Kursplan för Behörighetsgivande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning, 20 veckor

Advanced Course in Swedish as a Foreign Language, 20 weeks

Kursplan

 • 0 högskolepoäng
 • Kurskod: 5PU033
 • Utbildningsnivå: Förberedande nivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: _
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G)
 • Inrättad: 2013-05-22
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2015-10-14
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 03, 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet för högskola i Sverige (t.ex. avslutad utländsk gymnasieutbildning) med undantag för kravet på kunskaper i svenska, eller godkänt resultat från Förberedande utbildning i svenska för studerande med utländsk förutbildning. Dispens från kunskaper i engelska kan ges. Kunskaper i svenska (motsvarande nivå B2 enligt CEFR-skalan) ska alltid styrkas vid särskilt, lokalt, inträdesprov.
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter genomgången kurs har den studerande utvecklat kunskaper motsvarande gymnasiets Svenska 3. Den studerande ska efter kursen kunna förstå, tala, läsa och skriva svenska så väl att det går att följa utbildningen vid svenska universitet och högskolor.

Delkurs 1. Muntlig färdighet och hörförståelse
Vid delkursens slut ska studenten

 • kunna uttrycka sig effektivt och begripligt i olika genrer vid presentationer och diskussioner
 • kunna tillgodogöra sig innehållet i talad svenska i olika genrer
 • kunna tillämpa skillnader mellan talad och skriven svenska
 • kunna argumentera och diskutera kring tankar som muntlig och skriftlig text väcker.
Delkurs 2. Skriftlig framställning
Vid delkursens slut ska studenten
 • kunna producera egna texter i olika genrer och bearbeta dessa utifrån återkoppling
 • i skrift visa prov på variation, komplexitet och korrekthet.

Delkurs 3. Läsförståelse
Vid delkursens slut ska studenten
 • känna igen och tillgodogöra sig innehållet i olika genrer
 • tolka, förklara och analysera texter av olika slag
 • snabbt läsa och söka efterfrågad information i längre texter av mer komplicerad karaktär

Delkurs 4. Språk och lärande i akademisk miljö
Vid delkursens slut ska studenten kunna
 • kartlägga och analysera ett ämne, göra upp en plan och redovisa arbetsprocessen
 • läsa och följa instruktioner samt ta ansvar för lärande både individuellt och i grupp
 • avgränsa ämnesområdet, organisera och tolka insamlat material samt i skrift beskriva och rapportera materialet
 • skriva ett pm enligt ett vetenskapligt framställningssätt som uppvisar tydlig struktur och god språklig form
 • kritiskt granska och diskutera vetenskapliga texter.

Innehåll

På kursen övas och utvecklas den kommunikativa kompetensen muntligt och skriftligt, så att den studerande ska bli förtrogen med det akademiska språkets utmärkande drag. Kursen består av fyra delkurser som läses parallellt.

Delkurs 1. Muntlig färdighet och hörförståelse 0.0 hp

I delkursen övas den muntliga och kommunikativa kompetensen. Den studerande får utveckla sitt ordförråd och träna sig i att uttrycka sig effektivt och begripligt i olika genrer som berättande, beskrivande, utredande och argumenterande, vilka förekommer i akademiska studier. Den studerande får utveckla sin förmåga att resonera kring samt redovisa lästa texter av olika karaktär.
Den studerande tränas i hörförståelse och uttal genom ett aktivt deltagande och krav på återkoppling vid presentationer och diskussioner. Hörförståelseövningar på autentiskt material ingår.
I delkursen ingår att besöka föreläsningar vilka den studerande själv väljer ut.

Delkurs 2. Skriftlig framställning 0.0 hp

I delkursen övas den skriftliga kommunikativa uttrycksförmågan genom att den studerande tränas i att uttrycka sig effektivt och begripligt i form av egen textproduktion i olika genrer och bearbeta dessa texter utifrån återkoppling.
Genom att bli förtrogen med formen och känna igen mönster, vanligt förekommande i texttyper vid akademiska studier, utvecklar den studerande det egna skrivandet.

Delkurs 3. Läsförståelse 0.0 hp

Den studerande får utveckla sin läsfärdighet genom att tillgodogöra sig innehållet i olika typer av texter som är vanligt förekommande i akademiska studier.

Delkurs 4. Språk och lärande i akademisk miljö 0.0 hp

Delkursen syftar till att ge den studerande möjlighet att bli förtrogen med arbetssätt och strategier som förekommer vid akademiska studier. De studerande får diskutera och analysera genretypiska drag för vetenskaplig text och även producera en egen vetenskaplig text i form av ett pm som sedan ventileras i seminarieform.

Undervisning

Kursens undervisning sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, gruppövningar samt studiebesök.

Examination

Examination sker dels fortlöpande i form av muntliga och skriftliga uppgifter, dels genom slutprov. För att bli godkänd krävs att de fortlöpande uppgifterna ska vara godkända.

Delkurs 1. Muntlig färdighet och hörförståelse
Examinationen sker genom aktivt deltagande på lektionerna, fortlöpande genom redovisning av muntliga uppgifter och genom en avslutande tentamen i form av samtal kring ett på förhand givet ämne.

Delkurs 2. Skriftlig framställning
Examination sker genom aktivt deltagande på lektionerna, fortlöpande genom skriftliga hemuppgifter och genom en avslutande salstentamen i skriftlig färdighet.

Delkurs 3. Läsförståelse
Examination sker genom aktivt deltagande på lektionerna, fortlöpande genom hemuppgifter och en salstentamen i läsfärdighet.

Delkurs 4. Språk och lärande i akademisk miljö
Examination sker genom aktivt deltagande på seminarierna, genom redovisningar av steg i textproduktionen av ett pm, genom presentation av det egna pm:et samt opponering på ett annat pm.


Som betyg på kursen används något av uttrycken G godkänd eller U underkänd.

För studerande som ej godkänts i ordinarie prov anordnas att nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En studerande som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten möjlighet att byta examinator eller examinationsform.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 03, 2017

Kurslitteratur

Delkurs 1: Muntlig färdighet och hörförståelse

 • Blomström, Vendela; Persson, Catarina Muntlig interaktion i akademiska sammanhang

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2014

  Läses enligt anvisningar, ca 230 sidor.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 2: Skriftlig framställning

 • Asker, Kristina Skrivhjulet : en lärobok om genrer för svenska som andraspråk

  1. uppl.: Stockholm: Bonnier utbildning, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fasth, Cecilia; Kannermark, Anita Form i fokus : övningar i svensk grammatik. n D. B

  1. uppl.: Lund: Kursverksamheten, 1997

  Se bibliotekets söktjänst

 • Köhler, Per Olof; Hene, Birgitta; Messelius, Ulla Natur och kulturs svenska ordbok

  1. uppl.: Stockholm: Natur och kultur, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 3: Läsförståelse

Svensk sakprosa, cirka 400 sidor.

 • Åström, Monika Språkporten : [svenska som andraspråk 1, 2, 3]

  2., [aktualiserade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 4: Språk och lärande i akademisk miljö

 • Blomström, Vendela; Wennerberg, Jeanna Akademiskt läsande och skrivande

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2015

  Läses enligt anvisningar, ca 202 sidor.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan