Institutionen för nordiska språks handlingsplan för lika villkor 2020-2022

Likavillkorsplanen har utarbetats av institutionens likavillkorsgrupp och fastställts av institutionsstyrelsen 2020-09-22.

Institutionens likavillkorsgrupp består av likavillkorsombudet, en doktorandrepresentant och ett antal övriga ledamöter där representation från så många personalkategorier som möjligt eftersträvas. Läsåret 2019/2020 har det tyvärr inte funnits en kontinuerlig studentrepresentant. Uppdaterad information om vilka personer som ingår i gruppen och vem som är likavillkorsombud finns på institutionens webbsida.

Likavillkorsplanen tar sin utgångspunkt i universitetets Handlingsplan för lika villkor (UFV 2015/764), Språkvetenskapliga fakultetens Likavillkorsplan 2016-2018 (SPRÅKFAK 2015/57) och i diskrimineringslagen (SFS2008:567) som omfattar sju diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Med detta som grund syftar handlingsplanen till att förebygga och motverka diskriminering och verka för att alla på institutionen ska ha lika goda förutsättningar att prestera sitt bästa. Prefekten har ansvar för att hantera och följa upp fall av diskriminering och kränkning. Den som upplever diskriminering eller kränkning kan vända sig direkt till prefekten eller till likavillkorsombudet.

Som ett stöd i likavillkorsgruppens arbete tillämpas följande riktlinjer i det löpande arbetet:

 • Undervisningen vid institutionen ska följa Pedagogiskt program för Uppsala universitet.
 • Medvetenheten om jämställdhets- och likavillkorsarbetet på alla nivåer ska uppmuntras och förstärkas. Medvetenheten ska öka bland institutionens anställda och studenter om normativitet i arbets- och studiemiljö, samt om kränkande särbehandling på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexuell läggning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättningar, social bakgrund och ålder.
 • Arbete för breddad rekrytering av studenter utifrån ett likavillkorsperspektiv ska fortsätta.
 • Lika villkor ska gälla för studenter och anställda vid föräldraskap, oavsett kön eller social situation.
 • Ett mångfaldsperspektiv i all undervisning vid institutionen i samband med bemanning samt vid tilldelning av handledare ska eftersträvas där det är möjligt.
 • Genus- och mångfaldsperspektiven ska uppmärksammas vid framtagandet av nya kursplaner och revidering av befintliga.
 • Jämställdhet och lika villkor ska råda i fråga om utbildning och kompetensutveckling.
 • Vid kursplanering ska möjligheter att kombinera föräldraskap med studier beaktas, i enlighet med Uppsala universitets föräldrapolicy, exempelvis genom schemaläggning av kurser på dagtid och examination på vardagar.

Åtgärder för perioden 2020-2022

I handlingsplanen anges mål och åtgärder för perioden 2020-2022 samt när åtgärderna ska genomföras och vem som ansvarar för genomförandet.

Åtgärd 1: Se till att relevant litteratur som anknyter till likavillkorsperspektivet finns lättillgänglig för personalen och informera om var den finns.
Ansvarig: Likavillkorsgruppen

Åtgärd 2: Skapa ett årshjul där aktiviteter inom Likavillkorsarbetet, t ex möten, likafika, informationsträffar m.m., förs in. Detta ska genomföras i slutet av läsåret inför kommande läsår.
Ansvarig: Likavillkorsgruppen

Åtgärd 3: Likavillkorsgruppen ska en gång per år ha ett avstämningsmöte utifrån årshjulet med prefekten om vad som behöver göras/genomföras på institutionen avseende likavillkor och likabehandling.
Ansvarig: Prefekt och likavillkorsgruppen

Åtgärd 4: Informera nya studenter och anställda om vem som är likavillkorsombud, att institutionens, fakultetens och universitetets olika planer för lika villkor och likabehandling finns tillgängliga på institutionens hemsida samt vem man kan vända sig till om man blir utsatt för kränkande särbehandling.
Ansvarig: Studierektorer, HR-avdelning och likavillkorsombud

Åtgärd 5: Anordna kompetenshöjande aktiviteter för personalen om: 

 • Genusmedveten och mångfaldsmedveten pedagogik
 • Tillgänglig undervisning (d.v.s. med pedagogiska verktyg som underlättar vardagen för studenter med funktionshinder)
 • Undervisning med ett normkritiskt perspektiv.

Ansvarig: Likavillkorsgruppen samt studierektorer

Åtgärd 6: Anordna regelbundna informella träffar för anställda, ”likafikan”, där det ges utrymme för att diskutera frågor som rör lika villkor, presentera forskning, återrapportera från konferenser och utbildningar med mera. Detta ska genomföras minst en gång per termin.
Ansvarig: Likavillkorsgruppen

Åtgärd 7: Uppmuntra till att de högre seminarierna vid institutionen bejakar likavillkors-perspektiv.
Ansvarig: Likavillkorsgruppen

Åtgärd 8: I det frågeformulär som utgör underlag till de årliga medarbetarsamtalen ska följande aspekter finnas med, och också tas upp under medarbetarsamtalen:

 • Arbetsmiljöaspekter som är relaterade till jämställdhet och lika villkor
 • Möjligheten att kombinera arbete med omvårdnad av barn, exempelvis genom att gå ner i tid
 • Möjligheter till utbildning och kompetensutveckling

Ansvarig: Prefekt och institutionsledning

Åtgärd 9: Genomföra relevanta åtgärder för att minska sjukskrivningar bland institutionens personal utifrån Miriam Tegels rapport ”Den smala vägen - En kartläggning av doktoranders arbetsmiljö vid Språkvetenskapliga fakulteten” (2018).
Ansvarig: Prefekt och studierektor för forskarutbildningen.

Åtgärd 10: Rutiner ska upprättas för spridning av information till de anställda om olika karriärmöjligheter och om procedurerna för exempelvis ansökan om befordran.
Ansvarig: Prefekt och forskningskoordinator

Åtgärd 11: Planera för ett projekt som rör åtgärder för breddad rekrytering med grund i utredningen ”Vem läser svenska?” (Brinkemar & Sunnefeldt 2019).
Ansvarig: Likavillkorsgruppen

Åtgärd 12: Planera och genomföra informationsträffar för studenter på grund- och avancerad nivå vid institutionen om karriärvägar, exempelvis doktorandstudier, en gång per termin, förslagsvis vid terminens mitt.
Ansvarig: Likavillkorsgruppen och forskningskollegiet

Åtgärd 13: Stärka kopplingen mellan den språkvetenskapliga forskningen med genus- mångfalds- och normkritisk inriktning och studenter på grund- och avancerad nivå, exempelvis genom uppsatsskrivning.
Ansvarig: Prefekt och studierektorer

Uppföljning

Handlingsplanen följs upp årligen i en verksamhetsberättelse som utarbetas av Likavillkorsgruppen och presenteras för prefekt och studierektorer. Vid revidering av handlingsplanen lämnas den nya planen tillsammans med en kommentar in till fakultetskansliet.

Centrala handlingsplaner och riktlinjer

Lika villkor är en rättighetsfråga för individen och en kvalitetsfråga för universitetet. Ett lika villkorsperspektiv ska integreras i alla delar av verksamheten och universitetets studie- och arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och respekt.

Uppsala universitet arbetar systematiskt för att alla ska kunna arbeta och studera hos oss på lika villkor. Alla studenter och anställda ska möta en miljö som präglas av respekt och förståelse oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning och ålder. För Uppsala universitet är det en självklarhet. Det är en fråga om både rättvisa och kvalitet.

Last modified: 2022-10-07