Institutionen för nordiska språk

Kursplan för Muntlig språkfärdighet A1

Oral Proficiency A1

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS082
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: _
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-01-20
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 21, 2016
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Kursen vänder sig till studenter med annat modersmål än svenska som vill utveckla sin muntliga förmåga.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten

 • kunna tala svenska med ett för denna nivå grammatiskt och uttalsmässigt tillfredsställande språk samt med adekvat ordförråd
 • kunna förbereda, strukturera och framföra olika typer av muntliga presentationer
 • visa kännedom om grundläggande begrepp i svensk fonetik/fonologi

Innehåll

Kursen innehåller övningar i att tala i olika sammanhang, övningar i svenskt uttal och svensk prosodi, genomgång av svenskans ljudsystem samt övningar i att uppfatta och återberätta svenskt tal.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och gruppövningar (delvis i lärostudio). Obligatoriska moment förekommer.

Examination

För godkänt resultat krävs godkända uppgifter under kursens gång samt godkänt resultat på skriftligt och muntligt prov.
För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.
En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår också som delkurs i kursen Svenska för studerande med annat modersmål än svenska A, tidigare Svenska för utländska studerande A, och får ej medtagas i examen som fristående kurs tillsammans med dessa.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 22, 2016

Litteratur

 • Larsson, Lennart Hellsing, Lennart Skepp ohoj! : övningsmaterial i svenskt uttal

  Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strömquist, Siv Konsten att tala och skriva

  5., [omarb.] uppl.: Malmö: Gleerup, 2014

  Läses enligt anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Övningsmaterial kring speciella problem.