Institutionen för nordiska språk

Kursplan för Fonetik och uttal

Phonetics and Pronunciation

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS206
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-01-20
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A6 c/6 c)
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Den samläses med Svenska som andraspråk A med inriktning mot vuxna inlärare.

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

 • redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi
 • redogöra för svenskans fonologi i ett språkjämförande och typologiskt perspektiv
 • analysera och bedöma vuxna inlärares uttal
 • redogöra för och jämföra olika modeller för uttalsundervisning

Innehåll

Kursen behandlar svenskans fonologi i ett teoretiskt och didaktiskt perspektiv.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarie- och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer samt även andra självständiga arbeten och fältstudier.

Examination

Kursen examineras genom seminarier samt genomförande av muntliga och skriftliga uppgifter och prov. I alla skriftliga arbeten bedöms studentens förmåga att skriva korrekt och funktionell sakprosa, anpassad till situation och genre. Student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 01, 2017

Litteratur

 • Engstrand, Olle Fonetik light : [lajt] : kortfattad ljudlära för språkstudier och uttalsundervisning

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Garlén, Claes Svenskans fonologi : [i kontrastiv och typologisk belysning]

  [Ny utg.]: Lund: Studentlitteratur, 1988

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kjellin, Olle Svensk prosodi i praktiken : instruktioner och övningar i svenskt uttal, speciellt språkmelodin

  8. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 1992

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Larsson, Lennart Hellsing, Lennart Skepp ohoj! : övningsmaterial i svenskt uttal

  Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thorén, Bosse Funderingar och forskning kring en basprosodisk undervisningsstrategi för uttalsundervisning i svenska som andraspråk

  Ingår i:

  Lainio, Jarmo; Leppänen, Annaliina Språklig mångfald och hållbar samhällsutveckling : rapport från ASLA:s höstsymposium Eskilstuna, 9-10 november 2006 = Linguistic diversity and sustainable development : papers from the ASLA symposium in Eskilstuna, 9-10 November, 2006

  Uppsala: ASLA, 2007

  (2007) s. 265-284

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thorén, Bosse Rätt betoning gör dig förstådd

  Ingår i:

  Språktidningen : tidningen som bevakar och bejakar språket

  (2009) nr. 1

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referenslitteratur