Forskning vid institutionen

Institutionens forskning kännetecknas av en stor bredd med utrymme för såväl nyare språkvetenskapliga strömningar som traditionell nordistik. Fokus ligger på det svenska språksamhället och det svenska språket i dess varierade former men såväl danska och norska som isländska ingår i våra forskningsintressen. Den teoretiska och metodiska omfattningen är vid, och fokus i forskningen spänner från analyser av enstaka ljud, tecken, ord och namn till studier i språkets struktur, bruk och tillämpning i olika genrer, diskurser och samhälleliga kontexter. Mot bakgrund av att det svenska samhället allt mer framstår som flerspråkigt pågår för närvarande en strategisk satsning på forskning om flerspråkighet och lärande, områden med allt starkare samhällsrelevans.

Inom den historiskt inriktade forskningen har studier av våra äldsta språkliga minnesmärken, namnen, runinskrifterna och de äldre handskrifterna, en lång tradition i Uppsala. Det här materialet utgör vidare grunden för språkhistoriska studier med mer lingvistisk inriktning. Samtidigt är detta ett område inom nordistiken som genomgår stora teoretiska och metodologiska förändringar i och med att nya teorier och metoder från språkvetenskapens andra fält används i forskning om äldre material. Inflytandet kommer bland annat från sociolingvistiken, en annan av de forskningsgrenar institutionen gjort sig bemärkt för. Forskningen om det svenska språket i det nutida språksamhället är omfattande och mångsidig, inte sällan med ett tvärvetenskapligt inslag. Institutionen arbetar med att utveckla sin verksamhet inom bedömningsforskning, något som möjliggörs av att de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk tas fram vid institutionen.