Institutionen för nordiska språk

Kursplan för Skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv

Fiction from an L2 Perspective

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS222
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk G2F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG).
 • Inrättad: 2017-02-22
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 35, 2017
 • Behörighet: 60 hp i ett språkvetenskapligt ämne.
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp vid analys av litterära genrer,
 • tillämpa språkvetenskapliga modeller för analys av skönlitterära texter,
 • identifiera språkliga utmaningar i skönlitteratur ur ett andraspråksperspektiv,
 • motivera och förklara didaktiska val av skönlitterär läsning ur ett andrapråksperspektiv,
 • visa på hur modersmålet kan användas som en resurs i arbetet med skönlitteratur och språkutveckling.

Innehåll

Kursen behandlar olika perspektiv av skönlitteratur för att kunna skapa en förståelse för litterära genrer och för skönlitteratur i andraspråksundervisning. Vidare syftar kursen till att identifiera språkliga utmaningar i läsning av skönlitteratur samt motivera och förklara didaktiska val.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner och seminarieövningar. Obligatoriska moment förekommer.

Examination

Examinationen sker genom aktivt deltagande i seminarier samt genom muntliga och skriftliga uppgifter. Betyg U-VG.

Litteratur

Gäller från: vecka 08, 2017

 • Bergsten, Staffan; Elleström, Lars Litteraturhistoriens grundbegrepp

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Economou, Catarina "I svenska två vågar jag prata mer och så" : en didaktisk studie om skolämnet svenska som andraspråk

  Göteborg: Acta universitatis Gothoburgensis, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Enström, Ingegerd Ordförråd och ordinlärning – med särskilt fokus på avancerade inlärare

  Ingår i:

  Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle

  2. uppl.: Studentlitteratur AB, 2013

  (2013) s. 169–196

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Garcia, Ofelia; Li, Wei Translanguaging : language, bilingualism and education

  Basingstoke, UK: Palgrave Macmillan, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hellberg, Staffan Berättarperspektiv i vanliga romaner : Exemplet Den hedervärde mördaren av Jan Guillou

  Ingår i:

  Östman, Carin Det skönlitterära språket : tolv texter om stil

  1. uppl.: Stockholm: Morfem, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Hedman, Christina Läsutveckling hos flerspråkiga elever

  Ingår i:

  Flerspråkighet i skolan : språklig utveckling och undervisning Hedman, Christina; Morgan, Eva; Salameh, Eva-Kristina; Sandell, Anna; Tvingstedt, Anna-Lena; Wigerfelt, Berit

  1. uppl.: Stockholm: Natur & Kultur, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Wiklund, Ingrid; Landmark, Dan Andraspråksperspektiv på litteraturundervisning

  Ingår i:

  Olofsson, Mikael Symposium 2012 : lärarrollen i svenska som andraspråk

  Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2013

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Östman, Carin Det klappande hjärtat : Gestaltning och förväntan i Selma Lagerlöfs Kejsarn av Portugallien

  Ingår i:

  Östman, Carin Det skönlitterära språket : tolv texter om stil

  1. uppl.: Stockholm: Morfem, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ca. 2 romaner och en novell väljs i samråd med läraren.