Institutionen för nordiska språk

Kursplan för Skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv

Fiction from an L2 Perspective

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS222
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-02-22
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2017
 • Behörighet: 60 hp i ett språkvetenskapligt ämne.
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp vid analys av litterära genrer,
 • tillämpa språkvetenskapliga modeller för analys av skönlitterära texter,
 • identifiera språkliga utmaningar i skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv,
 • motivera och förklara didaktiska val av skönlitterär läsning ur ett andrapråksperspektiv,
 • visa på hur modersmålet kan användas som en resurs i arbetet med skönlitteratur och språkutveckling.

Innehåll

Kursen behandlar olika perspektiv av skönlitteratur för att kunna skapa en förståelse för litterära genrer och för skönlitteratur i andraspråksundervisning. Vidare syftar kursen till att identifiera språkliga utmaningar i läsning av skönlitteratur samt motivera och förklara didaktiska val.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner och seminarieövningar. Obligatoriska moment förekommer.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarier samt genom muntliga och skriftliga uppgifter. Betyg U-VG.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 18, 2018

 • Economou, Catarina "I svenska två vågar jag prata mer och så" : en didaktisk studie om skolämnet svenska som andraspråk

  Göteborg: Acta universitatis Gothoburgensis, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Elleström, Lars Lyrikanalys : en introduktion

  Lund: Studentlitteratur, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Enström, Ingegerd Ordförråd och ordinlärning : med särskilt fokus på avancerade inlärare

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle

  Lund: Studentlitteratur, 2004

  (2004) s. 171-195

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Garcia, Ofelia; Li, Wei Translanguaging : language, bilingualism and education

  Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hedman, Christina Läsutveckling hos flerspråkiga

  Ingår i:

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning Hedman, Christina; Morgan, Eva; Salameh, Eva-Kristina; Sandell, Anna; Tvingstedt, Anna-Lena; Wigerfelt, Berit

  1. uppl.: Stockholm: Natur & Kultur, 2012

  (2012) s. 78-97

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hellberg, Staffan Berättarperspektiv i vanliga romaner : Exemplet Den hedervärde mördaren av Jan Guillou

  Ingår i:

  Östman, Carin Det skönlitterära språket : tolv texter om stil

  1. uppl.: Stockholm: Morfem, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Holmberg, Claes-Göran; Ohlsson, Anders Epikanalys : en introduktion

  Lund: Studentlitteratur, 1999

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nordlund, Anna Varför litteraturvetenskap? : en ämnesintroduktion för nya studenter

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wiklund, Ingrid; Landmark, Dan Andraspråksperspektiv på litteraturundervisning

  Ingår i:

  Olofsson, Mikael Symposium 2012 : lärarrollen i svenska som andraspråk

  Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Östman, Carin Det klappande hjärtat : Gestaltning och förväntan i Selma Lagerlöfs Kejsarn av Portugallien

  Ingår i:

  Östman, Carin Det skönlitterära språket : tolv texter om stil

  1. uppl.: Stockholm: Morfem, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Skönlitterära texter

 • Lagerlöf, Selma Kejsarn av Portugallien : en Värmlandsberättelse

  3. uppl.: Stockholm: Bonnier, 2005

  Tillgänglig via https://litteraturbanken.se/forfattare/LagerlofS/titlar/KejsarnAvPortugallien/sida/III/etext

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strindberg, August Ett halvt ark papper

  Mix Förlag, 2014

  Omslagsbild

  Tillgänglig via https://litteraturbanken.se/forfattare/StrindbergA/titlar/EnsamSagor/sida/131/etext

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ett urval dikter av bl. a. Edith Södergran, Karin Boye, Sonja Åkesson, Kristina Lugn, Athena Farrokhzad som tillhandhålls av läraren. Därutöver tillkommer en svensk skönlitterär roman eller lyriksamling som väljs i samråd med läraren samt ett urval kortare texter om cirka 30 sidor som tillhandahålls av läraren.

Versioner av litteraturlistan