Månadens forskare: Mikael Kalm

MikaelJag är doktorand i nordiska språk sedan februari 2012 och skriver på en avhandling om infinitivfrasen i äldre svenska. Man skulle kunna sammanfatta mina forskningsintressen i två mycket övergripande frågor: varför förändras ett språks grammatik och hur går det till?

 Vad är grammatik?

Grammatik kan betyda minst två saker. Å ena sidan kan ordet användas som en benämning på ett slags allmänmänsklig kompetens att sätta samman språkliga enheter till meningsfulla yttranden. Språkljud kombinerade med andra språkljud bildar ord, och ord tillsammans med andra ord bildar meningar. Å andra sidan kan grammatik användas som benämning på de konventionaliserade regler eller mönster för hur sådana enheter får sättas samman i ett visst språk. I min forskning är det framför allt den andra betydelsen av grammatik som står i fokus. Jag intresserar mig nämligen för hur vissa språkliga mönster eller regler förändrats över tid i svenskan och jag försöker förklara varför sådana förändringar äger rum.

Varför förändras ett språks grammatik?

Just nu är det svenskans ordföljd som främst upptar min tid. I modern svenska säger vi: Jag ska köpa en bok, dvs. att vi placerar objektet efter huvudverbet i hjälpverbskonstruktioner. I fornsvenskan fanns också möjligheten att placera objektet framför verbet: Jag ska en bok köpa. I de äldsta skriftliga källorna från 1200-talet tycks det senare mönstret vara vanligast. Nedan finns exempel på sådan ordföljd från Äldre Västgötalagen, den äldsta fornsvenska texten som bevarats.

þa skal eigh prester mæssu sæghia
då skall ej präst mässa säga

Han skal skyld lucæ
Han skall skuld gälda

I satserna från Äldre Västgötalagen står objektet framför huvudverbet, vilket alltså är det normala i denna text. Längre fram, under 1300-talet, förändrades detta så att den moderna svenskans ordföljd blev vanligare, men under en lång tid samexisterade bägge mönstren. Genom att studera den här variationen försöker jag förstå hur växlingen mellan de båda ordföljderna reglerades, dvs. varför språkbrukarna valde den ena möjligheten framför den andra. Förhoppningsvis kan min forskning bidra till förståelsen av hur det går till när språk förändras.

Mikael Kalm