Institutionen för nordiska språk

Kursplan för Skriftlig språkfärdighet A3

Written Proficiency A3

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS084
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: _
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-01-20
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Kursen vänder sig till studenter med annat modersmål än svenska som vill utveckla sin skriftliga förmåga.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten

 • känna till och kunna tillämpa de vanligaste svenska skrivreglerna
 • kunna skriva texter med ett grammatiskt tillfredsställande språk och med ett adekvat ordförråd
 • kunna utforma texter av olika karaktär och kunna anpassa stilen efter vad genren kräver
 • kunna planera sitt skrivande, dvs. samla material, sortera, utforma och bearbeta texter enligt skrivprocessen

Innehåll

Kursen innehåller övningar i att skriva sammandrag, resonerande, utredande och argumenterande texter m.m. samt övning i fraseologi och orientering om svenska skrivregler.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och gruppövningar. Obligatoriska moment förekommer.

Examination

För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.
En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår också som delkurs i kursen Svenska för studerande med annat modersmål än svenska A, tidigare Svenska för utländska studerande A, och får ej medtagas i examen som fristående kurs tillsammans med dessa.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 21, 2016

Litteratur

 • Larsson, Lennart; m.fl., Skriftlig språkfärdighet för utländska studerande

  Institutionen för nordiska språk, 2003

  Obligatorisk

 • Strömquist, Siv Konsten att tala och skriva

  5., [omarb.] uppl.: Malmö: Gleerup, 2014

  Läses enligt anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svenska skrivregler

  3., [utök.] utg.: Stockholm: Liber, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ordböcker

 • Garlén, Claes; Svenska språknämnden, Svenska språknämndens uttalsordbok : [67 000 ord i svenskan och deras uttal].

  1. uppl.: Stockholm: Svenska språknämnden, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

 • Malmström, Sten; Györki, Iréne; Sjögren, Peter A. Bonniers svenska ordbok : [modern svensk standardordbok, nya ord, främmande ord, facktermer, fraser och uttryck].

  8., rev. uppl. [sic]: Stockholm: Bonnier, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Moberg, Lena; Svenska språknämnden, Nyordsboken : med 2000 nya ord in i 2000-talet.

  1. uppl.: Stockholm: Svenska språknämnden, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Nationalencyklopedins ordbok

  Höganäs: Bra böcker, 2004

  NE:s ordböcker

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svenska språknämnden, Nyord i svenskan från 40-tal till 80-tal

  Solna: Esselte studium, cop. 1986

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ordbok över svenska språket

  Lund: Gleerupska univ.-bokh. [distributör], 1893-

  Se bibliotekets söktjänst

 • Blomqvist, Hans; Swedenborg, Lillemor Ord för ord : [Norstedts svenska synonymordbok]

  4. uppl. / 4. tr.: Stockholm: Norstedts ordbok, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svenska akademiens ordlista över svenska språket

  13. uppl.: Stockholm: Svenska akademien : b Norstedts akademiska förlag [distributör], 2006

  Se bibliotekets söktjänst

 • Abelin, Åsa; Allén, Sture; Göteborgs universitet. Institutionen för språkvetenskaplig databehandling, Svensk ordbok [100.000 ord och fraser]

  3., rev. uppl.: Stockholm: Norstedts ordbok, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svenska språknämnden, Svenskt språkbruk : ordbok över konstruktioner och fraser.

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts ordbok, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

Referenslitteratur

 • Wijk-Andersson, Elsie En svensk minigrammatik.

  8., omarb. uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 1993

  Se bibliotekets söktjänst

 • Wijk-Andersson, Elsie Larsson, Lennart Ny grammatik : det svenska språkets struktur : med övningar

  Ny utg. /b bearbetning: Lennart Larsson: Stockholm: Hallgren & Fallgren, 2008

  Se bibliotekets söktjänst