Institutionen för nordiska språk

Kursplan för Danska 1

Danish 1

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS087
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Svenska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-04-20
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs. Kursplanen är fastställd av språkvetenskapliga fakultetsnämnden 2004-12-16 och senast ändrad av institutionsstyrelsen 2016-04-20.

Mål

Kursen syftar till att ge grundläggande kännedom om språksituationen i Danmark, samt orientering om förhållandet mellan danska och svenska. Den ska ge elementära kunskaper om danskans grammtik, ordförråd och uttal, samt om danskans historia och talspråksvariation. Vidare ska kursen ge god praktisk förståelse av danska i tal och skrift.

Efter kursen ska studenten kunna

 • visa grundläggande kännedom om ordförråd och grammatik i danska
 • läsa och tillgodogöra sig prosatexter av rimlig svårighetsgrad på modern danska samt tillgodogöra sig talad danska
 • redogöra för och identifiera de viktigaste skillnaderna mellan danskt och svenskt tal- och skriftspråk
 • redogöra för den historiska bakgrunden till den danska språksituationen, beskriva huvuddragen av talspråksvariationen inom det danska språkområdet och beskriva huvudprinciperna för danskt standarduttal

Innehåll

Kursen är huvudsakligen en teoretisk grundkurs om danska språket i jämförelse med svenska språket. Kursen har kontrastivt perspektiv och bygger på kursdeltagarnas kunskaper i svenska. På kursen behandlas ämnen som danska språkets grammatik, historia, ordförråd, ortografi, uttal samt talspråksvariation. Det finns även praktiska övningar i hör- och läsförståelse samt i uttal och språkbruk. 

Undervisning

Undervisning ges huvudsakligen i form av föreläsningar och övningar. Vissa moment kan vara obligatoriska.

Examination

Skriftligt och/eller muntligt prov. I examinationen ingår redovisning och diskussion av två danska skönlitterära verk, lästa på originalspråket.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 37, 2016

 • Cramer, Jens; Larsen, Erik Vive Dansk som nabosprog : dansk grammatik for svensktalende.

  Aarhus: Aarhus universitetsforlag, cop. 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Teleman, Ulf Om grannspråksförståelse

  Ingår i:

  Språk i Norden : årsskrift for språknemndene i Norden

  Se bibliotekets söktjänst

Ordboksresurser

Norstedst danska fickordbok: dansk-svensk/svensk-dansk

Dansk Sprognaevns och Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs webbplats
www.sproget.dk

Versioner av litteraturlistan