Institutionen för nordiska språk

Kursplan för Svenskans variation

The Variation of Swedish

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS147
 • Utbildningsnivå: Avancerad nivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Svenska A1N, Skandinavistik A1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2009-02-05
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-07-23
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 37, 2013
 • Behörighet: Kandidatexamen med minst 60 hp svenska språket/nordiska språk, professionell svenska, svenska som andraspråk, eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs som utgör en valfri del i studier på avancerad nivå och kan ingå som del i en master- eller magisterexamen.

Mål

Kursen syftar till att dels ge teoretisk förståelse för vad språklig variation innebär - hur den uppkommer, vad den fyller för funktioner, vilka uttryck den kan ta sig och hur den värderas av språkbrukarna, och dels ge en överblick över svenskans variation i tal och skrift, på skilda beskrivningsnivåer och med olika utomspråkliga korrelat - framför allt i den kronologiska, geografiska, sociala och stilistiska dimensionen. Även försök till normativ reglering av svenskans variation behandlas. Med hjälp av de empiriska studier som ingår i kursen belyses olika metoder för att analysera och beskriva variation.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna


 • placera in språklig variation i en teoretisk ram och redogöra för vilka uttryck den kan ta sig på olika lingvistiska beskrivningsnivåer

 • ge en översiktlig bild av svenskans historiska, dialektala, sociala och stilistiska variation

 • ge exempel på samtidig variation i olika utomspråkliga dimensioner och problematisera den sortens komplexa samband

 • visa förtrogenhet med attitydernas roll för den språkliga variationen och ge exempel på hur normativa insatser har påverkat svensk språkutveckling

 • problematisera svenskans variation utifrån ett genus- och jämställdhetsperspektiv

 • definiera och hantera för variationsanalysen centrala begrepp och metoder

Innehåll

Kursen eftersträvar en översiktlig beskrivning av mångfalden och variationsrikedomen i svenska språket och vill i anslutning till det också ge teoretisk belysning åt företeelsen språklig variation och behandla analysen av språklig variation ur metodisk synvinkel. Ett par aktuella doktorsavhandlingar inom ämnesområdet diskuteras i seminarieform. Avhandlingarna väljs i samråd mellan examinator och kursdeltagarna.

Undervisning

Undervisningen meddelas i form av föreläsningar och seminarieövningar. På seminarieövningarna är närvaron obligatorisk.

Examination

Skriftliga inlämningsuppgifter under kursens gång samt avslutande pm. Aktivt deltagande i seminarierna.

Övriga föreskrifter

Beroende på tidigare studiegång kan kursdeltagare redan ha inhämtat delar av kurslitteraturen. Lämplig ersättningslitteratur anvisas då av examinator.

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment läses inom annan kurs som ingår i examen.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 35, 2017

Litteratur:

 • Andersson, Roger; Thelander, Mats Internal migration, biography formation and linguistic change

  Ingår i:

  Nordberg, Bengt The sociolinguistics of urbanization : the case of the Nordic countries

  Berlin: de Gruyter, 1994

  s. 51-86

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bijvoet, Ellen Språkattityder

  Ingår i:

  Sundgren, Eva Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  (2013) s. 122–157

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bylin, Maria Adjektivböjningens -a och -e : Ett seglivat variationstillstånd

  Ingår i:

  Språk och stil : tidskrift för svensk språkforskning

  (2016) nr. 26 s. 69-100

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Eckert, Penelope Three waves of variation study : the emergence of meaning in the study of sociolinguistic variation

  Ingår i:

  Annual review of anthropology

  vol. 41 (2012) s. 87-100

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Fridell, Staffan Stilistisk variation i ortnamn

  Ingår i:

  Nyström, Staffan Namn - en spegel av samhället förr och nu

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts, 2010

  (2010) s. 94-102

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Milles, Karin En öppning i en sluten ordklass? : Den nya användningen av pronomenet hen

  Ingår i:

  Språk och stil : tidskrift för svensk språkforskning

  vol. 23 (2013) s. 107–140

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Sundgren, Eva Språklig variation och förändring

  Ingår i:

  Sundgren, Eva Sociolingvistik

  2. uppl.: Liber, 2013

  (2013) s. 77–121

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Svahn, Margareta; Nilsson, Jenny Dialektutjämning i Västsverige

  Institutet för språk och folkminnen, Göteborg, 2014

  Kap. 1, 2, 6, 8, 10 och 11. Ca. 70 sidor.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Teleman, Ulf Svensk språkhistoria: tempo och riktning

  Ingår i:

  Elmevik, Lennart Nya perspektiv inom nordisk språkhistoria : föredrag hållna vid ett symposium i Uppsala 20-22 januari 2006

  Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur, 2007

  (2007) s. 161–188

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thelander, Mats "De där befängda modärna idéerna..." : Svenskt dramaspråk och det moderna genombrottet

  Ingår i:

  Wollin, Lars; Saarukka, Anne; Stroh-Wollin, Ulla Studier i svensk språkhistoria. : 9, Det moderna genombrottet - också en språkfråga? : föredrag vid nionde sammankomsten för svenska språkets historia, i Åbo 19-20 maj 2006

  Åbo: Svenska institutionen vid Åbo akademi, 2007

  s. 35-63

  (Studier i svensk språkhistoria 9. Skrifter från Svenska institutionen vid Åbo Akademi 5.) S. 35-63.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

En aktuell avhandling och en aktuell längre artikel som väljs i samråd med examinator. Ytterligare högst 100 sidor som speglar det aktuella forskningsläget tillkommer.

En aktuell avhandling och en aktuell längre artikel som väljs i samråd med examinator

Några konkreta exempel - mest från Uppsala - kunde vara avhandlingarna av Per Lagerholm, 1999, Anna Gunnarsdotter Grönberg, 2004, Tage Palm, 2006, Marie Sörlin, 2007, Karin Ridell, 2008.