Månadens forskare: Barbro Hagberg-Persson

Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör barns språkutveckling, speciellt barns tvåspråkighetsutveckling.

BarbroElevers språkutveckling i de tidiga skolåren

I januari 2007 disputerade jag på en avhandling om barns mångfaldiga språkresurser i mötet med skolan. I avhandlingsarbetet följde jag trettiotvå elever där ca hälften av dem lever i familjer där båda föräldrarna har ett annat modersmål än svenska. Syftet var att studera såväl enspråkiga som tvåspråkiga barns muntliga och skriftliga färdigheter runt skolstarten, individuellt och i grupp.

Undersökningen visar att elevernas svenska språkförmåga varierar inom hela informantgruppen oavsett språkbakgrund. Vidare visar undersökningen att de tvåspråkiga eleverna, med ett undantag, ännu inte nått en åldersadekvat språkbehärskning på sina modersmål. Undersökningen visar också att elevernas skiftande språkbakgrund inte påverkar interaktionsmönstret under de studerade smågruppsaktiviteterna. Det gör däremot elevernas ålder och kön.

Bedömning av yngre elevers språkutveckling

Institutionen för nordiska språk har sedan 1994 konstruerat nationella prov i svenska och svenska som andraspråk för grundskolan och gymnasiet på uppdrag av Skolverket. Sedan 2007 utvecklar och konstruerar provgruppen vid institutionen även det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk för årskurs 3. Jag har sedan dess ansvarat för detta ämnesprovs utveckling, genomförande och utvärdering. Det innebär att jag vid sidan om den kontinuerliga provkonstruktionen också har utfört mindre forskningsstudier tillsammans med årliga utvärderingsrapporter där yngre elevers språkutveckling kunnat fokuseras ur olika aspekter. Jag har bland annat kunnat följa två av de tvåspråkiga informanterna från mitt avhandlingsarbete genom en longitudinell studie, där jag har analyserat elevernas språkutveckling med stöd av deras resultat på de nationella proven. Jag har också studerat sva-elevers tidiga språkutveckling genom provresultatet i årskurs 3 under åren 2009–2011.

Forskning med relevans för undervisning

Min nuvarande forskning har stark koppling till det elevtextmaterial som varje år samlas in i anslutning till provets genomförande. Som ansvarig för ämnesprovet har jag därmed stora möjligheter att föra ut min forskning i olika sammanhang. Universitets tredje uppgift är här central. Min forskning har också direkt relevans för kurser inom lärarutbildningsområdet. 

Barbro Hagberg-Persson