ENES, Andreas Hennius

  • Date: –20:00
  • Location: Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/65998395040
  • Lecturer: Andreas Hennius
  • Contact person: Lasse Mårtensson
  • Föreläsning

Utmarksbruk och resursexploatering under mellersta järnålder

De storskaliga samhällsförändringarna som sker  i södra Sveriges  jordbruksbygder under  mellersta  järnåldern (c. 300 - 650 evt)  har diskuterats  under  lång tid. Vi ser  en omläggning av boplatssystem, nya gravritualer, en ökning av  konflikter  och social stratifiering.  I min avhandling  "Outlanders?  Resource colonisation, raw  material exploitation and  networks in Middle  Iron Age Sweden" lyfter  jag ytterligare en aspekt  av dessa förändringar vilken tidigare  inte fått tillräckligt mycket  uppmärksamhet, nämligen utvecklingen i  landskapet bortom jordbruksbygden. En exploatering av dessa "utmarker" och  råmaterialutnyttjande av icke-agrara resurser i dessa  områden har länge setts  som en del av de vikingatida handelsnätverk som växer fram  under  8-900-talet. Utifrån ett brett källmaterial visar  avhandlingen istället på att en intensiv  resurskolonisation i  utmarkerna sker långt  tidigare, med storskalig produktion och  serietillverkade föremål  som sprids  över skandinavien. Exploateringen av icke-agrara utmarksprodukter verkar vara  en viktig och drivande  faktor  i samhällsutvecklingen under mellersta  järnåldern med relevans för hur  vi ska  förstå framväxten  av senare tidsperioder.