Institutionen för nordiska språk

Kursplan för Kreativ svenska, fortsättningskurs

Creative Swedish II

Kursplan

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV259
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområd(en) och successiv fördjupning: Svenska G1F
 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-05-20
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2016
 • Behörighet: Kreativ svenska, 7,5 hp, eller motsvarande kurs i kreativt skrivande
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Beslut och riktlinjer

Kursen är en fristående kurs.

Mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

 • beskriva stilistisk variation hos skönlitterära prosatexter inom olika genrer, samt resonera om vilka effekter sådan variation kan få på läsaren
 • beskriva vad som utmärker olika typer av poesi och dramatik med avseende på innehåll, komposition, språk och stil m.m.
 • analysera skönlitterära texter inom olika genrer med avseende på innehåll, komposition, språk och stil m.m.
 • använda sig av facklitteratur och skönlitteratur som ett led i att utveckla det egna skrivandet
 • skriva kortare texter inom två av områdena prosa, poesi och dramatik
 • genomföra ett mer omfattande, egenvalt skrivprojekt
 • redogöra för och reflektera kring sin egen skrivprocess
 • ge konstruktiv respons på andras skönlitterära texter samt kunna förhålla sig konstruktivt till respons på egna texter

Innehåll

Kursen syftar till att komplettera och fördjupa kunskaperna från Kreativ svenska 7,5 hp eller motsvarande kurs. Under kursens första del, motsvarande 3 hp, behandlas prosa med fokus på stilistik ("prosa fördjupning"), poesi samt dramatik. Studenten skriver, utifrån sitt eget val, texter i två av dessa tre genrer. Kursens andra del, motsvarande 4,5 hp, ägnas åt ett egenvalt skrivprojekt inom antingen prosa, poesi eller dramatik. Texterna läses och kommenteras av andra studenter i mindre responsgrupper om 4-5 studenter, samt av läraren. Studenten reflekterar kring sin skrivprocess.

Genrefördjupning 3.0 hp

Studenten skriver, utifrån sitt eget val, texter i två av genrerna prosa (med fokus på stilistik), poesi eller dramatik.

Eget skrivprojekt 4.5 hp

Egenvalt skrivprojekt inom antingen prosa, poesi eller dramatik.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier och handledning.

Examination

Kursen examineras genom:

 • skrivna skönlitterära texter
 • aktivt seminariedeltagande
 • aktivt deltagande i responsgruppsarbete
 • reflektion kring den egna skrivprocessen
 • skriftliga litteraturanalyser
För betyget Godkänd på hela kursen krävs att båda momenten, Genrefördjupning och Eget skrivprojekt, är godkända. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs dessutom väl godkänd på momentet Eget skrivprojekt.

Övriga föreskrifter

Kursen får ej medtagas i examen som fristående kurs om motsvarande moment lästs inom annan kurs som ingår i examen.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 02, 2016

 • Östman, Carin Det skönlitterära språket : tolv texter om stil

  1. uppl.: Stockholm: Morfem, 2015

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ytterligare en bok om kreativt skrivande, enligt lärarens anvisningar.

Valbar facklitteratur, omfattande 200-300 sidor.

Väljs i samråd med läraren.

Valbar skönlitteratur, 2-3 verk.

Väljs i samråd med läraren.