Månadens forskare: Gustav Bockgård

Språkliga yttranden som sociala handlingar

GustavJag forskar företrädesvis om inspelade samtal av olika slag. Den mest grundläggande utgångspunkten för min forskning är att jag betraktar språkliga yttranden som en sorts sociala verktyg för samtalsdeltagarna.

Människor utnyttjar diverse olika samtalsspråkliga resurser bland annat för att lösa praktiska uppgifter och problem som de ställs inför i sina dagliga liv, samt för att upprätta och vidareutveckla sociala, mellanmänskliga relationer. Sociala handlingar som dessa utförs i en ständig dialog mellan de närvarande personerna, en dialog som präglas av samspel, anpassning och i viss mån konkurrens. Att vara en språkligt kompetent person handlar i mångt och mycket om att besitta den sociala förmågan att vara flexibel och följsam och anpassa utformningen av sina yttranden till de krav och förutsättningar som gäller för den specifika situation som råder för stunden.

Samtalets sociala och grammatiska organisering

Min forskning om det dialogiskt organiserade samtalsspråket har ofta en grammatisk infallsvinkel. Jag kartlägger de mer eller mindre systematiska samband som finns mellan den sociala och den grammatiska organiseringen av samtalsspråket. Små detaljer i språket – som kan kräva flera genomlyssningar för att över huvud taget upptäcka – kan visa sig vara betydelsebärande och därför (omedvetet) viktiga för människor i deras sociala liv.

Ett dialektologiskt perspektiv

Under de senaste åren har min forskning också haft ett dialektologiskt perspektiv. Jag har undersökt gamla inspelningar av dialekttalare ur en grammatisk och sociologisk synvinkel. Traditionellt har dialektinspelning gått till så att en professionell, högutbildad dialektinsamlare har intervjuat en äldre, lågutbildad dialekttalare från allmogen. I mina studier har jag diskuterat de samtalsmönster som kännetecknar denna asymmetriska och i flera avseenden säregna form av kommunikation.

Relevans för undervisningen

Min forskning har relevans för kurser inom ämnesområdena grammatik, dialektologi och språksociologi. Inte minst har jag givit konkreta exempel på hur man genom att överskrida de traditionella ämnesgränserna kan vinna nya insikter om det mänskliga språket.

Gustav Bockgård