Månadens forskare: Ulla Melander Marttala

I min forskning har jag på olika sätt studerat kommunikation och samtal tillsammans med språksocial variation och förändring.

Medicinsk kommunikation

Jag disputerade 1995 med avhandlingen Innehåll och perspektiv i läkare–patientsamtal. En språklig och samtalsanalytisk undersökning där jag undersökte 15 autentiska videoinspelade läkarbesök. Jag studerade framför allt ämnesstrukturen med introduktion och uppföljning av ämnen och hur olika perspektiv möts i samtalen. En följande studie, Medicinska fackord i läkare–patientsamtal. Interaktionella aspekter (1999), undersökte användningen av medicinska ord och uttryck av både läkarna och patienterna. Andra studier har bland annat tagit upp förtydliganden, begreppsdistinktioner och symtombeskrivningar, t.ex. hur smärta beskrivs.

Dramadialog

Samtalsmönster och talspråk har stått i fokus för mina studier inom projektet Svensk dramadialog under tre sekler som sedan slutet av 1990-talet har funnits vid institutionen med flera medarbetare. Inom projektet har en omfattande korpus med svenska dramer från 1700-, 1800- och 1900-talen byggts upp. Jag bland annat undersökt dramernas repliklängd och talspråklighet, genusskillnader samt scenmiljön och dess relation till dramadialogen. Ett samarbetsprojekt mellan Institutionen för nordiska språk och Engelska institutionen, English and Swedish Drama Dialogue 1725–1950, har fortsatt och utvecklat denna forskning om särskilt historisk pragmatik och sociolingvistisk variation med uppbyggande av en annoterad korpus med både svenska och engelska dramer.

Studenter och språk

Jag har också varit intresserad av hur utbildning och språkförändring hänger ihop och har genomfört enkätundersökningar av studenters språk och språkanvändning under studietiden, språkförändring och attityder till olika vanliga språkvarianter, redovisade t.ex. i rapporten Studenters möte med universitetets språkmiljö (2007).

Hälsolitteracitet

Sedan 2012 är jag tillsammans med institutionens professor i sociolingvistik Anna-Malin Karlsson involverad i studier kring medicinsk kommunikation och hälsolitteracitet, i vårt fall vid tidig upptäckt av hjärtfel hos foster. Vi samarbetar här med forskare och medicinsk personal inom barnkardiologi och fosterdiagnostik liksom med språkvetare vid Stockholms universitet och Södertörns högskola. En första serie intervjuer med föräldrar som fått besked om att deras väntade barn har ett hjärtfel och deras informationssökning har genomförts och presenterats vid konferensen Svenskans beskrivning 2013 och i artikeln ”Vi kan inte visa ett normalt hjärta”. Kommunikativa praktiker i samband med hjärtfel hos foster (Karlsson, Melander Marttala, Mattsson u.u., 2014).

Ulla Melander Marttala