Månadens forskare: Marco Bianchi

"En runsten säger mer än tusen runor." Så börjar min doktorsavhandling från 2010. Detta har varit, och är fortfarande, något av ett valspråk som präglar min forskning om runstenar och historisk kommunikation.

Runstenar är fascinerande som historiska källor på flera sätt. Mest utmärkande för runstenar är kanske att deras ristningar på ett tydligt sätt kombinerar språkliga och andra uttrycksmedel. I en runstensristning för språket och ornamentiken gemensamt fram ett visst budskap. Runstenar talar dock till sina läsare inte bara som konstnärliga och språkliga meddelanden utan också som fysiska objekt, medvetet placerade på ett visst ställe i landskapet. Många runstenar står ännu efter 1000 år kvar på samma ställe där de en gång i tiden har rests, vilket gör att man som forskare får förhållandevis goda förutsättningar att närma sig den historiska läsarens upplevelse av dem.

Hur läste man runstenar?

Min forskning kretsar kring att få en tydligare uppfattning om vilka läsare runstenstexterna riktar sig till. Ett resultat av mina undersökningar är att läsaren inte nödvändigtvis behärskade konsten att läsa runor och tyda inskrifternas språk. Ett annat resultat är att det finns ganska tydliga konventioner hur en runstenstext ska vara utformad visuellt. Det stora flertalet runinskrifter är t.ex. placerat så att man ska börja sin läsning i nedre vänstra delen av rundjuret.

Kommunikation – igår och idag

Vi har en ganska god uppfattning om vad som står i runstensinskrifterna, men våra kunskaper om människorna bakom inskrifterna är mycket begränsade. Målet med min forskning är därför att bidra med kunskap om hur runstenar kan ha fungerat i kontakten mellan vikingatidens människor. För att kunna svara på sådana frågor använder jag kommunikationsteoretiska modeller som har utvecklats för att analysera moderna texter med en känd kontext.

Relevans för undervisningen

Min bakgrund som runolog och språkhistoriker har direkt relevans för undervisningen i dessa båda ämnen. Men min forskning om historisk kommunikation ger mig också insyn i textlingvistiska, textteoretiska och språksociologiska frågeställningar.

Marco Bianchi