TID-kollokviet: Anna Sahlée

  • Date: –15:00
  • Location: Engelska parken Stora seminarierummet (16-2041)
  • Lecturer: Anna Sahlée, Uppsala universitet
  • Contact person: Yvonne Hallesson
  • Seminarium

Arbetsseminarium om elevtextanalyser

Vad betyder ”det var lätt”? Elevers egna uppfattningar om skrivande inom det nationella provet i svenska som andraspråk i årskurs 6.

Att skriva nationellt prov kan vara en svår uppgift, inte minst om man ska skriva på sitt andraspråk. Men alla elever tycker inte det. Ibland är det tvärtom lätt. För en elev är uppgiften rolig, en annan tråkig och en tredje svår att förstå. Ibland upplevs språket inte räcka till för att skriva det man vill. Allt detta framgår när man tar del av elevers egna upplevelser av att skriva nationellt prov i årskurs 6. Kommentarerna är korta, men de är ändå exempel på metakognitiva reflektioner kring skrivande och som sådana kan de ge inblick i elevers egna uppfattningar om och förståelse för den situation som skrivande av ett nationellt prov innebär.

I den studie som jag vill tala om vid kollokviet har jag försökt förstå hur elevernas kommentarer korrelerar med deras texter. Vad betyder det till exempel att uppgiften var ”lätt” till skillnad mot att den var ”svår”? Blir texterna längre, mer innehållsrika eller mer komplexa, till exempel? Vid kollokviet vill jag framförallt diskutera det resultat som visade att elever som uppgivit att uppgiften var lätt hade avsevärt lägre värden på klassiska läsbarhetsmått än de som uppgivit att uppgiften var svår. Vad kan det bero på?