/2000_3_Hakansson.pdf

  S. 43-62

  Se bibliotekets söktjänst

 • Lindberg, Inger Andraspråksresan

  Stockholm: Folkuniversitetet, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Pettersson, Thorleif; Esmer, Yilmaz Vilka är annorlunda? : om invandrares möte med svensk kultur

  Norrköping: Integrationsverket, 2005

  http://www.mkc.botkyrka.se/biblioteket/Publikationer/2005-03_web.pdf

  Se bibliotekets söktjänst

 • Samhälls- och undervisningsperspektiv på svenska som andraspråk för vuxna invandrare

  Ingår i:

  Flerspråkighet : en forskningsöversikt

  Stockholm: Vetenskapsrådet, 2012

  s. 386-502

  Se bibliotekets söktjänst

 • Stier, Jonas; Sandström Kjellin, Margareta Interkulturellt samspel i skolan

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Stenciler

 • Borevi, K. Mångfald – grund för samhörighet?

  I: Invandrare & Minoriteter, nr 2/2003,

Referenslitteratur

Versioner av litteraturlistan