Institutionen för nordiska språk

Kursplan för Svenska som andraspråk för lärare år 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet II

Swedish as a Second Language for Teachers year 7-9, 45 Credits (1-45). Included in the Teacher Initiative II

Kursplan

 • 45 högskolepoäng
 • Kurskod: 8SV017
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2016-09-07
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 02, 2017
 • Behörighet: Lärarexamen samt huvudmannens godkännande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en uppdragsutbildning och den ingår i Lärarlyftet II.
Antal deltagare: Minimalt 15 deltagare och maximalt 32 deltagare.
Studietakt: Halvfart.

Mål


Lärandemål

Efter delkurs 1 ska kursdeltagaren kunna:

 • redogöra för skolämnet svenska som andraspråk i ett historiskt och samhälleligt perspektiv
 • redogöra för det mångkulturella samhällets framväxt och villkor
 • beskriva och värdera olika modeller för undervisning för andraspråksinlärare
 • problematisera förhållandet mellan språk, identitet och etnicitet samt tillämpa ett interkulturellt förhållningssätt
Efter delkurs 2 ska kursdeltagaren kunna:
 • redovisa grundläggande kunskaper om grammatisk terminologi
 • beskriva svenskans struktur i ett kontrastivt och typologiskt perspektiv
 • analysera svenskt inlärarspråk i fråga om grammatisk utveckling
 • identifiera, förklara och korrigera vanligt förekommande avvikelser i inlärarspråk med hjälp av grammatiska regler
 • planera, genomföra och utvärdera grammatiska undervisningsmoment med utgångspunkt i olika arbetssätt
Efter delkurs 3 ska kursdeltagaren kunna:
 • redovisa grundläggande kunskaper i fonetik och fonologi
 • redogöra för svenskans fonologi i ett språkjämförande och typologiskt perspektiv
 • analysera och bedöma inlärares uttal
 • planera, genomföra och utvärdera uttalsundervisning inom ramen för en kommunikativ och funktionell språkundervisning
Efter delkurs 4 ska kursdeltagaren kunna:
 • redogöra för teorier och modeller samt centrala termer och begrepp för andraspråksinlärningen
 • redogöra för och exemplifiera hur olika faktorer kan påverka andraspråksinlärningen samt göra didaktiska val utifrån dessa faktorer
 • analysera och bedöma inlärares muntliga och skriftliga produktion med avseende på språklig nivå, såväl formativt som summativt
 • jämföra och utvärdera olika undervisningsmetoder och arbetssätt i ett didaktiskt perspektiv med teoretisk förankring
Efter delkurs 5 ska kursdeltagaren kunna:
 • redogöra för och jämföra olika bedömningsverktyg och olika typer av språktest
 • beskriva och exemplifiera språktest utifrån olika aspekter
 • genomföra och jämföra olika varianter av såväl summativ som formativ bedömning med utgångspunkt i olika språkinlärningsteorier och bedömningskriterier
 • tillämpa kriterier och lärandemål i samband med betygssättning
 • planera undervisning med utgångspunkt i kartläggning av nyanlända elever
Efter delkurs 6 ska kursdeltagaren kunna:
 • redogöra för läs- och skrivutveckling på olika inlärningsnivåer i den aktuella åldersgruppen
 • beskriva och identifiera läs- och skrivstrategier samt dyslexi hos flerspråkiga elever
 • jämföra olika förutsättningar för litteracitetsutveckling hos andraspråkstalare liksom alfabetisering
 • förklara förhållandet mellan språk- och kunskapsutveckling samt ge exempel på språkutvecklande arbetssätt i olika ämnen
 • planera, genomföra och jämföra olika språkutvecklande undervisningssätt, t ex med utgångspunkt i genrepedagogik men också andra modeller
 • göra didaktiska val som utvecklar läsförmågan av såväl facktexter som skönlitterära texter hos flerspråkiga elever

Innehåll

Kursen innehåller sex delkurser om 7,5 hp: Skolans roll i det mångkulturella samhället, Det svenska språkets struktur, Muntlig kommunikation och uttalsundervisning, Andraspråksinlärning och andraspråksdidaktik, Bedömning och betygssättning, Läsa, skriva och lära på ett andraspråk.

Delkurs 1. Skolans roll i det mångkulturella samhället 7.5 hp

Delkursen behandlar skolans roll i ett mångkulturellt samhälle. Det ämnesteoretiska innehåll som berörs i delkursen rör olika aspekter av mångkulturalism, i synnerhet språklig och kulturell mångfald liksom samspelet melln språk, kultur, etnicitet och identitet. Undervisningen består av genomgångar och seminarier som syftar till att synliggöra och reflektera över egna och andras attityder och värderingar i flerspråkighet och mångkulturalism. Andraspråksinlärning och flerspråkig utveckling hos barn i olika åldrar och under olika förutsättningar och undervisningsmodeller berörs också med särskilt fokus på den aktuella åldersgruppen, samt de ämnesdidaktiska konsekvenser dessa får för olika didaktiska val. Vidare behandlas ämnet svenska som andraspråk med utgångspunkt i aktuella styrdokument såsom kursplan och läroplan, samt de undervisningsmodeller som främjar de mål och intentioner dessa speglar.

Delkurs 2. Det svenska språkets struktur 7.5 hp

Delkursen behandlar svenska språkets struktur i ett tvärspråkligt perspektiv. Svensk morfologi, syntax och lexikon behandlas med utgångspunkt i ett didaktiskt inlärarperspektiv och med utgångspunkt i de svårigheter inlärare i den aktuella åldersgruppen möter på olika inlärningsnivåer. Undervisningen består av såväl diskussioner som praktiska övningar med fokus på svenskans struktur i ett utifrånperspektiv och på olika didaktiska val inom grammatikundervisningen och arbetssätt för att främja grammatisk utveckling och ordinlärning. Vidare behandlas metoder för att pedagogiskt bedöma grammatisk utveckling såväl formativt i relation till undervisningens fortsatta upplägg som summativt i relation till kursplanens måluppfyllelse

Delkurs 3. Muntlig kommunikation och uttalsundervisning 7.5 hp

Delkursen behandlar svenskans fonologiska system i ett språkjämförande och typologiskt perspektiv, med fokus på vilka utmaningar inlärare från olika språkgrupper står inför. Likaså behandlas olika modeller för uttalsundervisning samt analys och bedömning av inlärares uttal i relation till utvecklingsgångar och med ett begripligt och funktionellt uttal som målsättning. Delkursen innehåller såväl teoretiska som praktiska delar med ämnesdidaktiskt fokus. Alla analysuppgifter görs på autentiskt material. Därtill behandlas teorier om vad kommunikativ språkförmåga innebär och vad dessa teorier får för konsekvenser för hur en funktionell språkundervisning kan utformas.

Delkurs 4. Andraspråksinlärning och andraspråksdidaktik 7.5 hp

Delkursen behandlar aktuella teorier och modeller för andraspråksinlärning samt centrala termer och begrepp. Därtill behandlas olika faktorer som kan påverka inlärningen, såväl språkrelaterade som sociala och individuella. Delkursen behandlar också ämnesdidaktiska aspekter och innehåller praktiska moment såsom auskultationer, lektionsplaneringar etc. Analyser görs på inlärares muntliga och skriftliga produktion såväl i relation till teorier om inlärarspråkets utveckling som i relation till kursplanens mål. Olika arbetssätt och undervisningsmetoder, t ex digitala och multimodala verktyg behandlas också.

Delkurs 5. Bedömning och betygssättning 7.5 hp

Delkursen ger en orientering om olika sätt att bedöma språkutveckling, med utgångspunkt i olika teorier om språkinlärning. Delkursen innefattar också bedömning av betygssättning i relation till relevanta styrdokument och även med utgångspunkt i de nationella proven. Stort fokus ligger på praktiska övningar i att bedöma och sätta betyg med utgångspunkt i olika teorier, bedömningsverktyg och betygskriterier. Praktisk tillämpning av Skolverkets kartläggningsmaterial för nyanlända elever samt de pedagogiska konsekvenser dessa kartläggningar medför för den fortsatta undervisningen.

Delkurs 6. Läsa, skriva och lära på ett andraspråk 7.5 hp

Delkursen behandlar läs- och skrivutveckling på ett andraspråk. Vidare behandlas litteracitet i ett andraspråksperspektiv med fokus på språkutvecklande arbetssätt i flerspråkiga klassrum. Olika förutsättningar för alfabetisering på ett andraspråk diskuteras och problematiseras. Vidare behandlas flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling på olika inlärningsnivåer och i olika åldrar (med fokus på den aktuella åldersgruppen). Kursen behandlar också språkutvecklande arbetssätt, t ex genrepedagogik, liksom läsning av olika typer av texter i flerspråkiga klassrum, såväl facktexter som skönlitterära.

Undervisning


Kursen ges i form av en kombination av distansundervisning med inslag av fysiska campusträffar (C/D). Varje termin innefattar 6 campusträffar (heldagar). I anslutning till sommarlovet ges den sista träffen för vårterminen samt den första för höstterminen utanför skolornas terminstid. Samtliga campusträffar äger rum vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

Examination


Varierade examinationsformer tillämpas, såväl skriftliga prov såsom muntliga och skriftliga uppgifter, liksom seminarie- och gruppövningar. I alla skriftliga arbeten bedöms kursdeltagarens förmåga att skriva korrekt och funktionell samprosa, anpassad till situation och genre.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 30, 2017

Delkurs 1. Skolans roll i det mångkulturella samhället 7,5 hp

Litteratur

 • Axelsson, Monica Flerspråkighet och lärande

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  s. 547–577

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bijvoet, Ellen; Fraurud, Kari "Rinkebysvenska" och andra konstruktioner av språklig variation i dagens flerspråkiga Sverige

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  s. 369-396

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Borevi, Karin Mångfald - grund för samhörighet?

  Ingår i:

  Invandrare och minoriteter : tidskrift för kultur, forskning och debatt = Scandinavian migration and ethnic minority review

  (2003) nr. 2

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning Hedman, Christina; Morgan, Eva; Salameh, Eva-Kristina; Sandell, Anna; Tvingstedt, Anna-Lena; Wigerfelt, Berit

  1. uppl.: Stockholm: Natur & Kultur, 2012

  Läses enligt anvisningarna.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Forshage, Patrik Att arbeta med elevernas olika kulturer i en multikulturell klass

  Ingår i:

  Lisetten

  Södertälje: Riksförbundet LISA, 1990-

  (1998) nr. 2

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • György-Ullholm, Kamilla Flerspråkighet, enspråkighet och etnisk identitet

  Ingår i:

  Wedin, Åsa; Musk, Nigel Flerspråkighet, identitet och lärande : skola i ett föränderligt samhälle

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  (2010) s. 23-54

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Herlitz, Gillis Svenskar : hur vi är och varför

  1. rev. uppl.: Uppsala: Konsultförl./Uppsala Publ. House, 2003

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hyltenstam, Kenneth; Milani, Tomasso Flerspråkighetens sociopolitiska och sociokulturella ramar

  Ingår i:

  Flerspråkighet : en forskningsöversikt

  Stockholm: Vetenskapsrådet, 2012

  (2012) nr. 5 s. 17-152

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lindberg, Inger Andraspråksresan

  Stockholm: Folkuniversitetet, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Runfors, Ann Modersmålssvenskar och vi andra : Ungas språk och identifikation i ljuset av nynationalism

  Ingår i:

  Utbildning och demokrati : Tidskrift för didaktik och utbildningspolitik

  vol. 18 (2009) nr. 2 s. 105-126

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Stier, Jonas; Sandström Kjellin, Margareta Interkulturellt samspel i skolan

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2009

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Utbildningen för nyanlända elever

  Stockholm: Skolinspektionen, 2014

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 2. Det svenska språkets struktur 7,5 hp

 • Andersson, Lars-Gunnar Språktypologi och språksläktskap.

  4. uppl.: Stockholm: Liber, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ballardini, Kerstin; Stjärnlöf, Sune; Viberg, Åke Mål : svenska som främmande språk. Svensk grammatik : svensk grammatik på svenska

  Stockholm: Natur och kultur, 1986

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ekerot, Lars-Johan Ordföljd, tempus, bestämdhet : föreläsningar om svenska som andraspråk

  2., [utök.] uppl.: Malmö: Gleerup, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Josefsson, Gunlög Svensk universitetsgrammatik för nybörjare

  2. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Källström, Roger Svenska i kontrast : tvärspråkliga perspektiv på svensk grammatik

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Språkriktighetsboken

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wijk-Andersson, Elsie Larsson, Lennart Ny grammatik : det svenska språkets struktur : med övningar

  Ny utg. /b bearbetning: Lennart Larsson: Stockholm: Hallgren & Fallgren, 2008

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Litteratur för delkurs 3-4 meddelas senare.

Delkurs 5. Bedömning och betygsättning 7,5 hp

 • Bedömning av språklig kompetens : en studie av samstämmigheten mellan Internationella språkstudien 2011 och svenska styrdokument

  Stockholm: Skolverket, 2012

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Carlsson, Marie Sfi och sfi-läromedel i tid och rum – föreställningar, politik och tidsanda

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 817–856

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Council of Europe, ; ALTE, Manual for Language Test Development and Examining

  Council of Europe, 2011

  Dokumentet i PDF

  Obligatorisk

 • Eklund Heinonen, Maria Bedömning av muntlig språkfärdighet och processbarhet. Grammatisk språkförmåga i ett muntligt språktest

  Ingår i:

  Granfeldt, Jonas Språkinlärning, språkdidaktik och teknologi : rapport från ASLA:s höstsymposium i Lund, 8-9 november 2007 = Language learning, language teaching and technology : papers from the ASLA symposium in Lund, 8-9 November, 2007

  Uppsala: ASLA, 2008

  s. 49-62

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Flyman Mattsson, Anna; Håkansson, Gisela Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gemensam europeisk referensram för språk : lärande, undervisning och bedömning

  Stockholm: Skolverket, 2009

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Granfeldt, Jonas; Ågren, Malin Stages of processability and levels of proficiency in the common European framework of reference for languages : the case of L3 French

  Ingår i:

  Håkansson, Gisela Language acquisition and use in multilingual contexts : theory and practice

  Lund: Lund University Press, 2013

  s. 28–38

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hägerfelth, Gun Att förstå och skapa texter i samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga ämnen

  Ingår i:

  Olofsson, Mikael Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik

  Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2010

  (2010) s. 188–200

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Carlsson, Marie; Brömssen, Kerstin von Kritisk läsning av pedagogiska texter : genus, etnicitet och andra kategoriseringar

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Kap. 1, 7, 8 och 11

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Kuyumcu, Eija Bedömning av elevtexter i ett genrepedagogiskt perspektiv

  Ingår i:

  Olofsson, Mikael Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik

  Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2010

  s. 119-141

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Liberg, Caroline Läromedelstexter i ett andraspråksperspektiv - möjligheter och begränsningar

  Ingår i:

  Nauclér, Kerstin Symposium 2000 : ett andraspråksperspektiv på lärande

  Stockholm: Sigma, 2001

  S. 108-128

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Magnusson, Ulrika Grammatisk metafor i läromedelstexter

  Ingår i:

  Olofsson, Mikael Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik

  Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2010

  (2010) s. 155-163

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nygård Larsson, Pia Text, språk och lärande i naturvetenskap

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 579-604

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Olofsson, Mikael; Sjöqvist, Lena Bedömning i svenska som andraspråk

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sjöqvist, Lena När språket inte gör tanken rättvisa – att bedöma flerspråkiga elevers språk och kunskapsutveckling

  Ingår i:

  Lindström, Lars; Lindberg, Viveca; Pettersson, Astrid Pedagogisk bedömning : att dokumentera, bedöma och utveckla kunskap

  2., uppdaterade uppl.: Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2011

  (2011) s. 60–81

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sundberg, Gunlög Att bedöma andraspråkstexter

  Ingår i:

  Textvård : att läsa, skriva och bedöma texter

  Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2006

  (2006) s. 102-110

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Abrahamsson, Tua; Bergman, Pirkko Tankarna springer före- : att bedöma ett andraspråk i utveckling

  2. uppl.: Stockholm: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Tema Läromedel. Om läromedel på Skolverkets webbplats

  Skolverket,

  Tema Läromedel på Skolverkets webbplats

 • Axelsson, Monica Ämne och språk : språkliga dimensioner i ämnesundervisningen

  Stockholm: Kompetensfonden, 2006

  Kap. 1, 2 och 4

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Delkurs 6. Läsa, skriva och lära på ett andraspråk 7,5 hp

 • Bøyesen, Liv Flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter

  Ingår i:

  Bjar, Louise Det hänger på språket : lärande och språkutveckling i grundskolan

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  S. 401-431

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Damber, Ulla Om tidig läsutveckling i det mångspråkiga samhället

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Gibbons, Pauline Sjöqvist, Lena Lyft språket, lyft tänkandet : språk och lärande

  2., uppdaterade uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Greppa språket : ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet

  Stockholm: Skolverket, 2011

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hedman, Christina Flerspråkig elev med dyslexi?

  Ingår i:

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning Hedman, Christina; Morgan, Eva; Salameh, Eva-Kristina; Sandell, Anna; Tvingstedt, Anna-Lena; Wigerfelt, Berit

  1. uppl.: Stockholm: Natur & Kultur, 2012

  (2012) s. 98-128

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hedman, Christina Läsutveckling hos flerspråkiga

  Ingår i:

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning Hedman, Christina; Morgan, Eva; Salameh, Eva-Kristina; Sandell, Anna; Tvingstedt, Anna-Lena; Wigerfelt, Berit

  1. uppl.: Stockholm: Natur & Kultur, 2012

  (2012) s. 78-97

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Johansson, Britt; Sandell Ring, Anniqa Låt språket bära – språk- och kunskapsutveckling i skolans alla ämnen

  Ingår i:

  Olofsson, Mikael Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik

  Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2010

  (2010) s. 96–115

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lidberg, Caroline Genrepedagogik i ett didaktiskt perspektiv

  Ingår i:

  Olofsson, Mikael Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik

  Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2010

  (2010) s. 303–317

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Magnusson, Ulrika Skrivande på ett andraspråk

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Olofsson, Mikael Genrepedagogik med lärare i gymnasieskolan och vuxenutbildningen

  Ingår i:

  Olofsson, Mikael Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik

  Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2010

  (2010) s. 247–269

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Reichenberg, Monica; Fröhling, Thomas Vägar till läsförståelse : texten, läsaren, samtalet

  2., [uppdaterade] uppl.: Stockholm: Natur & kultur, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Samuelsson, Stefan Flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter

  Ingår i:

  Bjar, Louise Det hänger på språket : lärande och språkutveckling i grundskolan

  Lund: Studentlitteratur, 2006

  S. 373-400

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Schleppegrell, Mary J Functional grammar in the classroom

  Ingår i:

  Olofsson, Mikael Symposium 2009 : genrer och funktionellt språk i teori och praktik

  Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2010

  (2010) s. 79–96

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sellgren, Mariana Den dubbla uppgiften : tvåspråkiga elever i skolans mellanår arbetar med förklarande genre i SO

  Stockholm: Centrum för tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet, 2011

  Fulltext

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wedin, Åsa Vägar till svenskt skriftspråk för vuxna andraspråksinlärare

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2010

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Versioner av litteraturlistan