Institutionen för nordiska språk

Kursplan för Praktisk danska

Functional Danish

Det finns en senare version av kursplanen.

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5NS114
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Svenska G1N
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-18
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2017-10-18
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2018
 • Behörighet: Danska 1, 7,5 hp, eller delkursen Nordens språk, särskilt danska och norska inom Svenska språket/Nordiska språk B eller delkursen Grannspråken i Norden, särskilt danska och norska inom lärarutbildningen eller motsvarande.
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter kursen ska studenten visa kännedom om och praktiskt kunna tillämpa kunskaper om danskt språkbruk i skrift och tal (grammatik, ortografi, ordförråd, uttal) på en färdighetsnivå enligt nedan.

Studenten ska kunna

 • Tillgodogöra sig talad danska som det framstår i radio och TV-program med relativt långsamt och tydligt tal
 • Tillgodogöra sig innehållet i språkvetenskapliga texter på danska om olika aspekter av danskt språkbruk
 • Läsa upp en text på danska med korrekt standarddanskt uttal utan förberedelse och dessutom samtala på danska om enkla vardagsföreteelser och referera samt kommentera en historia på danska efter förberedelse
 • Skriva enkla och sammanhängande texter om vardagliga företeelser på danska med ett språk som är huvudsakligen korrekt när det gäller grammatik, ordförråd, ortografi och stilnivå (med hjälpmedel)
Efter genomgången kurs har studenten språkfärdigheter på Europeiska rådets gemensamma europeiska referensram för språk (Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) enligt detta: hörförståelse: B1; läsförståelse: B2; muntlig språkfärdighet: A2; skrifligt språkfärdighet: B1.

Innehåll

Kursen är en språkfärdighetskurs i danska där förmågan att förstå, tala och skriva danska tränas. Kursen syftar till att ge kunskaper i danskans grammatik, ordförråd, språkbruk och uttal, samt goda praktiska färdigheter av danska i tal och skrift.

Undervisning

Undervisningen ges i form av genomgångar av kurslitteratur om danskt språkbruk och praktiska tillämpningar i form av övningar i muntlig och skriftlig språkfärdighet samt hör- och läsförståelse. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer.

Examination

Skriftligt och/eller muntligt prov.
För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första. En student som underkänts i visst prov tre gånger har efter hänvändelse till prefekten möjlighet att på egen begäran byta examinator eller examinationsförm.

Övriga föreskrifter

Kursen är inte relevant för studenter med danska som modersmål.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 04, 2018

Kurslitteratur

 • Zola Christensen, Robert Dansk for svensktalende

  2., udv. opl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Christensen, Lisa; Robert, Zola Christensen 60 svensk-danska syntaxskillnader

  Ingår i:

  Galberg Jacobsen, Henrik Jørgensen, Henrik; Stray Jørgensen, Peter På godt dansk : festskrift til Henrik Galberg Jacobsen i anledning af hans 60 års fødselsdag 4. februar 2004

  København: Wessel og Huitfeldt, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Heegård, Jan; Thøgersen, Jacob Her er Pressens Radioavis - med det minimalt acceptable sjuskedansk

  Ingår i:

  Danske talesprog

  København: Reitzel, 2000-

  vol. 12 (2012)

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lund, Jørn Forskyldninger i sprogbrugen

  Ingår i:

  Lund, Jørn Sproglig status : syv kapitler om det danske sprog

  København: Reitzel, 2001

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Thorborg, Lisbet Dansk udtale i 49 tekster

  3. udg., 1. opl.: [Albertslund]: Synope, 2006.

  http://lingvist.info/danish/dansk_udtale_i_49_tekster_cd/

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Utvalda artiklar från Nyt fra Sprognævnet

Finns på https://dsn.dk/nyt/nyt--‐fra--‐sprognaevnet

 • Hartling, Anna Sofie Grineren : og andre grineren ord

  Ingår i:

  Nyt fra sprognævnet

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Jensen, Eva Skafte Den der skriver d i mand

  Ingår i:

  Nyt fra sprognævnet

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Maegaard, Marie Nye udtaler i københavnsk?

  Ingår i:

  Nyt fra sprognævnet

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rathje, Marianne; Heidemann Andersen, Margrethe Fuck, sgu og sørme : Bandeord og andre kraftudtryk i tre generationer

  Ingår i:

  Nyt fra sprognævnet

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rathje, Marianne; Grann, Daisy S. Unge og gamle holdninger til bandeord

  Ingår i:

  Nyt fra sprognævnet

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rathje, Marianne; Bierring Lange, Simon; Kristiansen, Anna På beløbet eller lige på?

  Ingår i:

  Nyt fra sprognævnet

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ordboksresurser på nätet: Ordnet: www.ordnet.dk Sproget.dk: www.sproget.dk Ordbog over dansk talesprog: http://odt.hum.ku.dk