Kursplan för Presentationsteknik

Presentation Technique

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV174
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-01-22
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2016-06-15
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 48, 2016
 • Behörighet: 30 hp i ett språkvetenskapligt ämne.
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk
 • Övrig(a) medverkande enhet(er): Institutionen för moderna språk

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i studier inom Språkvetarprogrammet, 180 högskolepoäng.

Mål

Efter kursens slut ska studenten kunna:
 

 • reflektera över och diskutera förutsättningar och normer för kommunikation i tal och skrift
 • skriva mottagar- och genreanpassade texter på god svenska och tillämpa funktionella bearbetningsmetoder för texter
 • översiktligt redogöra för retorikens teorier och metoder
 • presentera strukturerade och situationsanpassade muntliga anföranden av olika slag
 • analysera och diskutera egna och andras texter och muntliga anföranden och ge konstruktiv kritik
 • diskutera kommunikation och olika samtalsstilar utifrån genus- och jämställdhetsperspektiv

Innehåll

Utbildningen syftar till att ge deltagarna ökade insikter i språkfrågor och fördjupade kunskaper i skriftlig och muntlig framställning. Kursen ska öka medvetenheten om de krav som olika språksituationer ställer, skapa förtrogenhet med språkliga hjälpmedel och ge en orientering om litteratur som berör olika sidor av språklig kommunikation i tal och skrift.
I kursen ska studenterna praktiskt genomföra muntliga och skriftliga uppgifter.

Undervisning

Undervisningen är obligatorisk och ges i form av seminarier och övningar. Den skriftliga delen innehåller skrivuppgifter av olika slag. I den muntliga delen ingår att förbereda, framföra och analysera olika typer av anföranden. I kursen ingår/görs videoinspelning.

Examination

Muntliga och skriftliga uppgifter under kursens gång. För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov två gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller i vissa fall examinationsform.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment läses inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2019

Litteratur:

 • Domeij, Rickard Datorn granskar språket

  Stockholm: Norstedts akademiska förlag : b Svenska språknämnden, 2005

  (Småskrift utgiven av Svenska språknämnden 2005.) Kap 2 och 3. [Kap. 2: Skrivforskning - att granska och bearbeta text. Kap. 3: Skribenten och skrivverktygen.]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eckert, Penelope; McConnell-Ginet, Sally Language and gender

  Cambridge: Cambridge University Press, 2003

  S. 248-276

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hellspong, Lennart Konsten att tala : handbok i praktisk retorik

  3., [uppdaterade] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Melin, Lars Nyfiken på texten : textteori för textpraktiker

  1. uppl.: Stockholm: Liber, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Norrby, Catrin Samtalsanalys : så gör vi när vi pratar med varandra.

  2., [rev.]uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2004

  Kap. 12 och 13 läses.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Olsson, Maria Språk och genus

  Ingår i:

  Sundgren, Eva Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  (2013) s. 158-193

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Läses enligt anvisning